Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
ELEKTROMOBILNOŚĆ | Przybywa elektryków i stacji ładowania
WYDANIE NA WEEKEND | Czerwona strefa, Stinger, Zebra 3D, Przegląd auta, Zmiany na A1
TESTY | AS w rękawie Fiata - część 2 | Fiat Ducato III facelifting L2H2 furgon

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | DS4 Crossback

Dziecko w DS4 Crossback - foteliki i w�zki
27-10-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Wn�trze kabiny pasa�erskiej oraz baga�nik jest identyczne jak w DS4, wi�cej mo�na mu z g�ry przypisa� nasze opinie z DS4 Crossback. Podczas test�w najwi�ksze trudno�ci mieli�my z wsuni�ciem szyn fotelik�w w zaczepy Isofix, kt�re za g��boko schowano pomi�dzy siedzisko i oparcie kanapy.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Funkcja dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasa�era pozwala na ustawienie na jego miejscu fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy. Fotelik mia� solidne oparcie na wyprofilowaniach przedniego fotela, pas bezpiecze�stwa mia� wystarczaj�c� d�ugo��, a zamek do wpi�cia klamry pasa zosta� zamocowany wysoko, co nie utrudnia jago zapi�cia. W DS4 Crossback nie ma zaczep�w Isofix na prawym fotelu.Ustawienie z przodu fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy wymaga maksymalnego odsuni�cia go od kokpitu. Taka konfiguracja nie przeszkadza osobie doros�ej �redniego wzrostu w zaj�ciu miejsca z ty�u.Otw�r tylnych drzwi jest ma�y, ale bez przeszk�d w�o�yli�my przez niego fotelik z grupy 0/0+ (Maxi-Cosi model Pebble Plus).Fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus mocowali�my tak�e z ty�u, ale ju� za pomoc� opcjonalnej bazy Isofix Maxi-Cosi 2WayFix. Schowane g��boko pomi�dzy siedzisko i oparcie kanapy zaczepy Isofix utrudnia�y wsuni�cie szyn fotelika. W DS4 Crossback nie ma dodatkowych schowk�w w pod�odze, co pozwala na bezpieczne oparcie nogi stabiluzuj�cej bazy Isofix.Na bazie Isofix Maxi-Cosi 2WayFix mo�na r�wnie� ustawi� fotelik z grupy 0/1 dla starszego dziecka. Model Maxi-Cosi 2WayPearl mo�na zamontowa� ty�em do kierunku jazdy (im d�u�ej b�dzie tak podr�owa�, tym bezpieczniej dla naszego dziecka). Szerszy na g�rze otw�r tylnych drzwi daje osobie doros�ej wi�cej swobodnego dost�pu do dziecka siedz�cego w foteliku.Zamontowanie z ty�u fotelika dzieci�cego odwr�conego ty�em do kierunku jazdy wymusza maksymalne przesuni�cie fotela do przodu. Pomimo to osoba doros�a siedz�ca bezpo�rednio przed nim z przodu nie powinna narzeka� na brak miejsca na nogi.Gdy dziecko podro�nie fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl mo�na obr�ci� przodem do kierunku jazdy na tej samej bazie Isofix. Wszystkie wykorzystywane przez nas produkty Maxi-Cosi zosta�y opracowane wed�ug uniwersalnego standardu i-Size. Informacji o tym nie znale�li�my na mocowaniach Isofix w DS4 Crossback. Pomimo to baza i foteliki dobrze przylega�y do wyprofilowa� kanapy.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelika Isofix (tzw. top-tether) znajduje si� w plecach kanapy. Pas fotelika najwygodniej zamocowa� od strony progu baga�nika. Jednak napotkali�my na tudno�ci podczas wpinania klamry w zaczep. Na przeszkodzie sta�o zbyt ma�e naci�cie w sztywnej wyk�adzinie (przeba je poszerzy� np. no�em) oraz niewielka wysoko�� samego oczka.Przed monta�em fotelika z grupy 1 (Britax-Romer model Trifix) trzeba wyj�� zag��wek z oparcia kanapy. R�wnie� tutaj schowane g��boko mocowania Isofix utrudnia�y wsuwanie szyn fotelika. Gdy to ju� si� uda�o podstawa i plecy fotelika dobrze przylega�y do wyprofilowa� kanapy. Niewielki otw�r tylnych drzwi nie utrudnia zapinania dziecka w szelki fotelika.Zag��wek z oparcia kanapy trzeba wyj�� r�wnie� przed monta�em fotelika z grupy 2-3 (Recaro Monza Nova 2 Seatfix) Tu tak�e�musieli�my si� napracowa� podczas wsuwania szyn w zaczepy Isofix. Tym razem w�ski otw�r drzwi utrudnia� zapi�cie pasa bezpiecze�stwa (i to bez siedz�cego dziecka), aby to zrobi� trzeba wej�� do samochodu. Siedzisko fotelika nie zas�ania�o zamka do wpinania klamry pasa bezpiecze�stwa.Od 2014 roku polskie przepisy pozwalaj� na przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciego. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (dziecko musi siedzie� na �rodkowym miejscu i by� zapi�te pasem bezpiecze�stwa). R�wnie� w przypadku DS4 Crossback jest to niemo�liwe.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Baga�nik DS4 Crossback ma, do p�ki, 359 litr�w obj�to�ci. Bez problemu schowali�my w nim obie cz�ci w�zka X-lander - w tym podwozie bez konieczno�ci zdejmowania k�ek (jego wymiary to: d�. 88 cm, wys. 48 cm, szer. 62 cm).Gondola X-pram nie zmie�ci�a si� w tej pozycji w baga�niku DS4 Crossback.Kompletny, z�o�ony w�zek Quinny model Zapp Xtra 2 bez trudu mie�ci si� w baga�niku DS4 Crossback, pozostawiaj�c przy tym du�o miejsca na dodatkowe przedmioty.Bardziej optymalne do wykorzystania wolnej przestrzeni jest przewo�enie tego w�zka w tej pozycji. Wed�ug specyfikacji producenta kompletny w�zek Zapp Xtra 2 ma 95 cm d�ugo�ci. Jednak przednie k�lko mo�na obr�ci� wok� w�asnej osi, co czyni go kr�tszym, a przez to pozwoli�o na styk zmie�ci� na d�ugo��baga�nika.W baga�niku DS4 Crossback bez problemu zmie�ci�y si� oba w�zki dzieci�ce.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Niedaleko pada jab�ko od jab�oni

Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry