Untitled Document
logo

NOWE NA STRONIE:
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Mazda CX-30
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Ford Explorer Plug-In Hybrid
WYDANIE NA WEEKEND | Ofiarom wypadków, Octavia, Poczta, Paliwa, Drogi
Aktualne informacje o stanie polskich dróg | Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

TESTY

www.jedz-bezpiecznie.pl

www.jedz-bezpiecznie.pl

TESTY

POLECAMY

Dekada BRD 2011-2020

SERWISY

Wydanie na weekend

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy ruchu drogowego

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Czytelnia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

Praca w motoryzacji

 
PRAWO
Projekty i nowelizacje | Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych

Wyższe mandaty
11-04-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od dziś zaczynają obowiązywać nowe stawki mandatów karnych za wykroczenia związane z ruchem drogowym. Porządkują one m.in. obowiązek używania elementów odblaskowych i kasków ochronnych oraz parkowania na miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 10 kwietnia 2015 roku (poz. 506). Zmienia ono wysokości mandatów karnych za 24 wykroczenia związane z ruchem na drodze. Odnoszą się one do Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnalów drogowych, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach oraz Ustawy o kierujących pojazdami.

Nowe stawki mandatów obowiązują od 11 kwietnia 2015 roku.

Przepisy o ruchu pieszych

wykroczenie   grzywna

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku   do 100


Przepisy dotyczące ruchu pojazdów,
Zasady ogólne i porządkowe


Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem   100

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym   100


Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:    

włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci   200

zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób   50


Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:    

uprawnienia do kierowania pojazdami   500

uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu   300

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia   200

Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym   100

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu   500

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka   300-500


Inne wykroczenia

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień   300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:    

nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia   50-200

pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu   50

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym   300

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:    

B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
  550

B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"   400

B-35 "zakaz postoju",
B-37,
B-38 "zakaz postoju w dni ..."
  400

B-39 "strefa ograniczonego postoju"   400

D-18 "parking"
D-18b "parking zadaszony" z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,
D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
  800

D-18 "parking",
D-18b "parking zadaszony" z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,
D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
  800


Znaki i sygnały drogowe

B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych",
B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t",
B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t"
  500


Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym   Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka   Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500

 
www.jedz-bezpiecznie.pl

copyright 2002-2019 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry