Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Dzia�ania na rzecz BRD | Kampania Spo�eczna O�wieceni

Kilka s��w do mieszka�c�w miast o u�ywaniu element�w odblaskowych
29-01-2016 | �r�d�o: oswieceni.eu

Dzi� w kilku wojew�dztwach Polski rozpoczynaj� si� ferie zimowe. Jest to dobra okazja do przypomnienia o obowi�zku u�ywania element�w odblaskowych.Od 31 sierpnia 2014 roku obowi�zek u�ywania element�w odblaskowych dotyczy wszystkich pieszych - wcze�niej obejmowa� tylko dzieci do lat 15 - poruszaj�cych si� po zmroku poza terenem zabudowanym, w miejscach gdzie nie ma wyznaczonego chodnika. O ile jest on coraz cz�ciej przestrzegany przez osoby poruszaj�ce si� na co dzie� po takich drogach, to niekoniecznie musi by� znany mieszka�com aglomeracji miejskich. Nie warto w tym miejscu zastanawia� si� nad wysoko�ci� mandatu i prawdopodobie�stwem jego otrzymania, ale skupi� si� na aspekcie bezpiecze�stwa.

Przepisy nie okre�laj� wprost co jest elementem odblaskowym i w jaki spos�b go u�ywa�. Najefektywniejszym z nich jest kamizelka, kt�rej za�o�enie i zapi�cie spowoduje, �e b�dziemy widoczni z ka�dej strony drogi. Je�li mamy popularn� opask� powinna znale�� si� na prawej nodze na wysoko�ci kostki. Po pierwsze idziemy po przeciwnej do kierunku ruchu stronie pobocza, po drugie prawid�owo ustawione �wiat�a w samochodzie skierowane s� do do�u. Powoduje to naturalne skupienie wzroku kierowcy w�a�nie na tym obszarze drogi.

Z kolei je�li korzystamy z zawieszki odblaskowej b��dem b�dzie przyczepienie jej do plecaka czy torby. Pami�taj�c, kt�r� stron� pobocza powinni�my si� porusza�, to aby by� widocznym dla nadje�d�aj�cych kierowc�w, optymalnym miejscem do jej przypi�cia jest np. suwak kurtki.

Coraz cz�ciej te� element odblaskowy stosowany jest przez producent�w odzie�y czy obuwia. Takie rozwi�zanie r�wnie� spe�nia obowi�zek u�ywania element�w odblaskowych. Jego du�ym plusem jest noszenie go stale bez wzgl�du na por� dnia oraz miejsce przez co spe�ni swoj� rol� m.in. na niedo�wietlonym przej�ciu dla pieszych w mie�cie.

Je�li nie mamy przy sobie elementu odblaskowego wykorzystajmy latark� czy ekran naszego telefonu kom�rkowego. Co prawda nie b�d� to odblaski jednak takie rozwi�zanie da kierowcy szans� na wcze�niejsze dostrze�enie nas na drodze.

"Dobrej jako�ci element odblaskowy powinien by� widoczny w �wiat�ach reflektor�w pojazdu z odleg�o�ci 100-120 metr�w. Przy pr�dko�ci 70 km/h samoch�d minie nas po oko�o 6 sekundach, a przy pr�dko�ci 80 km/h o dwie sekundy wcze�niej" - m�wi Maciej Kalisz prezes Fundacji Jed� Bezpiecznie - "Niestety wiele rozdawanych za darmo element�w odblaskowych to bezwarto�ciowe gad�ety reklamowe, kt�re na drodze nie spe�niaj� swojej roli. Nie mniej wa�n� kwesti� jest odpowiedni stan techniczny o�wietlenia w poje�dzie - bez spe�nienia i tego warunku r�wnie� b�dzie niebezpiecznie".

Na tej wsp�zale�no�ci koncentruje si� Kampania Spo�eczna "O�wieceni" (oswieceni.eu), kt�r� prowadzi Fundacja "Jed� Bezpiecznie". Rozpoczynaj�ce si� w�a�nie na Mazowszu ferie zimowe by�y pretekstem do przygotowania kilku podstawowych zasad o u�ywaniu element�w odblaskowych w formie slajd�w, kt�re przez dwa tygodnie b�d� emitowane na ekranach LCD Tramwaj�w Warszawskich. To kolejny przyk�ad spo�ecznego zaanga�owania tej sp�ki w kwestie poprawy bezpiecze�stwa na drodze. Od siedmiu lat Tramwaje Warszawskie prowadz� kampani� "B�d�my Razem Bezpieczni" (brb.waw.pl), kt�rej partnerem jest nasza Fundacja.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry