Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Salon Samochodowy Paryďż˝ 2016 | Audi Q5

Drugie wcielenie bestsellera Audi
04-10-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto i film: archiwum

Segment SUV-�w wci�� ma si�bardzo dobrze, a jednym z beneficjent�w tego jest Audi. Debiutuj�ca na salonie w Pary�u II-generacja modelu Q5, ju� teraz skazana jest na sukces.

Audi Q5 zadebiutowa�o w 2008 roku na salonie samochodowym - a jak�eby inaczej - w Pary�u. By� to drugi, po Q7, SUV tej marki. Na fali sukcesu wi�kszego modelu liczono na powt�rzenie sukcesu. Plany te zrealizowano z nawi�zk� i dzi� jest to najpopularniejsze "Q" w ofercie Audi.

Zaprezentowana wi�c w tym roku druga generacja ma bardzo dobr� pozycj� startow� i zapewne utrzyma si� w czo��wce sprzeda�y r�wnie� je�li chodzi o segment SUV-�w. Klienci musz� jednak uzbroi� si� w cierpliwo��, bo nowe Q5 pojawi si� w salonach diler�w dopiero na pocz�tku przysz�ego roku. Jego produkcj� zajmie si� nowo powsta�a fabryka Audi w Meksyku.

Jak zapewnia producent II-generacja Q5 jest wi�ksza i liczy 466 cm d�ugo�ci (przy rozstawie osi 282 cm), 189 cm szeroko�ci i 166 cm wysoko�ci. Baga�nik, w zale�no�ci od ustawienia przesuwanych foteli i k�ta nachylenia oparcia, liczy od 550 do 610 litr�w. Po z�o�eniu siedze� tylnej kanapy przestrze� �adunkowa mo�e wzrosn�� maksymalnie do 1550 litr�w.
Na wyposa�eniu, cho� nie zawsze seryjnym, znajdzie si� wiele nowych rozwi�za�. Takim przyk�adem jest wirtualny kokpit, w kt�rym tradycyjny zestaw zegar�w mo�e zast�pi� wy�wietlacz o przek�tnej 12,3 cala. Nie tak dawno mieli�my z nim do czynienia w Audi A4. Podobnie jak z terminalem MMI umieszczonym na �rodkowym tunelu. Za jego pomoc� mo�e sterowa� systemem pok�adem zar�wno poprzez pokr�t�a, g�adzik b�d� komendami g�osowymi. Kolejn� nowo�ci� jest wy�wietlacz head-up.Naturalnie Audi stawia na bezpiecze�stwo zar�wno podr�uj�cych autem os�b, jak i pozosta�ych uczestnik�w ruchu drogowego. Pierwsz� rzecz�, kt�r� sprawdzili�my na prezentacji w Pary�u by�y elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo dzieci - na wyposa�eniu by� m.in. przycisk do zablokowania mo�liwo�ci otwarcia drzwi i sterowania szybami z podzia�em na lew� lub praw� stron� samochodu.

Z kolei Audi dzieli w materia�ach prasowych Q5 systemy bezpiecze�stwa na trzy grupy: pakiet asystuj�cy w mie�cie, poza miastem i wspomagaj�cy parkowanie. W�r�d nowo�ci s� m.in. czujniki wykrywaj�ce obecno�� pieszego zar�wno podczas jazdy, jak i otwierania drzwi na postoju. Nad bezpiecznym wyjazdem ty�em czuwa asystent ruchu poprzecznego.Pocz�tkowo pod mask� znajd� si�, zmodernizowane pod k�tem zwi�kszenia mocy przy jednoczesnym obni�eniu zu�ycia paliwa, trzy jednostki nap�dowe. B�d� to dwa silniki wysokopr�ne TDI o pojemno�ci 2.0 i mocy 150 lub 190 KM oraz V6 3.0 286 KM i jeden benzynowy 2.0 TFSI 252 KM. W zale�no�ci od wyboru wsp�pracuj� one z 6-biegow� skrzyni� manualn�, siedmiostopniow� przek�adni� S tronic b�d� o�miostopniow� tiptronic.

Wyb�r b�dzie r�wnie� pomi�dzy modelami z nap�dem na przedni� o� lub obie. Oczywi�cie mowa tu o quattro, kt�re zosta�o rozbudowane do wersji ultra. Pod t� nazw� kryje si�system od��czaj�cy tyln� o�, gdy w zupe�no�ci wystarczy nap�d na prz�d. W modelu z najmocniejszym silnikiem montowany b�dzie sportowy mechanizm r�nicowy rozdzielaj�cy moment obrotowy pomi�dzy tylnymi ko�ami.Na tegorocznym salonie w Pary�u Audi zaprezentowa�o r�wnie� A5 i S5 w wersji Sportback oraz RS3 Limousine. Ten ostatni otrzyma� nowy pi�ciocylindrowy silnik 2.5 TFSI o mocy 400 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy 480 Nm dost�pny jest w szerokim przedziale 1700-5850 obr/min. Wed�ug danych producenta RS3 przyspiesza do "setki" w czasie 4,1 sekundy osi�gaj�c pr�dko�� maksymaln� 250 km/h (Audi mo�e j� podnie�� do 280 km/h). Silnik wsp�pracuje z dwusprz�g�owym automatem S tronic o 7-prze�o�eniach i sta�ym nap�dem quattro.

Audi RS3 Limousine r�ni si� od zwyk�ej wersji m.in. szerszym o 20 mm rozstawem k� z przodu i o 14 mm z ty�u, ni�szym o 25 mm zawieszeniem, regulowanym spojlerem na klapie baga�nika, wi�kszymi oponami 235/35 R19 (na �yczenie 255/30) oraz hamulcami o �rednicy 370 mm (prz�d) i 310 mm (ty�). Na �yczenie klient auto otrzyma elementy uk�adu hamulcowego wykonane z w��kien w�glowo-ceramicznych.

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry