Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Dzia�ania na rzecz BRD | �wiatowy Dzie� Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych

Coraz wi�cej zabitych na polskich drogach
21-11-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od wielu lat trzecia niedziela listopada na ca�ym �wiecie po�wi�cona jest Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych. 20 listopada na polskich drogach zgin�o a� 15 os�b.

Problem wypadk�w drogowych dotyczy ca�ego �wiata. Nie unikniemy ich, ale realnie mo�emy przyczyni� si� do ograniczenia liczby ofiar �miertelnych. Taka idea powinna przy�wieca� wszystkich dzia�aniom zwi�zanym z popraw� bezpiecze�stwa na drodze.

A te od kilku lat w Polsce systematycznie si� poprawia, w ubieg�ym roku liczba ofiar �miertelnych nie przekroczy�a granicy 3 tysi�cy os�b. Pomimo to bezpiecze�stwo na naszych drogach, w por�wnaniu do innych kraj�w UE, jest jedno z najgorszych. W przeliczeniu na 1 mln mieszka�c�w, 84 osoby ponosz� �mier� wskutek wypadk�w na drodze, gdy obecna �rednia wynosi 55 os�b. Najlepszy wska�nik pod tym wzgl�dem osi�gni�to na Malcie (26 os�b), w Szwecji i Holandii (po 28 os�b) oraz Wielkiej Brytanii (29 os�b).

Niestety, wszystko wskazuje na to, �e mijaj�cy rok mo�e odwr�ci� tendencj� poprawy bezpiecze�stwa na polskich drogach. Wed�ug danych policji od stycznia do pa�dziernika dosz�o do 27 955 wypadk�w, w kt�rych obra�enia odnios�o 34 056 os�b, a 2477 ponios�o �mier�. W por�wnaniu do tego samego okresu 2015 roku oznacza to wzrost - odpowiednio - o 1159 zdarze�, 896 rannych i a� o 129 zabitych!

20 listopada, w kt�rym w tym roku przypad� �wiatowy Dzie� Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych, na polskich drogach w zaledwie 79 zdarzeniach zgin�o a� 15 os�b!
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry