Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Skoda Yeti Outdoor 4x2

Dziecko w Skodzie Yeti - foteliki i w�zki
20-04-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Pomimo trzech, niezale�nych foteli z ty�u nie uda�o nam si� zamontowa� jednocze�nie trzech fotelik�w dzieci�cych. Wysoko umieszczony pas bezpiecze�stwa wyklucza te� podr�owanie dziecka na �rodkowym miejscu.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po od��czeniu poduszki powietrznej pasa�era mo�na na jego miejscu ustawi� fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy. W przypadku testowanego egzemplarza Skody Yeti mo�na to zrobi� tylko za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej (za dop�at� 150 z�otych dost�pne s� mocowania Isofix na tym miejscu). D�ugo�� pasa bezpiecze�stwa jest wystarczaj�ca, a wysoko umieszczony zamek u�atwia�zapinanie jego klamry. Wyprofilowania fotela pasa�era nie przeszkadza�y w prawid�owym ustawieniu fotelika Maxi-Cosi Pebble Plus.Je�li dost�pne s� mocowania Isofix fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus mo�na ustawi� na opcjonalnej bazie Maxi-Cosi 2WayFix. Zosta�a ona dostosowana do standardu i-Size, kt�rego nie spe�niaj� jeszcze siedzenia w Skodzie Yeti, jednak z jej dopasowaniem nie by�o problem�w. W ka�dej wersji wyposa�enia Skody Yeti zamiast kanapy zamontowano trzy niezale�ne fotele. Skrajne posiadaj� regulacj� wzd�u�n�, mo�na je przesuwa� w pe�nym zakresie r�wnie� po zamontowaniu fotelik�w.Ustawiaj�c fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy zawsze nale�y maksymalnie go odsun�� od kraw�dzi - w zale�no�ci od usytuowania - kokpitu lub oparcia przedniego fotela. W Skodzie Yeti - przy standardowym ustawieniu foteli w II rz�dzie, osoba doros�a siedz�ca - odpowiednio - z ty�u lub z przodu nie powinna narzeka�na brak miejsca na nogi.Na opcjonalnej bazie Maxi-Cosi 2WayFix mo�na zamontowa� tak�e fotelik 2WayPearl. Przy konfiguracji ty�em do kierunku jazdy przedni fotel pasa�era nale�y maksymalnie przysun��do kokpitu. Fotelik ma regulowany k�t pochylenia, ale pasa�er siedz�cy z przodu nie powinien narzeka�na brak miejsca na nogi.Po odwr�ceniu fotelika 2WayPearl przodem do kierunku jazdy i zmianie k�ta jego nachylenia musieli�my wyj�� zag��wek z fotela pasa�era.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelika (top-tether) do fotelika dzieci�cego typu Isofix znajduje si�w dolnej cz�ci oparcia skrajnych foteli w II rz�dzie. Klamr� mocuj�c� najwygodniej zapi�� poprzez wcze�niejsze pochylenie oparcia fotela.Kieszenie, kt�rych schowano mocowania Isofix okaza�y si� nieco za ciasne przy wk�adaniu grubszych szyn fotelika Britax-Romer Trifix. Dla pe�niejszego przylegania plec�w, oparcie fotela pasa�era nale�y maksymalnie ustawi� do pionu.Wsuni�cie cie�szych szyn fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix w kieszenie skrywaj�ce mocowania Isofix by� o wiele prostszy. W tym przypadku r�wnie� z fotela pasa�era zosta� wyj�ty zag��wek, a oparcie ustawione zosta�o maksymalnie do pionu. Wysoka kabina pasa�erka nie przeszkadza w maksymalnym wyci�gni�ciu zag��wka z fotelika dziecka. Jego podstawa nie zas�ania zamka do wpi�cia klamry pasa bezpiecze�stwa. W przypadku wszystkich testowanych fotelik�w bez problemu zmieniali�my po�o�enie wzd�u�ne fotela pasa�era. Du�e i szeroko otwierane drzwi u�atwiaj� wk�adanie i wyjmowanie fotelika i wykonywanie wszystkich czynno�ci podczas przypinania w nim dziecka.Od 2014 roku polskie przepisy pozwalaj� na przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciego. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (dziecko musi siedzie� na �rodkowym miejscu i by� zapi�te pasem bezpiecze�stwa). Pomimo trzech niezale�nych foteli w Skodzie Yeti na �rodkowym nie pozostaje wiele miejsca. Co prawda dziecko si� zmie�ci, ale wysoko zamocowany pas bezpiecze�stwa zamiast po barku przebiegnie po szyi, tym samym nie zapewniaj�c �adnej ochrony na wysoko�ci.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2
Dzi�ki mo�liwo�ci przesuni�cia ka�dego z trzech foteli w II rz�dzie siedze� zmienia si� pojemno�� baga�nika. W naszym testowym egzemplarzu mierzy�a od 405 do 510 litr�w. Przesuni�cie foteli ma r�wnie� wp�yw na d�ugo�� baga�nika, w jego podstawowej konfiguracji nie zmie�ci�o si�w ca�o�ci podwozie w�zka X-lander (88 cm).Wed�ug danych producenta szeroko�� baga�nika pomi�dzy nadkolami wynosi 1027 mm.

.

Na d�ugo�� w podstawowej konfiguracji baga�nika Skody Yeti zmie�ci�a si�kompletna spacer�wka (95 cm).W takim uk�adzie u�o�enia oba, kompletne w�zki dzieci�ce niemal szczelnie wype�ni�y przestrze� baga�ow�. Zdj�cie z nich k� podzwoli wygospodarowa� miejsce na dodatkowe przedmioty.

czytaj tak�e:
Dziecko w samochodzie | Wyposa�enie samochodu

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry