Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | 2015

Spad�a liczba zabitych, ale wci�� najcz�ciej gin� piesi!
20-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Policja podsumowa�a ostatecznie stan bezpiecze�stwa na polskich drogach w 2015 roku. Tym samym mamy oficjalne potwierdzenie, �e by�o bezpieczniej ni� przed rokiem, a przede wszystkim liczba zabitych spad�a poni�ej 3 tysi�cy os�b!Wed�ug przedstawionego raportu w 2015 roku na polskich drogach dosz�o do 32 967 wypadk�w, co oznacza spadek o 5,7 proc. (-2003 zdarze�). W ich wyniku 39 778 os�b zosta�o rannych (w tym po raz pierwszy wymieniono 11 200 os�b z obra�eniami ci�kimi), co te� oznacza spadek o 6,5 proc. (-2767 rannych).

Najbardziej wymiernym dowodem na popraw� bezpiecze�stwa jest spadek liczby zabitych o 8,2 proc (-264 os�b). W 2015 roku w wyniku wypadk�w drogowych �mier� ponios�o 2938 os�b. Wed�ug dost�pnych tak "dobrej" sytuacji nie by�o na przestrzeni lat 1975-2015!

Paradoksalnie w 2015 roku wzros�a liczba kolizji o 4,1 proc (+ 14 237). W tym okresie na policj� zg�oszono 362 265 takich zdarze�.


Poni�ej 3 tysi�cy ofiar na polskich drogach!?
04-01-2016

Wszystko wskazuje na to, �e w 2015 roku liczba zabitych w wypadkach spad�a poni�ej 3 tysi�cy os�b. Tak bezpiecznie na polskich drogach nie by�o przynajmniej od ponad 40 lat!


Do najwi�kszej liczby wypadk�w (4006) dosz�o na terenie wojew�dztwa mazowieckiego, jednak statystyki wydzielaj� z niego obszar podleg�y Komendzie Sto�ecznej Policji (1795 zdarze�). W�wczas na niechlubne pierwsze miejsce wysuwa si� wojew�dztwo ��dzkie (3991 wypadk�w), dalej ma�opolskie (3839) i �l�skie (3792). Pod tym wzgl�dem najbezpieczniej by�o w wojew�dztwie lubuskim (639 wypadk�w).

Podobnie by�o z rannymi, w ��dzkim 4826 os�b, ma�opolskim 4619 os�b oraz �l�skim 4584 os�b (mazowieckie 2679 os�b, KSP 2068 os�b) i najmniej w lubuskim 786 os�b.

Inaczej sytuacja wygl�da w�r�d ofiar �miertelnych. Najwi�cej os�b zgin�o w wypadkach drogowych na terenie wojew�dztwa mazowieckiego (317), wielkopolskiego (245) i �l�skiego (255). Najbezpieczniej (92 zabitych) by�o r�wnie� w wojew�dztwie lubuskim.

Policja przyjmuje jednak, wzorem innych kraj�w, inny wska�nik bior�cy pod uwag� powierzchni� danego wojew�dztwa, liczb� mieszka�c�w, sie� dr�g oraz nat�enie ruchu. Na tej podstawie wylicza si� liczb� rannych i zabitych na 100 wypadk�w. Daje to zupe�nie inny obraz bezpiecze�stwa. Co prawda najwi�cej os�b poszkodowanych (130,2/100) by�o w wojew�dztwie �l�skim, ale ju� na kolejnych miejscach znalaz�o si� wojew�dztwo podlaskie (125,2/100) i pomorskie (125,1/100). Najmniejszy wska�nik rannych (112,6/100) odnotowano w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim.

Inaczej by�o w przypadku liczby zabitych na 100 wypadk�w drogowych. Najniebezpieczniej by�o w wojew�dztwie podlaskim (17,1/100), kujawsko-pomorskim (15,2/100) i lubelskim (15/100). Bior�c pod uwag� taki schemat okazuje si�, �e relatywnie najmniej os�b zgin�o na drogach wojew�dztwa ma�opolskiego (5,2/100).

Do najwi�kszej liczby wypadk�w (27 307/82,8 proc.) przyczynili si� kieruj�cy. Najcz�stsz� przyczyn� by�o nieprzestrzeganie pierwsze�stwa przejazdu (7235), niedostosowanie pr�dko�ci do warunk�w ruchu (6807) i nieprawid�owe zachowanie wobec pieszego (4146). Z kolei piesi przyczynili si� do 2619 wypadk�w, co stanowi 7,9 proc. og�u, najcz�ciej poprzez wej�cie na jezdni� bezpo�rednio przed jad�cym pojazdem (1464), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (292) i wej�cie na jezdni� zza pojazdu lub przeszkody (269).

Najcz�ciej ofiarami �miertelnymi stawali si� kieruj�cy (1485 os�b), jednak tutaj statystyki dodatkowo rozgraniczaj� rodzaj pojazdu. I tak 863 os�b zabitych by�o kierowcami samochod�w osobowych, 300 os�b kierowa�o rowerem i 188 os�b motocyklem. Przy takim rozgraniczeniu na 538 zabitych pasa�er�w, a� 484 os�b podr�owa�o samochodem osobowym.

Niemniej najwi�ksz� liczb� zabitych na polskich drogach w 2015 roku (915 os�b) stanowili piesi! Oznacza to, �e gin�li w co 10 wypadku ze swoim udzia�em i stanowili 1/3 og�u ofiar.

Raport policji zawiera wiele szczeg�owych danych, kt�re b�dziemy sukcesywnie publikowa� i analizowa�.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry