Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - wyposażenie samochodu
SALON SAMOCHODOWY | Innowacyjne poduszki powietrzne Klasy S, a montaż fotelików

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja | Jednostki nap�dowe

�a�cuchowe rozrz�dy nie s� bezobs�ugowe
18-01-2017 | �r�d�o: materia�y prasowe

Je�li nie chcesz mie� problemu z �a�cuchowym nap�dem rozrz�du, powiniene� nauczy� si� dba� o nowoczesny silnik.


My�lisz, �e skoro kupi�e� nowy lub kilkuletni samoch�d, to nie musisz nawet zagl�da� pod mask� pomi�dzy przegl�dami okresowymi? Pope�niasz du�y b��d. To w�a�nie z tak "beztroskiego" traktowania bior� si� mity o nietrwa�ych, czy wr�cz "jednorazowych" wsp�czesnych samochodach. Jednym z nich jest to, �e �a�cuchowe uk�ady rozrz�du nie zachowuj� sprawno�ci d�u�ej ni� te z paskiem, za to ich wymiana jest zdecydowanie kosztowniejsza. Niestety, bardzo cz�sto wina le�y po stronie u�ytkownika.

Oczywi�cie, metalowy �a�cuch jest o wiele trwalszy i wytrzymalszy od paska wykonanego nawet ze sztucznych w��kien najnowszej generacji. Jednak to nie �a�cuch jest najs�abszym elementem tego uk�adu. "Sprawno�� uk�adu rozrz�du zale�y od hydraulicznego napinacza, kt�rego zadaniem jest utrzymanie sta�ego optymalnego naci�gu �a�cucha, niezale�nie od jego temperatury (a �a�cuch rozgrzewa si� do ponad 100 stopni!) i obci��enia silnika (np. podczas intensywnego hamowania silnikiem lub gwa�townej zmiany prze�o�e�). Warunkiem poprawnej pracy napinacza jest odpowiednie ci�nienie oleju, a to z kolei zale�y i od poziomu, i od jako�ci oleju" - t�umaczy Tomasz Ochman z firmy SKF.

Kontroluj poziom oleju

Mimo, �e czynno�� sprawdzania poziomu oleju w silniku demonstrowana jest nawet podczas kursu na prawo jazdy, kierowcy niezbyt ch�tnie zagl�daj� pod mask� auta. S� bowiem przekonani, �e tylko stare konstrukcyjnie i wyeksploatowane silniki zu�ywaj� olej. Tymczasem nowoczesne, wysilone jednostki nap�dowe, w kt�rych dla obni�enia strat mocy zwi�zanych z tarciem stosowany jest olej o niskiej lepko�ci, tak�e potrafi� spala� olej i wymagaj� jego uzupe�niania. Dodatkowo, o ile zakres pomiarowy mi�dzy mini, a max na miarce oleju zwykle odpowiada oko�o 1 litrowi oleju w uk�adzie smarowania silnika, o tyle dla optymalnej pracy hydraulicznego napinacza �a�cucha rozrz�du, w�a�ciwy zakres poziomu oleju jest znacznie w�szy. Dlatego kontrola poziomu oleju przynajmniej raz w miesi�cu jest konieczna. A je�li ju� to robisz, nie pope�niaj starych b��d�w - poziom sprawdzamy 2-3 minuty po wy��czeniu silnika rozgrzanego do temperatury roboczej, a nie przed jazd�.

Jako�� oleju

Badania rynkowe potwierdzaj�, �e kierowcy dbaj� o jako�� oleju przy jego zakupie, ale zapominaj� o niej zaraz po tym, jak olej znajdzie si� w silniku. Tymczasem w zale�no�ci od sposobu u�ytkowania auta, olej mo�e degradowa� si� znacznie szybciej ni� przewiduje to producent samochodu. Przyk�adowo, dopuszczenie mo�liwo�ci wymiany oleju co dwa lata lub co 30 tys. km przebiegu sprawdza si� tylko w przypadku samochod�w idealnie sprawnych i eksploatowanych g��wnie w trasie. Silnik pracuje wtedy w optymalnych warunkach. Zupe�nie inaczej jest, gdy te 30 tys. km samoch�d pokona g��wnie w miejskich korkach. Tu silnik b�dzie cz�sto niedostatecznie rozgrzany, a w�a�ciwo�ci oleju b�d� pogarsza� zanieczyszczenia w postaci skraplaj�cej si� wody i paliwa przenikaj�cego z kom�r spalania. Oczywi�cie, ka�dy olej ma tolerancj� na takie zanieczyszczenia, jednak eksploatuj�c auto w trybie ?dom-praca-dom" warto cz�ciej dokonywa� przegl�d�w okresowych i wymiany oleju, poniewa� pozwoli to utrzyma� w lepszym stanie wra�liwe komponenty silnika, takie jak �a�cuchowy uk�ad rozrz�du czy turbospr�arka.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry