Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Przepisy ruchu drogowego | Nowelizacje

Co nie zmieni�o si� w przepisach po nowym roku?
03-01-2017 | �r�d�o: policja.pl

1 stycznia 2017 roku wesz�y w �ycie zmiany w przepisach ruchu drogowego o czym szczeg�owo informowa�y media w licznych publikacjach. Okazuje si�, �e pomimo zapowiedzi cz�� z nich nadal pozostaje w planach, co szybko sprostowa�a policja na swojej stronie internetowej.

Odnosz�c si� do przekaz�w medialnych dotycz�cych zmian w przepisach ruchu drogowego od 1 stycznia 2017 roku, pragniemy poinformowa�, �e istotn� zmian�, jaka wesz�a w �ycie z t� dat�, jest znowelizowany tryb przekazywania staro�cie informacji o ujawnionym naruszeniu polegaj�cym na przekroczeniu pr�dko�ci o wi�cej ni� 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Zgodnie z nowymi zasadami, fakt zatrzymania przez policjanta prawa jazdy, w zwi�zku z pope�nionym wykroczeniem, pozostanie bez wp�ywu na mo�liwo�� p�niejszego zatrzymania tego dokumentu na okres 3 miesi�cy, a do wydania przez starost� decyzji w tym zakresie, wystarczaj�ca b�dzie informacja o ujawnieniu takiego wykroczenia.

Jednocze�nie informujemy, �e nie uleg�y zmianie przepisy za��cznika (tzw. taryfikatora) do rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministr�w z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysoko�ci grzywien nak�adanych w drodze mandat�w karnych za wybrane rodzaje wykrocze� (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z p�n. zm.).

Bez zmian pozosta�y tak�e przepisy za��cznika nr 1 (wykaz narusze� wraz z liczb� odpowiadaj�cych im punkt�w) do rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie post�powania z kierowcami naruszaj�cymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488)
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry