Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
SALON SAMOCHODOWY
Prezentacje | Mazda2, Mazda6 2015, Mazda CX-5 2015

Wysyp nowo�ci Mazdy
28-01-2015 | tekst: Jaros�aw Sylwesiuk | foto: archiwum

Gama modeli Mazdy nie jest bogata, co nie przeszkadza, aby obecny rok obfitowa� w same nowo�ci. Nadchodz�ce zmiany nie obejm� tylko "tr�jki".Na pocz�tek jednak kr�tkie podsumowanie minionego roku. Albo cofnijmy si� jeszcze bardziej, do 2008 roku, w kt�rym Mazda powr�ci�a na polski rynek. Czy to nie by�a mocno sp�niona decyzja? Pewnie w przypadku mniej znanych marek by�o by bardzo trudno wywalczy� dla siebie miejsce, ale renoma modeli tego japo�skiego producenta znana by�a polskim kierowcom od kilku dekad z okresem PRL-u w��cznie.

W praktyce, na przestrzeni ostatnich 6 lat, prze�o�y�o si� to na sprzeda� przekraczaj�c� 25 tys. samochod�w. Z tego 7,5 tysi�ca tylko w 2014 roku, co da�o 14. miejsce w�r�d wszystkich marek oferowanych na polskim rynku. Najwi�ksz� popularno�ci� cieszy�y si� modele 3 i 6, w sumie utworzy�y one 3/4 wolumenu sprzeda�y. Plany na ten rok s� jeszcze ambitniejsze, za�o�ono, �e 10 tys. egzemplarzy znajdzie nowych w�a�cicieli. Jak Mazda chce to osi�gn��?

Ju� wiosn� w salonach sprzeda�y zadebiutuje Mazda2. Tym samym kolejny model, z tzw. sz�stej generacji, przejdzie metamorfoz� zamkni�t� w okre�leniach Kodo i SkyActive. Auto, w por�wnaniu z oferowan� jeszcze w salonach "dw�jk�", uros�o. Przede wszystkim jest d�u�sze o 160 mm (4060), z czego po�owa przypad�a na rozstaw osi (2570 mm). Bez zmian pozostawiono szeroko�� (bez lusterek 1695 mm), podwy�szaj�c ca�o�� o 20 mm (1495). Skorzysta� na tym tak�e baga�nik, kt�rego przestrze� wzros�a z 250 do 280 litr�w. Pomimo to uda�o si� obni�y� mas� w�asn� pojazdu, co oczywi�cie jest zas�ug� konstrukcji SkyActive-Body.Wn�trze nawi�zuje do ostatnich modeli Mazdy. W prezentowanej wersji na �rodku zestawu zegar�w kr�luje obrotomierz, a na centralnym miejscu kokpitu dotykowy ekran o przek�tnej 7 cali. Na tunelu za d�wigni� zmiany bieg�w znalaz�o si� pokr�t�o do sterowania systemem HMI.

W topowej wersji wyposa�enia SkyPassion znajdziemy m.in. sk�adany wy�wietlacz Head Up. To samo rozwi�zanie mieli�my w testowanej niedawno "tr�jce" (czytaj tak�e: TESTY | W mniej popularnej wersji), ale w segmencie B to nie spotykana wcze�niej nowo��. Wy�wietlacz jest sk�adnikiem pakietu Safety. Zawiera on r�wnie� wspomniany zestaw zegar�w z obrotomierzem oraz asystenta zmiany �wiate� drogowych na mijania i funkcj� monitorowania martwych p�l lusterek. Za ca�o�� trzeba dop�aci� 3 tys. z�otych.Pod mask� nowej "dw�jki" znalaz�y si� silniki benzynowe o pojemno�ci 1.5 litra i mocach od 75 do 115 KM. Wszystkie spe�niaj� norm� emisji spalin Euro 6 i wsp�pracuj� - w zale�no�ci o wybranej mocy - z 5- lub 6-biegow� skrzyni� manualn� b�d� automatem o 6-prze�o�eniach. W p�niejszym czasie do��czy silnik wysokopr�ny o tej samej pojemno�ci.

Najta�sz� Mazd� 2, z silnikiem 1.5 SkyActiv-G 75 KM w wersji SkyGo, wyceniono na 50 900 z�otych. Auto z najmocniejsz� jednostk�, 115 KM, w topowej wersji SkyPassion, kosztuje 63 900 z�otych. Ale na szczycie cennika stoi wersja 90 KM wsp�pracuj�ca z automatyczn� przek�adni� za 64 900 z�.Kolejnym atutem Mazdy maj�cym przyczyni� si� do osi�gni�cia za�o�onej wielko�ci sprzeda�y b�dzie nowa "sz�stka" (w ubieg�ym roku 28. miejsce w Polsce z wynikiem 2665 sztuk). W tym przypadku trudno m�wi� o debiucie kolejnej generacji lub modernizacji tej obecnej na rynku. Z jednej strony zmian jest za ma�o, z drugiej to wi�cej ni� zwyk�a kosmetyka. Producent nazwa� ten model po prostu Mazda6 2015.Zewn�trznie przeprojektowano grill, przednie i tylne �wiat�a z diodami LED (kt�re w efektowny spos�b podkre�laj� ich wygl�d) i wprowadzono 19-calowe felgi. Do palety kolor�w nadwozia dodano dwa nowe - Sonic Silver Metallic i Titanium Flash Mica, czyli br�zowy, ten sam, w kt�rym testowali�my wspomnian� ju� "tr�jk�".

Mazda6 2015 jest te� prekursorem nowych rozwi�za� wprowadzonych do modeli tego producenta. To m.in. elektryczny hamulec postojowy, ogrzewanie kanapy oraz rozbudowany system SCBS zapobiegaj�cy kolizjom przy ma�ych pr�dko�ciach podczas cofania!

czytaj tak�e:
· TESTY | Japoďż˝ska sztuka uwodzenia | Mazda6 Sport

I to co najwa�niejsze. Nadwozie kombi, z silnikiem wysokopr�nym 2.2 150 i 175 KM, dost�pne b�dzie z nap�dem na obie osie. Ceny od 132 900 do 164 900 z�otych.

Pozosta�e modele posiadaj� nap�d na prz�d, podobnie jak dotychczas ceny sedana i kombi b�d� na tym samym poziomie. Rozpi�to�� cenowa "sz�stki" to 89 700 - 154 900 z�otych. W por�wnaniu do oferowanych jeszcze dzi� modeli z 2014 roku r�nice wynosz� oko�o 2 tys. z�otych.Podobny zabieg odm�adzaj�cy przesz�o CX-5, do kt�rego nazwy r�wnie� dodano 2015. Znacz�c� nowo�ci� - ale tylko w modelu 4x4 z topowym poziomem wyposa�enia SkyPassion - b�dzie wprowadzenie silnika benzynowego o pojemno�ci 2.5 litra 192 KM z przek�adni� automatyczn� i uk�adem odzyskiwania energii i-eloop. Wyceniono go na 151 900 z�otych.

czytaj tak�e:
· TESTY | Nowa toďż˝samo�� Mazdy | Mazda CX-5

Mazda CX-5 2015 z nap�dem na prz�d kosztowa� b�dzie od 87 400 do 130 400 z�otych, a 4x4 od 115 400 do 156 900 z�otych. S� one r�wnie� nieco dro�sze od oferowanych dzi� w salonach modeli.

Jak zapowiadaj� przedstawiciele Mazdy to jeszcze nie koniec. W drugiej po�owie roku zadebiutuje absolutna nowo��, SUV CX-3. Do sprzeda�y trafi te� d�ugo wyczekiwana IV-generacja roadstera MX-5 (czytaj tak�e: PARY� 2014 | Od �wier� wieku na topie). Przedstawiciele polskiego oddzia�u zwracaj� jeszcze uwag� na obecno�� w ofercie pot�nego CX-9. Auto dost�pne jest nie tylko na zam�wienie, ale i te� w ograniczonej ilo�ci.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry