Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Ludzie | Po�egnania

Odszedďż˝ profesor Ryszard Krystek
20-01-2017 | �r�d�o: ITS | foto: archiwum

20 stycznia 2017 roku zmar� w wieku 75 lat prof. dr hab. in�. Ryszard Krystek - wybitny specjalista w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego, wyk�adowca akademicki, podsekretarz stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury, tw�rca i prezes Fundacji Rozwoju In�ynierii L�dowej oraz zast�pca dyrektora ds. naukowych ITS w latach 2011-2016.Profesor Ryszard Krystek w 1966 roku uko�czy� z wyr�nieniem studia na Wydziale Budownictwa L�dowego Politechniki Gda�skiej, a nast�pnie obroni� rozpraw� doktorsk� na temat teorii ruchu drogowego. W 1972 roku otrzyma� stypendium rz�du francuskiego w Instytucie Bada� Transportu INRETS. W roku 1980 po obronie rozprawy na temat komputerowych system�w sterowania ruchem drogowym uzyska� stopie� doktora habilitowanego. Nast�pnie przez cztery lata wyk�ada� in�ynieri� ruchu drogowego na Uniwersytecie Technicznym w Oranie. Po powrocie do kraju w 1985 roku obj�� stanowisko dyrektora Instytutu In�ynierii Komunikacyjnej w Politechnice Gda�skiej.

W 1986 roku obj�� funkcj� kierownika Katedry In�ynierii Drogowej na Wydziale In�ynierii L�dowej Politechniki Gda�skiej i rozpocz�� prace naukowe w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Tam w roku 1988 otrzyma� tytu� naukowy profesora. W latach 1992-93 kierowa� studium doktoranckim na Uniwersytecie Technicznym w Oranie.

W 1993 roku otrzyma� grant Komitetu Bada� Naukowych na opracowanie programu bezpiecze�stwa ruchu drogowego w Polsce, zam�wiony przez Ministra Transportu. Stworzy� wielodyscyplinarny zesp� autorski, w sk�ad kt�rego wszed� Instytut Transportu Samochodowego i Politechnika Krakowska. Zesp� przygotowa� "Zintegrowany program poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego w Polsce", znany pod akronimem GAMBIT 96.

W latach 1995-98 by� cz�onkiem Centralnej Komisji ds. Tytu�u Naukowego i Stopni Naukowych przy Prezesie Rady Ministr�w.

W latach 1999-2000 kierowa� zespo�em autorskim przygotowuj�cym na zam�wienie Ministra Transportu "Krajowy Program Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego - GAMBIT 2000". W maju 2001 r. Rada Ministr�w przyj�a go jako program dla Polski na lata 2001-2010. W roku 1999, po wyborze na stanowisko dziekana Wydzia�u In�ynierii L�dowej Politechniki Gda�skiej utworzy� Fundacj� Rozwoju In�ynierii L�dowej i by� pierwszym prezesem jej zarz�du.

W 2004 roku zosta� powo�any na stanowisko podsekretarza stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury. Tam utworzy� dwa wa�ne dokumenty opracowane przez wielodyscyplinarne zespo�y ekspert�w: "Polityka Transportowa Pa�stwa na lata 2006-2025", przyj�ta przez Rad� Ministr�w w czerwcu 2005 i "Krajowy Program Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005", jako program sp�jny z III Programem BRD Unii Europejskiej.

Po powrocie na Politechnik� Gda�sk� na stanowisko profesora zwyczajnego obj�� funkcj� prezesa Rady Fundacji Rozwoju In�ynierii L�dowej. W 2007 wsp�tworzy� Polskie Stowarzyszenie Inteligentnych System�w Transportowych ITS Polska, w kt�rym pe�ni� funkcj� prezesa Rady Nadzorczej. Od roku 2007 by� cz�onkiem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. W latach 2007 - 2010 kierowa� konsorcjum naukowym Politechniki Gda�skiej, Politechniki �l�skiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie, realizuj�cym projekt ZEUS pt.: "Zintegrowany system bezpiecze�stwa transportu". We wrze�niu 2011 zako�czy� 51-letni okres wsp�pracy z Politechnik� Gda�sk� obejmuj�c pierwszy etat w Instytucie Transportu Samochodowego, gdzie by� zatrudniony od 2007 roku. W 2011 roku zosta� powo�any na stanowisko Zast�pcy Dyrektora ds. Naukowych w ITS.

By� autorem ponad 170 publikacji, promotorem 11 doktor�w oraz ponad 200 in�ynier�w, a tak�e recenzentem wielu rozpraw naukowych. Do najwa�niejszych monografii wydanych pod redakcj� autora nale�y zaliczy�: "W�z�y drogowe i autostradowe" (WKi�, 1992, 1998 i 2001) oraz "Zintegrowany system bezpiecze�stwa transportu-ZEUS" (WKi� 2010-2012).
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry