Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Honda HR-V II

Dziecko w Hondzie HR-V - foteliki i w�zki
08-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Konstruktorzy nowej Hondy HR-V zbyt blisko uchwyt�w Isofix przykr�cili zamki do wpinania pas�w bezpiecze�stwa, co utrudnia�o nam ich wpinanie. Du�ym plusem jest ponad 30-litrowy schowek pod pod�og� baga�nika.Foteliki:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2wayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Dezaktywacja dzia�ania poduszki powietrznej pasa�era umo�liwia ustawienie na jego miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy. W przypadku Hondy HR-V mo�na go zamontowa� jedynie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej, przy czym prawy fotel powinien by� maksymalnie odsuni�ty od kokpitu. Przy monta�u fotelika Maxi-Cosi Pebble Plus nie mieli�my �adnych problem�w.W przypadku mocowa� Isofix fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus warto zamontowa� na opcjonalnej bazie 2WayFix. Przy jej wpinaniu na skrajnych miejscach kanapy i rozstawianiu nogi stabilizuj�cej nie by�o �adnych problem�w. Tylne drzwi Hondy HR-V nie otwieraj� si� zbyt szeroko, co mo�e przeszkadza� przy wk�adaniu fotelika z dzieckiem.Baza 2WayFix s�u�y r�wnie� do monta�u fotelika Maxi-Cosi 2wayPearl. Zgodnie ze standardem i-Size mo�na ustawi� go ty�em do kierunku jazdy...... a po podro�ni�ciu dziecka odwr�ci� przodem do kierunku jazdy. W obu przypadkach monta� tego fotelika w Hondzie HR-V nie sprawia� problem�w.Ustawienie fotelika ty�em do kierunku jazdy - w zale�no�ci od wybranego miejsca - wymaga maksymalnego odsuni�cia od kokpitu lub przesuni�cia do przodu prawego fotela. W obu przypadkach osoba doros�a siedz�ca przed lub za nim nie powinna narzeka� na brak miejsca.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelika Isofix (tzw. top-tether) wbudowano w podsufitk�, na wysoko�ci ostatniego s�upka. Pas z zaczepem mo�na wygodnie zamontowa� od strony przedzia�u pasa�erskiego lub otworu baga�nika. Zaczepiony pas zas�ania nieco kierowcy widoczno�� przez tyln� szyb�.Fotelik Britax-Romer Trifix ma najszersze - ze wszystkich przez nas u�ywanych - szyny Isofix. W przypadku tekstylnej tapicerki Hondy HR-V bez wi�kszego problemu mo�na je wsun�� w specjalne kieszenie kryj�ce mocowania Isofix. Podstawa fotelika by�a bardzo blisko zamka do wpinania pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej.W przypadku fotelika z wy�szej grupy wiekowo-wagowej utrudnia to zapinanie pasa bezpiecze�stwa, kt�rym s�u�y r�wnie� dziecku. Jeszcze trudniej by�o przy zapinaniu pasa po drugiej stronie - za kierowc�.
Dzi�ki systemowi Magic Seat mo�na szybko znale�� przyczyn� tej niedogodno�ci. Konstruktorzy Hondy zbyt blisko wewn�trznych mocowa� Isofix wyznaczyli miejsce do przykr�cenia zamka do wpinania klamry pasa bezpiecze�stwa. Po lewej stronie kanapy znalaz� si� on nawet pomi�dzy rozstawie� uchwyt�w Isofix. Sytuacj� nieco ratuj� d�ugie pa��ki zamk�w od pasa bezpiecze�stwa.Od 2014 roku polskie przepisy pozwalaj� na przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciego. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (w tej sytuacji dziecko musi by� zapi�te pasem). Pr�ba w Hondzie HR-V po raz kolejny to potwierdzi�a.

czytaj tak�e:
Nara�anie dziecka na utrat� �yciaW�zki:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Baga�nik Hondy HR-V, do linii okien, ma 448 litr�w obj�to�ci. We wn�trzu bez problemu zmie�ci�y si� elementy dwucz�ciowego w�zka X-lander. Podwozie po z�o�eniu ma 88 cm d�ugo�ci, ale przy jego pakowaniu z�o�yli�my jeszcze przednie ko�a. Z kolei gondola ma 78 cm d�ugo�ci i aby zamkn�� klap� baga�nika musieli�my po�o�y� j� na skos. Oczywi�cie mo�na zdj�� ko�a i na podwoziu po�o�y� gondol�, co powoli na wygospodarowania miejsca na dodatkowe baga�e.Oko�o 1/3 powierzchni pod�ogi baga�nika zaj�a z�o�ona spacer�wka Quinny model Zapp Xtra 2 (w tej pozycji ma 71 cm d�ugo�ci i 29 cm szeroko�ci).Pod p�k� baga�nika bez probelmu zmie�ci�y si� wszystkie elementy u�ywanych przez nas w�zk�w dzieci�cych.Po zdj�ciu z nich k�ek mo�na wygospodarowa� miejsce na dodatkowy baga�.Du�ym plusem Hondy HR-V jest dodatkowy schowek pod pod�og� baga�nika (dost�pny tylko w wersji wyposa�enia Elegance i Executive). Ma on oko�o 30 litr�w pojemno�ci i prawie pomie�ci� podwozie w�zka X-lander. Jedynie niewielka jego cz�� konstrukcyjna nie pozwoli�a roz�o�y� na p�asko pod�ogi baga�nika (jest ona zamontowana na sta�e).

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry