Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Bo�e Narodzenie 2016

Nadspodziewanie bezpieczne �wi�ta na polskich drogach!
27-12-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

�wi�ta czy d�ugie weekendy charakteryzuj� si� intesywniejszym nat�eniem ruchu na drogach, co te� zwi�ksza prawdopodobie�stwo doprowadzenia do kolizji b�d� wypadku Tegoroczny okres Bo�ego Narodzenia, cho� z wahaniami, by� jednak zaprzeczeniem tej zale�no�ci.

W tym roku Bo�e Narodzenie wypad�o w niedziel�, co te� zmniejszy�o liczb� dodatkowych dni wolnych do jednego. Za okres �wi�teczny przyjmiemy jednak i pi�tek, gdy rozpocz�y si� masowe wyjazdy we wszystkie regiony Polski. Wed�ug wst�pnych danych policji od pi�tku do poniedzia�ku odnotowano 261 wypadk�w, w kt�rych rannych zosta�o 307 os�b, a 24 ponios�y �mier�. Statystycznie daje to dzienn� na poziomie 65 zdarze�, 77 poszkodowanych i 6 zabitych.

Wbrew pozorom to "bardzo dobre" informacje, gdy zestawimy je ze �redni� dzienn� od stycznia do listopada, kt�ra wynosi 91 wypadk�w, 110 os�b poszkodowanych i 8 ofiar �miertelnych. Do tego trzeba wzi�� pod uwag�, �e by� to okres �wi�teczny, w kt�rym - nawet w por�wnaniu do przed�u�onych weekend�w w ci�gu roku - jest zdecydowanie najwi�ksze nat�enie ruchu.

Analizuj�c jednak poszczeg�lne dni wida� du�e wahni�cia w poszczeg�lnych dniach. O ile w niedziel� (25 grudnia) zgin�y "tylko" dwie osoby, to ju� dzie� p�niej, kt�ry mo�na uzna� za powroty (26 grudnia) by�o a� 11 ofiar �miertelnych! Paradoksalnie tego dnia dosz�o do "zaledwie" 64 wypadk�w drogowych, a w pi�tek (23 grudnia) do 94 zdarze�, w wyniku kt�rych zgin�o 6 os�b.

W ubieg�ym roku wigilia Bo�ego Narodzenia wypad�a w czwartek. W czasie �wi�t zgin�o odpowiednio 4, 1, 9 i 10 os�b, co daje tak� sam� liczb� 24 ofiar �miertelnych na polskich drogach. Jednak dzie� wcze�niej, 23 grudnia, kt�ry dla wi�kszo�ci by� okresem wyjazd�w, �mier� ponios�o a� 12 os�b.

Trzeba jednak podkre�li�, �e (wed�ug wst�pnych danych policji, kt�re jeszcze wzrosn�), od 1 stycznia do 27 grudnia w wyniku wypadk�w na polskich drogach �mier� ponios�o 2830 os�b. To ju� o 35 ofiar wi�cej (wed�ug r�wnie wst�pnych danych policji, kt�re podawali�my przed rokiem) w ci�gu poprzednich 12 miesi�cy. Ostateczny bilans 2015 roku to 2938 zabitych w wypadkach drogowych.

W ci�gu czterach �wi�tecznych dni - od 23 do 27 grudnia 2016 roku - funkcjonariusze policji ujawnili 739 nietrze�wych kieruj�cych. Najwi�cej, bo 205 takich os�b, zatrzymano w poniedzia�ek i niestety nie jest to grudniowy "rekord". W pierwszy weekend miesi�ca (3-4 grudnia) ujawniono a� 346 i 226 nietrze�wych kieruj�cych!
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry