Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Pierwszy miesiąc wakacji na polskich drogach
WYDANIE NA WEEKEND | Smartfon, ProAce Kamper, VW w Polsce, Dacia Duster, Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wra�enia z jazdy | Opel Astra V hatchback

Wyb�r polskich kierowc�w
02-06-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Patrz�c na ranking sprzeda�y nowych samochod�w w Polsce, Opel Astra zajmuje w nim bardzo wysokie miejsce. Przez weekend, za to na d�u�szym ni� zazwyczaj dystansie, sprawdzili�my model z najcz�ciej wybieranym silnikiem benzynowym.

Oczywi�cie Astra zas�uguje na pe�ny i to niejeden test redakcyjny. Wszak po pierwsze to bardzo popularne auto w naszym kraju, po drugie produkowane jest m.in. w Gliwicach (czytaj tak�e: Ruszy�a produkcja nowej Astry), po trzecie to aktualny europejski Samoch�d Roku. Obecna, V-generacja (nosz�ca oznaczenie fabryczne K), oferowana jest w dw�ch wersjach nadwozia, jako hatchback i od ko�ca kwietnia tak�e jako kombi. Ale co wi�cej, wci�� powstaj�, i dost�pne s� r�wnie� w polskich salonach poprzednie modele, kt�rych gama obejmuje jeszcze sedana. Dlatego te� przytoczony na wst�pie ranking sprzeda�y nowych samochod�w w Polsce obejmuje obie generacje we wszystkich odmianach. W sumie od stycznia do kwietnia tego roku kupili�my 4577 sztuk Opla Astry, co pozwoli�o na zaj�cie 3. miejsca w�r�d modeli wszystkich marek.

Testy nowej Astry mamy ju� zaplanowane, jednak ostatnio wypad� niespodziewany wyjazd do Poznania, w kt�rym towarzyszy� nam w�a�nie ten model. Okaza�o si�te�, �e nap�dza go najcz�ciej wybierany przez polskich kierowc�w silnik benzynowy 1.4 Turbo o mocy 125 koni mechanicznych (bez systemu start/stop) z 6-biegow� skrzyni� manualn�.

Dzi�ki autostradzie droga z Warszawy do Poznania jest dzi� dziecinnie prosta. Mo�na j� pokona� na tempomacie, kt�ry te� pozwala na utrzymaniu sta�ego poziomu zu�ycia paliwa. Montowany jest on w standardzie poza bazow� wersj� wyposa�enie Essentia. Po ustawieniu ogranicznika na 140 km/h wystarczy�o oprze� nog� na pedale gazu. Efekt?Po przejechaniu 720 km �rednie spalanie wynios�o 6,3 l/100 km. Z kolei producent w swoich materia�ach podaje �rednie spalanie w cyklu mieszanym na poziomie 5,5 l/100 km. Bior�c pod uwag�, �e fabryczny test prowadzony by� tylko z kierowc� (75 kg) i przy obci��eniu baga�ami (125 kg) to uzyskany przez nas wynik jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem!

Tym bardziej, �e podr�owali�my w trzy osoby. Komfort z przodu podnosi�y ergonomiczne fotele z regulacj� w o�miu kierunkach (opcja w pakiecie za 2100 z�otych). Jednak najbardziej docenili�my mo�liwo�� regulowania d�ugo�ci siedziska. Przy d�u�szych podr�ach, obok regulacji podparcia odcinka l�d�wiowego, to bardzo przydatne rozwi�zanie. W testowanej Astrze zabrak�o regulacji wysoko�ci pas�w bezpiecze�stwa, dlatego do zaj�cia optymalnej pozycji wystarczy� musia�o ustawienie samego fotela.Dla kierowcy by� to opcjonalny fotel AGR (dop�ata 1900 z�otych). Regulacj� w o�miu p�aszczyznach wspomaga elektryka, mo�na zapami�ta� do 2 ustawie� i dodatkowo wymasowa� sobie plecy. Dost�pny jest on tylko z wy�ej wymienionym pakietem oraz czarn� tapicerk� z elementami z czarnej sk�ry, co z kolei wymaga dop�aty 5 tys. z�otych. W tej cenie dostajemy te� podgrzewanie przednich foteli i skrajnych miejsc kanapy, dwa z��cza usb, z kt�rych mog� skorzysta� osoby siedz�ce z ty�u, elektryczny hamulec postojowy oraz modu� PowerFlex z uchwytem na smartfona. To praktyczne rozwi�zanie �adowania bezprzewodowego, kt�re w innej konfiguracji mo�na wykorzysta� jako... rozpylacz zapach�w, czy jak woli producent aromat�w.

Za kolejne 3000 z�otych dost�pny jest system multimedialny NAVI 900 IntelliLink zawieraj�cy m.in. nawigacj� 3D wy�wietlan� na 8-calowym ekranie dotykowym. Z dojazdem na Tor Pozna� (znaleziony jako POI) nie by�o problemu, wi�kszym wyzwaniem by� p�niejszy przejazd przez pe�ne objazd�w ulice w mie�cie i wycieczka lokalnymi drogami do Konina. Przy tej okazji specjalnie par� razy zje�d�ali�my z trasy, za ka�dym razem b�yskawicznie otrzymuj�c o tym informacj�, korekt� b�d� alternatywn� propozycj�.

Przegl�daj�c na tym ekranie menu komputera, na poziomie "Klimatyzacja i jako�� powietrza" natkn�li�my si� na ciekaw� funkcj� - automatyczne usuwanie mg�y z szyb. Zapewne jesieni� i zim� b�dzie to praktyczne rozwi�zanie. W drodze powrotnej ujawni� si� jednak inny atut, spryskiwacz przedniej szyby ma 6 dysz, a same wycieraczki pracuj� od siebie, w kierunku przednich s�upk�w. Zapewni�o to na dok�adniejsze umycie bez zb�dnego "gubienia" p�ynu nawet przy pr�dko�ciach autostradowych.

Osoba podr�uj�ca z ty�u zadeklarowa�a na pocz�tku podr�y, �e chorob� lokomocyjn�, ale na koniec nie narzeka�a na brak przestrzeni i komfortu. Co prawda Astra homologowana jest dla 5 os�b, jednak wyd�u�enie siedzisk kanapy zaprojektowano jedynie na skrajnych miejscach. Oparcia sk�adaj� si� w proporcji 60:40.Baga�y mieli�my sporo, bo poza walizkami by� jeszcze sprz�t fotograficzny i filmowy. Wszystko to bez problemu zmie�ci�o si� w 370 litrowym baga�niku. Pod jego pod�og� znalaz�o si� 16-calowe ko�o dojazdowe (dop�ata 350 z�otych). Zajrzeli�my tam przede wszystkim w poszukiwaniu tabliczki znamionowej z napisem Made In Poland. Dlatego te� po wyj�ciu ko�a zapasowego znale�li�my lewarek i klucze, a wolna przestrze� wype�niona by�a styropianowymi przegr�dkami. Po ich wyj�ciu ukaza� si�... akumulator.

W testowanym modelu Astry by�o jeszcze kilka wartych uwagi rozwi�za�, jak np. asystent pomocy OnStar czy przednie reflektory matrycowe IntelliLux. Na wyr�nienie zas�uguje tak�e tak banalna rzecz jak spos�b obudowania mocowa� Isofix, kt�re gwarantuj� sprawny i prawid�owy monta� fotelik�w dzieci�cych. To zostawiamy sobie na pe�ny test redakcyjny. Tym razem pozostajemy pod wra�eniem przede wszystkim osi�g�w jednostki nap�dowej i komfortu potwierdzonego ponad 700 km podr�.Testowana wersja: Opel Astra 1.4 Turbo 125 KM, 6-biegowa skrzynia manualna, pr�dko�� maksymalna 205 km/h, przyspieszenie do 100 km/h w czasie 9,5 sekundy, �rednie zu�ycie paliwa 5,5 l/100 km, wyposa�enie Dynamic, cena podstawowa 74 900 z�otych.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 721 km, �rednia pr�dko�� 74 km/h, �rednie zu�ycie paliwa 6,3 l/100 km.

Podstawowe dane techniczne: d�ugo�� 4370 mm, rozstaw osi 2662 mm, szeroko�� (z lusterkami) 2042 mm, wysoko�� 1485 mm, prze�wit b.d., pojemno�� baga�nika 370/1575 l, �rednica zawracania 11 m, pojemno�� zbiornika paliwa b.d., masa w�asna 1203 kg, �adowno�� 617 kg.

Testy zderzeniowe EuroNCAP: rok 2015 - bezpiecze�stwo doros�ych 32,9 punkt�w (86 proc. maksymalnej oceny), bezpiecze�stwo dzieci 41,2 pkt. (84 proc.), ochrona pieszych 30 pkt. (83 proc.), systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 9,8 pkt. (75 proc.).
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry