Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Luty 2017

Bardzo optymistyczne dane z polskich dr�g
01-03-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od pocz�tku tego roku zauwa�alnie poprawi�o si� bezpiecze�stwo na polskich drogach. Jak pokazuj� statystyki dzienne policji, zar�wno w styczniu, jak i w lutym, by� dzie� bez ofiar!

Wed�ug wst�pnych dziennych danych policji w lutym dosz�o do 1616 wypadk�w drogowych, w kt�rych rannych zosta�o 1977 os�b, a 127 ponios�o �mier�. Liczby te w ostatecznym podsumowaniu wzrosn�, ale w por�wnaniu do tak�e wst�pnych danych za luty 2016 roku (miesi�c ten mia� 29 dni) ju� wida� znacz�c� popraw� bezpiecze�stwa

W czwartek 9 lutego, podobnie jak w pi�tek 16 stycznia, wed�ug statystyk policji na polskich drogach nie zgin�a �adna osoba. Pomimo to, w obu przypadkach, nie by� to najbezpieczniejszy dzie� danego miesi�ca. W lutym do najmniejszej liczby 31 wypadk�w dosz�o w sobot� (04.02), tego te� dnia by�o najmniej, bo 37 rannych os�b.

Warto podkre�li�, �e w lutym by�o a� 7 dni, w kt�rych gin�o po jednej, dwie lub trzy osoby.

Z kolei najniebezpieczniejszym dniem by� pi�tek 17 lutego, w kt�rym dosz�o do 84 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 109 os�b (jedyny przypadek w tym miesi�cu, gdzie liczba ta przekroczy�a 100). Najtragiczniejszym dniem by�a niedziela 16 lutego - tego dnia w ?zaledwie" 50 zdarzeniach �mier� ponios�o 10 os�b (to te� jedyny przypadek, gdy liczba ta przekroczy�a 10).

W lutym 2017 roku funkcjonariusze policji zatrzymali 4495 nietrze�wych kieruj�cych.

Policja opublikowa�a ju� raport za stycze� 2017 roku. Po ostatecznym podsumowaniu liczba wypadk�w wzros�a z 1614 do 1769, liczba rannych z 1945 do 2148, a zabitych ze 135 do 149. W por�wnaniu, tak�e z ostatecznym bilansem, ze styczniem 2016 roku oznacza to spadek o 261 wypadk�w (-12,9 proc.), 302 poszkodowanych (-12,3 proc.) i 15 ofiar �miertelnych (-9,1 proc.). W styczniu policjanci przeprowadzili 1 448 096 kontroli trze�wo�ci, w wyniku kt�rych ujawniono 5866 nietrze�wych kieruj�cych.

Od pocz�tku 2017 roku up�yn�o 59 dni. W tym czasie �rednia statystyczna dzienna wynosi 57 wypadk�w, 70 rannych i 5 zabitych. Dla por�wnania �rednia dzienna z 2016 roku to - odpowiednio - 92, 11 i 8.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry