Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja samochodu | Serwis

Zr�b to sam?
09-06-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Dekad� temu uruchomiono w Polsce pierwszy serwis Premio. Jubileusz by� dla dziennikarzy okazj� do sprawdzenia w�asnych umiej�tno�ci w prostych us�ugach �wiadczonych przez ten warsztat.

Je�dzimy coraz nowocze�niejszymi samochodami, kt�rych konstruktorzy stopniowo ograniczaj� ingerencj� kierowcy w poszczeg�lne podzespo�y czy uk�ady. Maj� one nie tylko z�o�on� budow�, ale te� wymagaj� u�ycia specjalistycznych narz�dzi i urz�dze�. Nic wi�c dziwnego, �e coraz cz�ciej rezygnujemy z samodzielnych napraw i wolimy - nawet przy wydawa�oby si� najprostszej czynno�ci - skorzysta� z us�ug profesjonalist�w. Do takiej sytuacji dostosowuj� si� i same warsztaty, kt�rym bli�ej dzi� do punktu szybkiej pomocy �wiadcz�cych us�ugi niemal od r�ki. I coraz cz�ciej mo�na je spotka� pod wsp�lnym szyldem tworz�cym sie� nie tylko na terenie kraju.

Takim przyk�adem jest Premio, kt�rego historia rozpocz�a si� w 1996 roku. W�wczas to koncern Goodyear zakupi� w Niemczech firm� Kempten, kt�r� przekszta�cono w Premio Reifen-Service. R�wno 10 lat p�niej sie� Premio otworzy�a w Polsce pierwszy warsztat (wszystkie dzia�aj� na zasadzie franczyzy) w Gda�sku. Obecnie takich punkt�w w naszym kraju jest ponad 130. Dziel� si� one na typowe serwisy oponiarskie (Premio Express) i warsztaty szybkiej obs�ugi zajmuj�ce si� dodatkowo napraw� zawieszenia, uk�ad�w hamulcowych, o�wietlenia czy wymiany olej�w i p�yn�w eksploatacyjnych.

Przypadaj�cy w�a�nie jubileusz Premio w Polsce by� okazj� do zaproszenia dziennikarzy do wspomnianego serwisu w Gda�sku. Nie by�a to jednak typowa konferencja prasowa. Ka�dy z nas mia� do wykonania cztery zadania, z kt�rymi teoretycznie powinien sobie poradzi� ka�dy kierowca. Jak posz�o?Wymiana pi�ra wycieraczki wydawa�a si� naj�atwiejsz� z konkurencji. Tym bardziej, �e odpowiednia referencja do tego modelu samochodu by�a ju� wybrana. I tu przypomnia�a mi si� w�asna historia, gdy poszed�em do sklepu, z g�ry podzi�kowa�em sprzedawcy za pomoc i "okiem znawcy" wybra�em pasuj�ce do mojego samochodu pi�ra. Przecie� do tego wystarczy znale�� na opakowaniu mark�, model i rocznik pojazdu.

Na szcz�cie - jak si� zaraz okaza�o - postanowi�em wymieni� pi�ra od razu pod sklepem i nie otwieraj�c jeszcze opakowania por�wna�em jego zawarto�� z tym co by�o za�o�one na samochodzie. Ju��go�ym okiem by�o wida�, �e obie r�ni� si� systemem mocowania. Informacja o stosowanych alternatywach, wraz z odpowiednimi numerami produkt�w, opisana by�a dok�adnie w katalogu producenta pi�r wycieraczek. Sprzedawca - z nieukrywan� satysfakcj� - odnalaz� odpowiednie na p�ce i pozwoli� sobie na drobn� uwag� "mia� pan szcz�cie, �e opakowanie nie zosta�o otwarte, bo inaczej bym nie przyj�� zwrotu".

A dlaczego postawione przede mn� teraz zadanie nie by�o takie proste. Ot� musia�em jeszcze rozpracowa� system mocowania pi�ra do ramienia. A liczy� si� up�ywaj�cy czas pod presj�, �eby nic przy tym nie po�ama�. Niemniej zaliczone!Wymiana �ar�wki w reflektorze przednim r�wnie��powinna by� czynno�ci�, z kt�r� poradzi sobie ka�dy kierowca. Sprawne o�wietlenie to jeden z podstawowych element�w zapewniaj�cych bezpiecze�stwo na drodze ( jest to istota naszej Kampanii Spo�ecznej "O�wieceni"). Jeszcze kilka lat temu taka wymiana by�a dziecinnie prosta. Dzi� czynno�� t� utrudnia, albo i wr�cz uniemo�liwia, konstrukcja samochodu. Przyk�ad z mojego w�asnego samochodu, w kt�rym najpierw trzeba... zdj�� ko�o i poprzez za�lepk� w nadkolu dosta� si� reflektora. Producenci niekt�rych modeli zalecaj� wr�cz udanie si�do serwisu. I mowa tu o najzwyklejszym reflektorze z najzwyklejsz� �ar�wk�.

W naszym zadaniu sytuacja by�a wr�cz idealna. By� to model sprzed kilkunastu lat, w kt�rym dost�p do reflektora by� jeszcze na tyle swobodny, �e mie�ci�a si� ca�a r�ka. Wystarczy�o odkr�ci� pokryw� maskuj�c�, zdj�� spr�ynki i kostk� doprowadzaj�c� pr�d. Oczywi�cie przy wymianie nie wolno dotyka� palcami ba�ki �ar�wki i trzeba prawid�ow� osadzi� j� w reflektorze (inaczej snop �wiat�a zamiast pada� na drog� poszybuje w niebo). Wymiana powinna obejmowa� r�wnie� drug� �ar�wk�.

Ka�dy kierowca powinien wi�c zajrze� do instrukcji obs�ugi i pod mask� silnika. Je�li �ar�wk� faktycznie mo�na wymieni� samodzielnie, nie ma co ryzykowa� odk�adania tego na p�niej i od razu zrobi� to w dogodnym oraz bezpiecznym miejscu. Co prawda polskie przepisy nie nakazuj� posiadania kompletu �ar�wek zapasowych, ale ka�dy rozs�dny kierowca i tak je kupi. Po samodzielnej wymianie �ar�wki warto jednak... uda� si� do serwisu i sprawdzi� - i w razie potrzeby skorygowa�- ustawienie �wiate�.Z czym mo�e wi�za� si� konieczno�� zmiany ko�a? Oczywi�cie pierwsza rzecz jaka przychodzi na my�l to z�apanie gumy. Z tak� sytuacj� wcze�niej czy p�niej spotka si� ka�dy kierowca, jak i te� powinien sobie z ni� poradzi�. O ile dysponuje lewarkiem i kluczem do odkr�cenia �rub oraz (sprawnym) ko�em zapasowym. Producenci samochod�w i w tym utrudniaj� nam �ycie, bo coraz cz�ciej pod pod�og� baga�nika znajdujemy zestaw naprawczy, kt�ry nie zawsze oka�e si� skutecznym rozwi�zaniem. W tej sytuacji pozostaje nam tylko wezwanie pomocy drogowej.

Na zmianie ko�a polega�o nasze trzecie zadanie. I zn�w sytuacja by�a idealna, samoch�d sta� ju��na podno�niku, a zamiast zwyk�ego klucza mieli�my nasadk� na pistolecie pneumatycznym. Jednak do jego utrzymania potrzeba by�o troch� si�y, podobnie jak przy podnoszeniu ko�a z ziemi. Dokr�canie �rub, wk�adanym na krzy�, odbywa�o si� kluczem dynamometrycznym z ustawionym ju� momentem. Na koniec jeszcze - o czym warto pami�ta� przynajmniej raz w miesi�cu - by�a kontrola ci�nienia i ewentualne dopompowanie ko�a.

W tym przypadku serwis kojarzy nam si� g��wnie z sezonow� wymian� opon. Znam jednak kierowc�w, kt�rzy dysponuj� dwoma kompletami opon i felg i wykonuj� to we w�asnym zakresie. Zlecenie tego mechanikowi, opr�cz w�asnej wygody, ma wa�niejsz� zalet�. Ka�de ko�o zostanie sprawdzone i odpowiednio wywa�one.Na tle pozosta�ych ostatnie zadanie nie nale�a�o do naj�atwiejszych. Przed nami postawiono wymian� klock�w hamulcowych w przednim kole. Naturalnie samoch�d tak�e by� ju� na podno�niku (co jest sporym u�atwieniem przy tej czynno�ci) i przygotowano nam wszystkie niezb�dne narz�dzia. Nie trzeba by�o r�wnie� martwi� si� odpowiednim doborem klock�w hamulcowych. Ba, by�o ju� nawet zdj�te ko�o.

Maj�c takie warunki pracy odkr�cenie �rub mocuj�cych szcz�ki i wyj�cie klock�w okaza�o si� �atwym zadaniem. Jednak nie zdecydowa�bym si� na ich samodzieln� wymian� w swoim samochodzie. Prawid�owo dzia�aj�cy uk�ad hamulcowy jest o wiele wa�niejszy od wspomnianych wcze�niej wycieraczek czy �ar�wek.

Dla najlepszych - wed�ug prowadzonej punktacji - dziennikarzy by�o jeszcze zadanie fina�owe. Na deser organizatorzy przygotowali wymian� ��cznika w dr��ku stabilizatora. To kolejny bardzo wa�ny element, od kt�rego sprawno�ci zale�y nasze bezpiecze�stwo. Po obejrzeniu zmaga� - o ile dysponuje si� wiedz�, podno�nikiem i odpowiednim zestawem narz�dzi - to zadanie r�wnie��okaza�o si꠳atw� do wykonania czynno�ci�. Ale w praktyce i tak zleci�bym j� profesjonali�cie.

Wszyscy wykonali�my postawione przed nami zadania, ale du�a w tym zas�uga komfortowych warunk�w pracy, przygotowanych narz�dzi i cennych porad udzielanych przez pracownik�w warsztatu. Dla mnie by�o to kolejne do�wiadczenie, cho� cz�� z tych zada� nieraz wykonywa�em w przesz�o�ci. Niemniej ka�dy kierowca powinien wcze�niej rozwa�y� swoje mo�liwo�ci, co b�dzie potrafi� niech wykonana samodzielnie, je�li nie b�dzie si� czu� na si�ach niech skorzysta z us�ug warsztatu.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry