Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Dzia�ania na rzecz BRD | Partnerstwo dla Bezpiecze�stwa Drogowego

Partner Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego 2015
27-11-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Jak co roku pod koniec listopada wyr�niono osoby i instytucje zaanga�owane w popraw� bezpiecze�stwa na polskich drogach. Nagrody przyznano w pi�ciu kategoriach: Organizacja pozarz�dowa, Firma, Instytucja Publiczna, Media i Osoba.Konkurs "Partner Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego" organizuje Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Bezpiecze�stwa Drogowego" i Krajowa Rada Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego. Pomimo sz�stej ju� edycji kapitu�a wci�� staje przed trudnym wyborem - propozycji do nominacji przybywa, a ka�da poparta jest realnym dzia�aniem. W ka�dej z 5 kategorii s� po trzy nominacj�, a zwyci�zca mo�e by� tylko jeden.Organizacja Pozarz�dowa Roku - Fundacja "Anikar". W uzasadnieniu czytamy: za profesjonalne, konsekwentne i pe�ne osobistego zaanga�owania dzia�ania cz�onk�w Fundacji w projekty, kt�rych celem jest propagowanie idei bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Za promowanie zasad pierwszej pomocy zar�wno w�r�d przedszkolak�w, jak i os�b doros�ych. A tak�e w uznaniu za prac�, jak� wykonuj� na co dzie� Pa�stwo Anna i Micha� Lipowscy za�o�yciele� Fundacji, jak r�wnie� wolontariusze, kt�rzy w bezinteresowny spos�b bior� udzia� w dzia�aniach podejmowanych przez instytucje pa�stwowe, a tak�e inne organizacje pozarz�dowe".

Pozostali nominowani to: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego i Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadk�w Komunikacyjnych i Bezpiecze�stwa w Ruchu Drogowym "Zielony Li��" z Torunia.Firma Roku - Grupa Lotos S.A - za: za konsekwentne realizowanie i wspieranie od ponad dekady licznych inicjatyw w zakresie propagowania bezpiecze�stwa na polskich drogach. Za d�ugoletnie prowadzenie kampanii "Akademia Bezpiecze�stwa Lotos", a od roku 2014 kampanii "Lotos - Mistrzowie w pasach". Za wspieranie licznych wydarze� i inicjatyw, kt�rych celem jest zwracanie uwagi spo�ecze�stwa na problem odpowiedzialnego� zachowania na drodze.

Pozostali nominowani to: Cemex Polska i Subaru�Import Polska.Media Roku - program telewizyjny "Na osi" - za ponadprzeci�tne zaanga�owanie w propagowanie bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Nie tylko podczas emisji programu "Na osi", ale tak�e poprzez udzia� w licznych projektach zwi�zanych z t� tematyk�. Za aktywne docieranie ze swoim przekazem do r�nych grup u�ytkownik�w dr�g: od uczni�w szk� podstawowych� po kierowc�w samochod�w ci�arowych.

Pozostali nominowani to: miesi�cznik "Auto Moto Technika" i Telewizja Polska oddzia� w Warszawie.Instytucja Publiczna Roku - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - za wyj�tkowe podej�cie do niesienia pomocy medycznej wszystkim, kt�rzy tej pomocy potrzebuj� podczas akcji ratowniczych, z zachowaniem najwy�szego szacunku dla pacjent�w oraz wyj�tkowe zaanga�owanie, wiedz� i do�wiadczenie kt�rym wspieraj� partner�w dzia�aj�cych na rzecz promocji bezpiecznych zachowa� w ruchu drogowym.

Pozostali nominowani to: Szko�a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie i Przedszkole nr 50 w Lublinie.Osoba Roku - Kajetan Kajetanowicz - za ogromne zaanga�owanie w propagowanie bezpiecze�stwa ruchu drogowego nie tylko w ramach projekt�w prowadzonych przez podmioty komercyjne, ale tak�e przez organizacje pozarz�dowe i instytucje publiczne. Za po�wi�canie swojego prywatnego czasu i otwarto�� na dzia�ania, kt�rych celem jest edukacja doros�ych i dzieci w zakresie odpowiedzialnych zachowa� na drodze. Niestety, zobowi�zania zawodowe nie pozwoli�y popularnemu "Kajto" na osobiste odebranie nagrody.

Pozostali nominowani to: Katarzyna Poli�ska-Gutowska, nauczycielka z Bia�egostoku oraz dr Andrzej Markowski, psycholog transportu."Partnerstwa Dla Bezpiecze�stwa Drogowego" to stowarzyszenie firm i organizacji dzia�aj�cych w zakresie bezpiecze�stwa na drodze. Jedn� z nich jest nasza Fundacja "Jed� Bezpiecznie". Gal� jak zwykle poprowadzi�a Monika Zamachowska.

czytaj tak�e:
· Partner Bezpieczeďż˝stwa Ruchu Drogowego
· Gala "Partner Bezpieczeďż˝stwa Ruchu Drogowego" 2013
· Partner Bezpieczeďż˝stwa Ruchu Drogowego 2012
· Partner dla Bezpieczeďż˝stwa Drogowego
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry