Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja samochodu | Uk�ad hamulcowy

Klocek hamulcowy musi si� �ciera�
12-05-2016 | �r�d�o: materia�y prasowe fimry Textar

Jednak, gdy dzieje si� to zbyt szybko, �wiadczy to o b��dzie - albo mechanika montuj�cego klocki w samochodzie, albo u�ytkownika, kt�ry nadmiernie obci��a uk�ad hamulcowy.Samoch�d �rednio powinien pokona� kilkadziesi�t tysi�cy kilometr�w zanim grubo�� ok�adzin ciernych klocka hamulcowego spadnie do minimalnego poziomu, przy kt�rym zalecana jest wymiana na nowy. "�rednio", poniewa� dystans ten zale�y od jako�ci ok�adzin, sposobu jazdy kierowcy, masy pojazdu i jego mocy silnika. Zdarza si� jednak, �e mechanik wskazuje na konieczno�� wymiany klock�w hamulcowych przy kolejnym przegl�dzie - co oznacza, �e dosz�o do przedwczesnego zu�ycia. Jakie mog� by� tego przyczyny? "Trzy g��wne czynniki skracaj�ce �ywotno�ci klock�w hamulcowych to b��dy monta�owe, eksploatacyjne lub niesprawny element uk�adu, jak tarcza czy cylinderek. Dlatego przed zamontowaniem nowego kompletu mechanik powinien oceni� co by�o przyczyn� zu�ycia poprzedniego" - m�wi Miros�aw Przymusza�a, przedstawiciel TMD Friction w Polsce.

B��dy kierowcy

Przeci��aj�c uk�ad hamulcowy kierowca mo�e doprowadzi� nie tylko do przedwczesnego starcia ok�adziny ciernej, ale wr�cz do jej zniszczenia. Proces hamowania to zamiana energii kinetycznej samochodu w ciepln� poprzez tarcie. W czasie hamowania rozgrzewaj� si� wi�c zar�wno tarcze, jak i klocki hamulcowe. Z regu�y klocki przeznaczone do samochod�w poruszaj�cych si� po drogach publicznych mog� pracowa� w maksymalnych temperaturach nie d�u�ej ni� 10-20 minut. Je�li nie zostan� sch�odzone, po tym czasie dochodzi do nieodwracalnych zmian w strukturze ok�adziny ciernej i klocki wymagaj� wymiany, poniewa� nie b�d� w stanie zapewni� ju� odpowiedniej si�y hamowania. "Przegrzanie klock�w hamulcowych mo�e nast�pi� w czasie d�ugich zjazd�w w g�rzystym terenie, gdy kierowca naciska peda� hamulca zamiast hamowa� silnikiem. W Polsce jest te� coraz wi�cej wydarze� typu Track Day, kt�re dostarczaj� sportowych wra�e�, ale stanowi� wyzwanie dla samochod�w do sportu nie przeznaczonych" - dodaje Miros�aw Przymusza�a.

Trzeba pami�ta� tak�e o interwencjach systemu ESP, w kt�ry standardowo wyposa�one s� wszystkie nowe samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Jego dzia�anie polega na stabilizowaniu toru jazdy auta poprzez przyhamowywanie jednego z k�. O interwencji ESP kierowca jest informowany mrugaj�c� ikon� w zestawie wska�nik�w, a ka�da taka interwencja to dodatkowe zu�ycie klock�w hamulcowych. Dlatego agresywny styl jazdy, w kt�rym kierowca korzysta cz�sto z pomocy ESP, oznacza przy�pieszone zu�ycie eksploatacyjnych element�w uk�adu hamulcowego.B��dy mechanika

Przy demonta�u zu�ytych klock�w pracownik warsztatu powinien zwr�ci� uwag� na ewentualne �lady przegrzania b�d�ce wynikiem zatarcia prowadnik�w, t�oczka czy samego klocka w jarzmie. O przegrzaniu mo�e �wiadczy� spalenie farby pokrywaj�cej tyln� p�ytk� klocka, odbarwienie tej p�ytki, a tak�e krucha struktura czy wr�cz odklejenie masy ciernej. Przed monta�em nowego kompletu koniecznie trzeba oczy�ci� jarzmo z korozji, a po za�o�eniu klocka upewni� si�, �e porusza si� on z lekko�ci�. "W przeciwnym razie klocek ca�y czas b�dzie delikatnie dotyka� do tarczy i przegrzewa� si� od tarcia" - wyja�nia Miros�aw Przymusza�a.

Zapomnian� przyczyn� blokowania si� hamulc�w - i w konsekwencji ich przedwczesnego zu�ycia - s� rozwarstwiaj�ce si� wewn�trznie elastyczne przewody hamulcowe. Cho� z zewn�trz nic nie wskazuje na usterk�, takie rozwarstwienia potrafi� dzia�a� jak zaw�r jednokierunkowy, blokuj�c przep�yw p�ynu i uniemo�liwiaj�c prawid�owe cofni�cie si� t�oczka po hamowaniu. Jedyn� metod� wykrycia takiej usterki jest kilkukrotne naci�ni�cie peda�u hamulca, a nast�pnie odkr�cenie odpowietrznika uk�adu przy zacisku. Je�li przew�d rozwarstwi� si� wewn�trznie, p�yn hamulcowy wyp�ynie pod du�ym ci�nieniem i jest to jednoznaczny sygna� do wymiany przewod�w hamulcowych na nowe.

Wa�na jest precyzja osadzenia klocka hamulcowego w jarzmie. Szczeg�lnie w tylnych zaciskach hamulcowych zdarzaj� si� wyci�cia w t�oczkach, kt�re wsp�pracuj� z wyst�pami na klockach. Je�li t�oczek nie trafi w to wyci�cie, jego nacisk na klocek b�dzie nier�wnomierny przez co ok�adzina zetrze si� szybciej z jednej strony.

Przedwczesne zu�ycie klock�w hamulcowych mog� spowodowa� tak�e wyeksploatowane tarcze. G��bokie rowki obwodowe, p�kni�cia czy nawet korozja spowoduj�, �e klocek pocz�tkowo nie b�dzie przylega� ca�� powierzchni�. Z czasem nast�pi jego u�o�enie do takiej tarczy, ale zawsze odbywa si� to kosztem skr�cenia przebiegu mo�liwego do osi�gni�cia bez wymiany klock�w. "W skrajnej sytuacji mo�e to spowodowa� spadek si�y hamowania, a tak�e odkszta�cenie p�ytki no�nej klocka i wykruszenie si� materia�u ciernego" - przestrzega Miros�aw Przymusza�a.

Nale�y tak�e pami�ta� o podstawowych zasadach wymiany klock�w hamulcowych: wymieniamy zawsze klocki po obu stronach osi. Zgodnie z polskim prawem i zdrowym rozs�dkiem, nale�y montowa� wy��cznie cz�ci fabrycznie nowe. "Warto tak�e ka�dorazowo wymienia� na nowe wszystkie elementy monta�owe tak, by mie� pewno�� prawid�owego zamontowania i swobody ruchu klocka" - dodaje Miros�aw Przymusza�a, przedstawiciel TMD Friction w Polsce.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry