strona główna
www.jedz-bezpiecznie.pl
www.jedz-bezpiecznie.pl
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
w ostatnim numerze
www.jedz-bezpiecznie.pl
czytaj także
www.jedz-bezpiecznie.pl Reklama


Wydanie na weekend


Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa 2011

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Wywiady

Testy zderzeniowe EuroNCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Czytelnia

Targi, wystawy, imprezy

Sport

Od 17 kwietnia jeździmy z włączonymi światłami mijania przez cały rok
28 marca 2007/aktualizacja 17 kwietnia 2007

Nowelizacja "Prawa o ruchu drogowym" (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) stała się okazją do wprowadzenia w Polsce obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok.

Wszystko zaczęło się 16 lutego tego roku, gdy posłowie większością głosów przegłosowali m.in. obowiązek jazdy na włączonych światłach mijania przez cały rok (art. 51, ust. 1, pkt. 1: Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza"). Projekt nowelizacji trafił następnie do Senatu, który zaproponował wprowadzenie kilku poprawek - m.in. w artykule 51 zaproponowano wykreślenie wyrazów: "w warunkach normalnej przejrzystości powietrza".

7 marca posłowie ustalili ostateczny tekst projektu nowelizacji, który trafił następnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 28 marca Prezydent podpisał nowelizację do "Prawa o ruchu drogowym". Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 17 kwietnia.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
1) 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem;
2) 80 m - jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.”;

2) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:

„Art. 47a. Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.”;

3) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.”;

4)   w art. 76:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) warunki i tryb rejestracji pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i kontroli skarbowej, wykorzystywanych do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych;”,

c) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sposób wykorzystania pojazdów, o których mowa w ust. 2-3, przy wykonywaniu zadań określonych w przepisach dotyczących Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.”;

5) w art. 80c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane lub informacje o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-8.”

źródło tekstu poprawek: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

www.jedz-bezpiecznie.pl
· Warto systematycznie dbać o oświetlenie swojego pojazdu
rozmowa z Krzysztofem Głowińskim z WRD Komendy Stołecznej Policji 18-04-2007
· Od 17 kwietnia jeździmy z włączonymi światłami mijania przez cały rok
28-03-2007/aktualizacja 17-04-2007
· Lepiej widoczni na drodze rozmowa z dr inż. Tomaszem Targosińskim z ITS 17-04-2007
· Co się zmienia w przepisach? 17-04-2007

· Koalicja na rzecz jazdy na swiatłach przez cały rok 16-04-2007
· Na światłach przez cały rok 01-02-2007

· Na światłach przez cały rok rozmowa z Iwoną Błaszczyk z firmy Hella 01-11-2006

www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2019 | polityka prywatno¶ci | wydawca: Williana | kontakt | do góry