Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - wyposażenie samochodu
SALON SAMOCHODOWY | Innowacyjne poduszki powietrzne Klasy S, a montaż fotelików

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
O�wietlenie | Technologie

Rozw�d z �ar�wk�
05-11-2015 | �r�d�o: materia�y prasowe

Samoch�d i �ar�wka, kt�ra o�wietla�a drog� przed nim, zgodnie wsp�yli przez ponad sto lat. Jednak rozw�j techniki jest nieub�agany i �ar�wka halogenowa wkr�tce odejdzie do historii, a kierowcy urodzeniu ju� w XXI wieku b�d� patrze� na ni� tak, jak starsi patrz� na... korb� do rozruchu silnika.Rola o�wietlenia zewn�trznego pojazdu nie ulegnie zmianie: chodzi o to, �eby zapewni� kierowcy jak najlepsz� widoczno�� w ka�dych warunkach panuj�cych na drodze oraz pozwoli� innym dostrzec nadje�d�aj�cy samoch�d jak najwcze�niej, ale jednocze�nie ich nie o�lepi�. Brzmi skomplikowanie? Niestety, stosuj�c reflektory z �ar�wkami halogenowymi pr�ba spe�nienia tych wszystkich wymaga� przypomina pogodzenie ognia (zasi�g �wiate�) z wod� (brak o�lepiania). I to w�a�nie okaza�o si� g��wnym powodem konieczno�ci rozstania z �ar�wk�.

Dzi� nowe modele aut maj� coraz cz�ciej �wiat�a zbudowane z diod LED. Przewag� tego rozwi�zania jest mniejsze zapotrzebowanie na energi� elektryczn�, ale przede wszystkim mo�liwo�� precyzyjniejszego sterowania wi�zk� �wiat�a. O ile w tradycyjnej lampie halogenowej mamy maksymalnie trzy reflektory (�wiat�a mijania, �wiat�a drogowe i do�wietlanie zakr�t�w), o tyle w lampie LED ka�da dioda ma sw�j w�asny ma�y reflektor. Wisienk� na tym torcie s� du�e mo�liwo�ci stylistyczne - rzecz nie bez znaczenia w czasach, gdy coraz wi�cej samochod�w jest "kupowanych oczami" klient�w.

Jak mo�e wygl�da� kolejny krok w rozwoju tej technologii pokaza�a firma Valeo, nieprzypadkowo wybieraj�c na miejsce prezentacji salon samochodowy IAA we Frankfurcie. Na stoisku francuskiego producenta mo�na by�o zobaczy� prototyp reflektora g��wnego, w kt�rym po��czono diody LED z laserami.

Idea tej hybrydy jest bardzo prosta. Wi�zka �wiat�a emitowanego przez diody LED pozwala na o�wietlenie drogi na odleg�o�� 300 metr�w - dla por�wnania zasi�g �wiat�a �ar�wki halogenowej wynosi zaledwie 80 metr�w! Zastosowane w reflektorze wi�zki lasera pozwala wyd�u�y� pole widzenia kierowcy w nocy do 600 metr�w. Ma to du�e znaczenie w czasie nocnej jazdy po autostradzie, bo dzi�ki takiemu rozwi�zaniu kierowca ma szans� zobaczy� przeszkod� na jezdni na tyle wcze�nie, by - mimo du�ej pr�dko�ci jazdy - zatrzyma� si� przed ni� bezpiecznie. Przy zastosowaniu �ar�wek halogenowych nie jest to w og�le mo�liwe - zasi�g ich �wiat�a jest na tyle niewielki, �e po dostrze�eniu przeszkody zabraknie czasu na zahamowanie. Dlatego zwi�kszenie zasi�gu �wiate� dzi�ki laserom tak bardzo poprawia bezpiecze�stwo: daje wi�cej czasu kierowcy na podj�cie decyzji i wykonanie manewru.Hybrydowe reflektory g��wne ju� pod koniec 2016 roku trafi� do gamy wyposa�enia modelu premium jednego z obecnych klient�w firmy Valeo. Zapewne, jak ju� nie raz by�o w przesz�o�ci, rozwi�zanie to w ci�gu kilku lat trafi tak�e do aut z ni�szych segment�w.

In�ynierowie Valeo pracuj� r�wnie� nad wyeliminowaniem niebezpiecze�stwa o�lepiania innych uczestnik�w ruchu drogowego. W wykryciu takich sytuacji pomo�e nowa generacja, opatentowanego przez Valeo, systemu BeamAtic Premium. Zastosowane w nim inteligentne czujniki steruj� prac� diod LED i w razie konieczno�ci wy��czaj� poszczeg�lne z nich tak, by ograniczy� ilo�� �wiat�a wysy�anego w stron� nadje�d�aj�cych z przeciwka pojazd�w. Z punktu widzenia kierowcy oznacza to, �e b�dzie mo�na zapomnie� o prze��czaniu mi�dzy �wiat�ami mijania a drogowymi, a jednocze�nie lewe pobocze drogi b�dzie r�wnie mocno o�wietlone jak prawe. Rozwi�zanie to dost�pne b�dzie w reflektorach g��wnych Matrix Laser, kt�re pojawi� si�na rynku w 2018 roku.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry