Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja samochodu | Uk�ad hamulcowy

D�ugie dystanse bez py�u na felgach
05-05-2016 | �r�d�o: materia�y prasowe firmy Textar

Nie spos�b wymieni� wszystkich producent�w klock�w hamulcowych, a ka�dy mechanik i wielu kierowc�w ma swoj� ulubion� mark�. Ale czy s�ysza�e� o klockach Epad, produkowanych przez firm� Textar?Sprawdzone w dostawach na pierwszy monta�, klocki Epad podbijaj� teraz motoryzacyjny aftermarket. Argumenty za ich stosowaniem s� bardzo mocne: wysoka trwa�o��, minimalne pylenie i cisza w czasie hamowania. Takie by�y oczekiwania producent�w samochod�w marek premium, kt�rym sprostali in�ynierowie firmy Textar - a teraz mo�na kupi� takie klocki hamulcowe do aut popularnych marek. Jak to dzia�a?

Najnowszej generacji mieszanka cierna charakteryzuje si� unikalnym sk�adem, dzi�ki czemu uda�o si� po��czy� dwie korzy�ci istotne z punktu widzenia kierowcy. Klocki Epad praktycznie nie generuj� czarnego py�u, kt�ry zwykle osiada na feldze i szpeci obr�cze z lekkich stop�w. Nie tylko usuni�cie tego t�ustego zabrudzenia jest niemo�liwe bez specjalnych �rodk�w chemicznych, ale tak�e py� z klock�w hamulcowych jest jednym ze sk�adnik�w ?py�u zawieszonego w powietrzu" tworz�cego smog w miastach. Bezpy�owe klocki Epad nie tylko sprawiaj�, �e obr�cze k� samochodu zawsze prezentuj� si� elegancko, ale pomagaj� chroni� �rodowisko naturalne oraz p�uca ludzi i zwierz�t. Dodatkowo, mniejsze pylenie oznacza te� wolniejsze �cieranie si� klocka, a to z kolei przek�ada si� na wi�kszy dystans, kt�ry samoch�d mo�e przejecha� pomi�dzy kolejnymi wymianami klock�w hamulcowych. Rzadsza wymiana jest odczuwaln� korzy�ci� dla kieszeni kierowcy.

Nie bez znaczenia jest tak�e bezg�o�na praca uk�adu hamulcowego wyposa�onego w klocki Textar Epad. To w�a�nie irytuj�ce piski s� najcz�stsz� przyczyn� reklamacji zg�aszanych mechanikom przez niezadowolonych w�a�cicieli aut. Montuj�c klocki hamulcowe Epad pracownicy maj� gwarancj� zadowolenia klienta, kt�ry z pewno�ci� nie wr�ci z pretensjami o ha�a�liwie pracuj�ce hamulce.

Mieszanka cierna klock�w hamulcowych Epad jest zoptymalizowana do wsp�pracy z powlekanymi tarczami hamulcowymi firmy Textar, ale mog� one bezproblemowo wsp�dzia�a� tak�e z tarczami innych producent�w. Jednak w celu uzyskania najlepszych efekt�w zalecane jest stosowanie kompletu tarcz i klock�w hamulcowych firmy Textar.

Gama klock�w hamulcowych Textar Epad obejmuje referencje przeznaczone do modeli r�nych modeli marek Audi, BMW, Chrysler, Ford, Jaguar, Mercedes, MINI, SEAT, Skoda, Volvo czy Volkswagen. Jest przy tym stale poszerzana tak, �eby jak najwi�cej w�a�cicieli aut mog�o skorzysta� z tej najnowszej zdobyczy technologicznej w zakresie uk�adu hamulcowego.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry