Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wra�enia z jazdy | BMW X3 II facelifting 2015

Rekreacyjnie
11-08-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wed�ug harmonogramu mia� by� Countryman, wi�c zawczasu powsta� plan "mini" sprawdzianu w stosownym terenie. Auto zosta�o - nie przez nas - uszkodzone, a w zast�pstwie pojawi�o si� BMW X3 ze sportowym pakietem M...Za�o�enia do testu MINI by�y bardzo proste - zabra� rodzin� oraz baga�e i przemieszcza� si� duktami le�nymi i polnymi drogami wzd�u� mazurskich jezior. W sumie da�aby sobie na nich rad� wi�kszo�� modeli samochod�w osobowych. Nam chodzi�o bardziej o zabaw� w terenie - z uwzgl�dnieniem, �e Countryman jest crossoverem, w kt�rym nap�d przenoszony jest tylko na jedn� o�. Zupe�nie niepor�wnywaln� z nim konstrukcj� jest "auto zast�pcze". Poczynaj�c od gabaryt�w, poprzez charakter uk�adu jezdnego i zawieszenia, na mocy silnika ko�cz�c. W praktyce BMW X3 nie da�o odczu� r�nicy po zje�dzie z asfaltowej drogi.

BMW X3, jak na wsp�czesne standardy, jest ju� samochodem w zaawansowanym wieku. Jego druga generacja (F25) zadebiutowa�a w 2010 roku. Na pocz�tku bie��cego roku od�wie�ono jego wygl�d i list� wyposa�enia. Nie wchodz�c w szczeg�y warto odnotowa� przeniesienie bocznych kierunkowskaz�w z nadkoli na obudowy lusterek. Co by nie m�wi� takie umiejscowienie pozwala szybciej dostrzec sygnalizowane zamiary kierowcy "iks-tr�jki" - w tym stwierdzeniu nie ma cienia z�o�liwo�ci.Wewn�trz bez wi�kszych rewolucji. Co prawda na kokpicie kr�luje kolorowy wy�wietlacz (8,8 cala), ale wbudowano go w �rodek konsoli. Pe�ni on m.in. funkcj� nawigacji, do kt�rej cele wpisywali�my palcem poprzez g�adzik umieszczony na g�rze pokr�t�a iDrive. Wgrana wersja map nie pozwoli�a zab��dzi� w g�szczu mazurskich las�w i jezior, ale �eby nie by�o za s�odko - zamontowany zestaw Professional kosztuje 10 977 z�otych.

Komfort prowadzenia podnosi gruba, bardzo dobrze le��ca w d�oniach kierownica oraz przednie fotele z regulowan� d�ugo�ci� siedziska. Pomimo, �e sportowe (�wietnie trzymaj� sylwetk� podczas dynamicznej jazdy po kr�tych drogach) wszystkie regulacje ich po�o�enia by�y manualne. Wyj�tkiem jest podparcie l�d�wiowe. Te ustawia�o si� i na wysoko�� i na g��boko��, a jeszcze wcze�niej dop�aca�o 1367 z�otych. Na dobre samopoczucie wszystkich pasa�er�w pracowa�a dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, z ty�u zamontowano r�wnie� przyciemniane szyby (dop�ata od 1719 z�otych). Przy temperaturach na zewn�trz przekraczaj�cych 35 stopni Celsjusza nie chcia�o si� wysiada� nawet za potrzeb�.

Wisienk� na torcie testowanego X3 by� pakiet sportowy M. Naturalnie wi�cej w nim element�w stylistycznych ni� modyfikacji podnosz�cych osi�gi samochodu. W jego sk�ad wchodz� emblematy i chromowana galanteria z magiczn� dla wielu liter� "M", wspomniane fotele sportowe (pokryte jasn� sk�r� Nevada), 19-calowe felgi Double Spoke ze stop�w lekkich z mieszanym ogumieniem (245/45 prz�d i 275/40 ty�), pakiet aerodynamiczny ze wstawk� dyfuzora w zderzaku tylnym, relingi dachowe oraz zastrze�ony dla niego metaliczny kolor nadwozia - Space Grey (lepiej brzmi po angielsku, bo w polskim katalogu przet�umaczono go na kosmiczny szary).

Pakiet sportowy M kosztuje w tym egzemplarzu 21 599 z�otych, a i tak trzeba dop�aci� osobno za wspomnian� tapicerk� (5335 z�otych), lakier (3704 z�otych) i felgi (4186 z�otych). Po zsumowaniu tych kwot odechciewa si� testowania X3 w terenie. I tak ju� by� strach przy wje�d�aniu w le�ne przecinki prowadz�ce nad brzegi jezior.Podczas takich wyjazd�w mamy doskona�� okazj� do praktycznej oceny baga�nika. Przy przestrzeni o pojemno�ci 550 litr�w nie ma powod�w do narzeka�. Miejsce znalaz�y ca�kiem poka�ne walizki i torby dla 4 os�b, kt�re i tak nie wype�ni�y ca�o�ci. Spos�b ich u�o�enia wymusi�y prowadnice szyn (dop�ata od 1719 z�otych), do kt�rych montowane s� zaczepy do mocowania siatki b�d� linek podtrzymuj�cych przewo�one przedmioty (do korzystania z tego zawsze namawiamy). Na wspomniane zaczepy przeznaczono odpowiednie przegr�dki schowane pod w�a�ciw� pod�og� baga�nika.

Dodatkowo kabin� pasa�ersk� mo�na odgrodzi� elastyczn� siatk� (element Polskiego pakietu za 17 048 z�otych), kt�r� wyci�ga si� z rolety baga�nika. Na ile jest to skuteczna ochrona podczas zderzenia nie wiadomo.

Kanapa dzielona jest w proporcjach 40:20:40. Plecy �rodkowego miejsca tworzy pod�okietnik, nie ma nim jednak otworu do przewo�enia d�ugich przedmiot�w, np. nart. Mo�liwo�� monta�u baga�nika dachowego na firmowych relingach wymaga dop�aty, u nas znalaz�y si� dzi�ki Pakietowi sportowemu M.

Testowane auto nap�dza� silnik wysokopr�ny TwinPower Turbo o pojemno�ci dw�ch litr�w i mocy 190 koni mechanicznych, kt�ry w ofercie BMW otrzyma� oznaczenie 20d (spe�nia norm� Euro 6). Fabrycznie montowana jest do niego 6-biegowa skrzynia manualna, ale tutaj zamieniono j� na automatyczn� Steptronic i to o o�miu prze�o�eniach (dop�ata 10 138 z�otych). W komplecie s� jeszcze �opatki do r�cznej zmiany bieg�w umieszczone w kolumnie kierownicy.

Temperament kierowcy mo�na ograniczy� prze��cznikiem trybu jazdy Eco Pro. Post�p naszych oszcz�dno�ci obserwujemy na komputerze pok�adowym, kt�ry na bie��co wskazuje o ile kilometr�w zwi�ksza si� zasi�g. Efekt? Po dystansie 200 km (drogi wojew�dzkie i lokalne) przyby�o 22 dodatkowych, za� �rednie spalanie waha�o si� w granicach 6,1 l/100 km.

Kolejne wybory kierowcy to tryby Comfort, Sport i Sport+ z wy��czonym system EPS. Rezygnuj�c z ekonomicznego trybu jazdy mo�na cieszy� si� jeszcze z uk�adu dynamicznej kontroli amortyzator�w, ale pod warunkiem wcze�niejszej dop�aty 4849 z�otych.

Niezale�nie od tego wszystkiego silnik pracuje w trybie start/stop (elektroniczny hamulec posiada bardzo przydatn� na kr�tkich postojach, np. w oczekiwaniu na zmian� �wiate�, funkcj� Hold), a podczas hamowania odzyskiwana jest energia.Prawie ka�dy model X3 wyposa�ony jest w nap�d na 4 ko�a xDrive. Opis jego dzia�ania znale�li�my w interaktywnej instrukcji obs�ugi (po polsku!), kt�r� mo�na wy�wietli� na ekranie umieszczonym w centralnej cz�ci kokpitu. W praktyce piaszczyste teren, przy komplecie pasa�er�w i baga�y, nie stanowi� problemu.

BMW X3 to pojemne i komfortowe auto na rodzinne wypady za miasto. Dzi�ki zmiennym trybom jazdy mo�emy pozna� jego r�ne oblicza, a stabilno�ci - nie tylko w terenie - dodaje nap�d na obie osie. Martwi co� innego. Decyduj�c si� na r�nego rodzaju opcje, po cz�ci praktyczne, cena testowanego auta wzros�a o 100 tys. z�otych!Testowana wersja: BMW X3 xDrive20d (2.0) 190 KM, automatyczna skrzynia Steptronic o 8-prze�o�eniach, pr�dko�� maksymalna 210 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 8,1 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,3 l/100 km, wyposa�enie Pakiet sportowy M, cena podstawowa 171 200 z�otych.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 712 km, �rednia pr�dko�� 38,5 km/h, �rednie zu�ycie paliwa 6,6 l/100 km.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 4657 mm, rozstaw osi 2810 mm, szeroko�� (bez lusterek) 1616 mm, wysoko�� 1678 mm, prze�wit b.d., pojemno�� baga�nika 550/1600 l, �rednica zawracania b.d., pojemno�� zbiornika paliwa 67 l, masa w�asna 1820 kg, �adowno�� 620 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: rok 2011 - bezpiecze�stwo doros�ych 32 punkt�w (88 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 41 (83), ochrona pieszych 19 (53), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 5 (71).
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry