Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Pierwszy miesiąc wakacji na polskich drogach
WYDANIE NA WEEKEND | Smartfon, ProAce Kamper, VW w Polsce, Dacia Duster, Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja samochodu | O�wietlenie

Dla wygody i bezpiecze�stwa - �ar�wki wymieniaj parami i r�b to regularnie
07-11-2016 | �r�d�o: materia�y prasowe

Nie ma czego� takiego, jak dobry moment na przepalenie si� �ar�wki. Dlatego oszcz�d� sobie k�opotu i wymieniaj regularnie od razu dwie.

Standardowa �ar�wka halogenowa ma trwa�o�� oko�o tysi�ca godzin ci�g�ego �wiecenia - przy czym ogromny wp�yw na �ywotno�� �ar�wek ma stan instalacji elektrycznej samochodu. Nawet minimalne skoki napi�cia gwa�townie przyspieszaj� zu�ycie �arnika �ar�wki. To fakty powszechnie znane kierowcom. Jednak wi�kszo�� kierowc�w nie wie, �e �ar�wka zbli�aj�c si� do kresu swojej eksploatacji �wieci s�abiej - daj�c tylko 70 proc. swojego nominalnego strumienia �wietlnego. W praktyce oznacza to kr�tszy zasi�g �wiate� i mniej intensywne o�wietlenie drogi - takie s� konsekwencje praw fizyki.

Z punktu widzenia kierowcy pogorszenie si� parametr�w �ar�wki odbywa si� tak wolno, �e jest praktycznie niezauwa�alne. W nat�oku codziennych obowi�zk�w, spiesz�c si� na drodze dom-praca-dom, mo�na nie zwr�ci� uwagi, �e reflektory samochodu �wiec� nieco gorzej. Gdy �ar�wka si� przepali, kierowca cz�sto zjedzie na najbli�sz� stacj� benzynow� i kupi jedn� sztuk�, �eby zast�pi� zu�yt�. W efekcie samoch�d jest wyposa�ony w dwie technicznie r�ne �ar�wki, z kt�rych starsza te� jest ju� u kresu eksploatacji, �wiec�c s�abiej i przepalaj�c si� dos�ownie tydzie� p�niej.Lepszym rozwi�zaniem jest prewencyjny zakup kompletu markowych �ar�wek i wymiana ich, gdy tylko zaczyna si� jesie�. Dlaczego w�a�nie wtedy? Poniewa� nawet, je�li samoch�d jest wyposa�ony w �wiat�a do jazdy dziennej, jesieni� i zim� o wiele cz�ciej korzystamy ze �wiate� mijania, gdy� dzie� jest kr�tszy i cz�ciej je�dzimy po zmroku. Wtedy w�a�nie potrzebujemy maksymalnej sprawno�ci o�wietlenia i pe�nej wydajno�ci �ar�wek - to przek�ada si� na bezpiecze�stwo podr�y. Pocz�tek jesieni to doskona�y moment na za�o�enie nowego kompletu, dzi�ki czemu w czasie podr�y b�dziemy mie� gwarancj� idealnego o�wietlenia drogi, a jednocze�nie nie b�dziemy nerwowo szuka� nowej �ar�wki, gdy stara przepali si� w najmniej odpowiednim momencie.

Co wa�ne, gdy ju� to nast�pi, nie wystarczy wymieni� tylko jednej przepalonej �ar�wki przedniego reflektora. Je�li jedna z �ar�wek si� przepali�a, druga tak�e przestanie �wieci� w ci�gu kilku, najdalej kilkunastu godzin. Wymiana obu �ar�wek pozwala unikn�� powt�rnej sytuacji, w kt�rej jeden reflektor nie dzia�a w czasie jazdy, a jednocze�nie jest dobr� okazj� do kontroli ustawienia �wiate� w samochodzie. Dzi�ki temu kierowca ma zapewnion� optymaln� widoczno��, co jest szczeg�lnie wa�ne dla bezpiecze�stwa w okresie jesienno-zimowym.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry