Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Zdarzenia na drodze | Numer Alarmowy 112

Jeden-jeden-dwa
11-02-2016 | opr. Maciej Kalisz | foto: archiwum

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzie� Numeru Alarmowego 112. W ten spos�b podkre�lana jest jego waga w niesieniu pomocy.Numer 112 wybieramy niezale�nie od kraju nale��cego do Unii Europejskiej. Uzyskamy pod nim po��czenie z centrum alarmowym, kt�rego operator powiadomi odpowiednie s�u�by ratunkowe. Z regu�y b�dzie to pogotowie, policja i stra� po�arna. Co wa�ne skorzystamy z niego zar�wno z telefon�w kom�rkowych, jak i stacjonarnych.

Na terenie Polski dzia�a 17 Centr�w Powiadamiania Ratunkowego (po jednym w ka�dym wojew�dztwie, w tym osobne dla Warszawy) oraz jedno w Radomiu (maj�ce przypisane Mazowsze). Pracuje w nich ponad tysi�c operator�w, kt�rzy w ubieg�ym roku odebrali 21 mln po��cze�! Jak podaje MSWiA blisko 45 proc. z nich to zg�oszenia fa�szywe lub bezzasadne, a w 37 proc. przypadkach dzwoni�cy roz��czy� si� przed przyj�ciem zg�oszenia. �redni czas po��czenia wynosi� 73 sekundy.

Obowi�zuj�ce obecnie przepisy nakazuj� osobie, kt�ra jest �wiadkiem wypadku udzielenie pomocy. Za jedn� z jej form uwa�a si� kontakt w�a�nie z numerem 112.

Rozmawiaj�c z operatorem pami�taj:
- po wykonaniu bezp�atnego po��czenia na numer alarmowy 112 cierpliwie czekaj na po��czenie z operatorem,
- po zg�oszeniu si� operatora bardzo kr�tko opisz zdarzenie, kt�re chcesz zg�osi�. Odpowiadaj na pytania operatora,
- podaj dok�adny adres lub spos�b dotarcia na miejsce zdarzenia, udziel dodatkowych informacji, o kt�re poprosi Ci� operator, podaj swoje dane tak, aby s�u�by mog�y si� z Tob� skontaktowa� w wypadku zaistnieniajakichkolwiek niejasno�ci,
- nie roz��czaj si� do czasu wyra�nego potwierdzenia przyj�cia zg�oszenia przez operatora numer�w alarmowych.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry