Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass
TESTY | Dziecko w Jeepie Compass - foteliki i wózki
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Toyota Yaris | Wrzesień 2020

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 

Statystyki wypadk�w drogowych w Polsce | 2017


To by��bezpieczny rok na polskich drogach!

03-01-2018 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum


Wszystko wskazuje, �e liczba zabitych w wypadkach na polskich drogach w 2017 roku nie przekroczy trzech tysi�cy os�b. To bardzo optymistyczna wiadomo��, bo oznacza, �e miniony rok by� najbezpieczniejszym okresem od ponad czterech dekad!Udost�pnione przez policj� statystyki wypadk�w drogowych w Polsce si�gaj� 1975 roku. W�wczas w 39 404 zdarzeniach poszkodowanych zosta�o 52 018 os�b, a 5633 ponios�o �mier�. Z ka�dym kolejnym rokiem pogarsza� si� poziom bezpiecze�stwa, a w 1980 roku liczba zabitych przekroczy�a 6 tysi�cy os�b. Paradoksalnie brutalna rzeczywisto�� stanu wojennego i niedobory gospodarcze mia�y wp�yw na popraw� tej sytuacji.

Wraz z przemianami rynku na pocz�tku lat 90. ponownie wzros�a liczba zabitych na polskich drogach. W 1990 roku odnotowano 7333, a rok p�niej a� 7901 ofiar �miertelnych! Praktycznie od tego momentu sytuacja, z r�nymi wahaniami, stopniowo zacz�a si�poprawia�.

W 2010 roku liczba ofiar �miertelnych na polskich drogach, na przestrzeni od 1975 roku, spad�a poni�ej 4 tysi�cy os�b. Pi�� lat p�niej policja w swoich statystykach poda�a 2946 zabitych, jednak ju� w 2016 roku wzros�a ona ponownie powy�ej 3 tysi�cy os�b.

Przy obecnym ruchu drogowym, parku samochod�w, infrastrukturze i czynniku ludzkim nie uda si� wyeliminowa� kolizji i wypadk�w. Najwa�niejszym wi�c celem jest ograniczenie liczby os�b ci�ko rannych i zabitych. Na tym koncentruj� si� dzia�ania ONZ w ramach Dekady BRD, kt�re zak�adaj� w latach 2011-2020 ograniczenie ofiar �miertelnych o 50 proc.

Dlatego rzeczywistym wska�nikiem stanu bezpiecze�stwa na polskich drogach - przy ca�ym szacunku dla nich i ich bliskich - s� w�a�nie zabici. Podstawiaj�c wi�c odpowiednie liczby, w 2011 roku zgin�o 4189 os�b, a w 2017 roku (wed�ug wst�pnych danych za grudzie�) 2680 os�b. Oznacza to spadek o 36 proc!


Wstępny bilans grudnia na polskich drogach

02-01-2018


Na podstawie wst�pnego bilansu za grudzie�2017 roku mo�na z bardzo du�ym prawdopodobie�stwem przyj��, �e w ostatecznym podsumowaniu liczba zabitych nie przekroczy 3 tysi�cy os�b. Warto przy tym podkre�li�, �e w okresie stycze� - marzec w statystykach widniej� a� cztery dni bez ofiar na polskich drogach (16 stycznia, 9 luty, 19 i 29 marzec). Wed�ug tych danych najtragiczniejszy bilans dzienny to 17 os�b (10 lipca, 7 sierpnia i 17 wrze�nia).

W 2017 roku dosz�o do 31 990 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 38 500 os�b. Najwi�cej tych zdarze� drogowych odnotowano w czerwcu (3269), za� os�b poszkodowanych w lipcu (4036). Najtragiczniejszym miesi�cem - 282 zabitych - by� wrzesie�.

Ostateczny bilans 2017 roku, w tym poszczeg�lnych miesi�cy oraz szczeg�owe przyczyny wypadk�w poznamy w kwietniu.

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry