Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Pa�dziernik 2016

Dramatyczna sytuacja na polskich drogach
02-11-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Po pierwszych 10 miesi�cach tego roku - w por�wnaniu z analogicznym okresem poprzedniego - wida� znaczne pogorszenie bezpiecze�stwa na polskich drogach. W miniony d�ugi weekend wi�ksze ni� zazwyczaj nat�enie ruchu zwi�zane by�o z dniem Wszystkich �wi�tych.

Wed�ug wst�pnych danych policji w pa�dzierniku dosz�o do 2912 wypadk�w, w kt�rych obra�enia odnios�o 3489 os�b, a 284 ponios�o �mier�. Wszystko wskazuje na to, �e po ostatecznym podsumowaniu, pa�dziernik b�dzie kolejnym tragicznym, je�li nie najtragiczniejszym miesi�cem tego roku.

Obecnie najwi�cej ofiar �miertelnych w wypadkach drogowych by�o w sierpniu (307 os�b) i we wrze�niu (304 os�b).

W pa�dzierniku pad� "rekord" liczby zabitych jednego dnia w skali ca�ego roku. By�o to w niedziel�, 16.10, podczas kt�rej "w zaledwie" 76 zdarzeniach zgin�o a� 18 os�b (101 rannych). Najniebezpieczniejszym dniem okaza� si� poniedzia�ek, 3.10, gdy dosz�o do 135 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o a� 162 os�b (14 ofiar �miertelnych).

By�y te� dwa "bardzo" bezpieczne dni - �roda 5.10 i wtorek 18.10 - podczas kt�rych zgin�y "tylko" 2 osoby (odpowiednio 98 wypadk�w/111 rannych i 69 wypadk�w/85 rannych). Najmniej wypadk�w (65) i jednocze�nie najmniej rannych (78) by�o w czwartek, 27.10 (4 ofiary �miertelne).

W pa�dzierniku funkcjonariusze policji ujawnili 6732 nietrze�wych kieruj�cych.

Od pocz�tku roku na polskich drogach dosz�o do 27 788 wypadk�w, w kt�rych rannych zosta�o 33 749 os�b, a 2413 ponios�o �mier�. Po 305 dniach �rednia statystyczna dzienna wynosi 91,1 wypadk�w, 110,6 rannych i 7,9 zabitych. Ju��teraz, pomimo wst�pnych danych za pa�dziernik, wida�, �e w tym roku poziom bezpiecze�stwa znacznie si� pogorszy�. �rednia dzienna po podobnym okresie 2015 roku wynosi�a - 87,7 wypadk�w, 106,6 rannych i 7,4 zabitych.

Prze�om pa�dziernika i listopada w Polsce zwi�zanych jest ze dniem Wszystkich �wi�tych. W tym roku wypad� on we wtorek, co pozwoli�o roz�o�y� wyjazdy na cmentarze na cztery dni. Policyjna "Akcja Znicz" rozpocz�a si� ju��w pi�tek, 28.10 i zako�czy�a w �rod� rano.


dzieďż˝
wypadki
ranni
zabici

nietrze�wi kieruj�cy


28.10 (pi�tek)
96
107
5
194

29.10 (sobota)
96
124
14
278

30.10 (niedziela)
80
107
4
304

31.10 (poniedzia�ek)
81
92
9
221

01.11 (wtorek)
75
101
7
200

razem
428
531
39
1197


Przed rokiem dzie� Wszystkich �wi�tych wypad� w poniedzia�ek, co skumulowa�o wyjazdy w kr�tszym okresie. Od 30 pa�dziernika do 1 listopada 2015 roku dosz�o do 225 wypadk�w, w wyniku kt�rych rannych zosta�o 265 os�b, a 30 ponios�o �mier�.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry