Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - wyposażenie samochodu
SALON SAMOCHODOWY | Innowacyjne poduszki powietrzne Klasy S, a montaż fotelików

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Volkswagen Passat GTE Limousine

Dziecko w Volkswagenie Passat GTE - foteliki i w�zki
26-01-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Spos�b monta�u fotelik�w dzieci�cych w wersji hybrydowej GTE nie r�ni si� w niczym od "zwyk�ego" sedana czy kombi. Cz�� przestrzeni pod pod�og� baga�nika wype�niaj� baterie nap�du elektrycznego, jednak nie ogranicza�o to jego pojemno�ci przy pakowaniu obu w�zk�w dzieci�cych.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po dezaktywacji dzia�ania przedniej poduszki powietrznej pasa�era mo�na na jego miejscu ustawi� fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy. Jego mocowanie mo�liwe jest wy��cznie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa, kt�ry ma do tego wystarczaj�c��d�ugo��. Podczas tej czynno�ci z fotelikiem Maxi-Cosi Pebble Plus nie mieli�my �adnych problem�w. Przy takim ustawieniu fotelika musi by� on maksymalnie odsuni�ty od kraw�dzi kokpitu. Pomimo to osoba doros�a siedz�ca z ty�u nie b�dzie narzeka� na brak miejsca na nogi.Na kanapie ten sam fotelik montowali�my za pomoc� opcjonalnej bazy Isofix Maxi-Cosi 2WayFix. Oba elementy, podobnie jak i kanapa w Volkswagenie Passat GTE spe�niaj� standard i-Size. Du�y rozstaw osi samochodu (2786 mm) gwarantuje szerokie drzwi z ty�u, co przek�ada si� na du�� swobod� podczas wk�adania i wyjmowania fotelkia z przypi�tym w nim dzieckiem. Przy takim ustawieniu fotelika dzieci�cego przedni fotel pasa�era musi by� maksymalnie przesuni�ty do kokpitu. Pomimo to osoba doros�a siedz�ca przed nim nie b�dzie narzeka� na brak miejsca na nogi.Za pomoc� tej samej bazy Isofix Maxi-Cosi 2WayFix zamontowali�my ty�em do kierunku jazdy fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl (oba elementy zgodne ze standardem i-Size). Szeroki otw�r drzwi u�atwia czynno�ci zwi�zane z wk�adaniem i zapinaniem dziecka w foteliku.Ten sam fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl mo�na zamontowa�r�wnie� przodem do kierunku jazdy. Ma on regulowany k�t pochylenia oparcia, w czym nie przeszkadza wyprofilowanie kanapy. W tej konfiguracji przedni fotel pasa�era mo�na odsun�� znacznie dalej od kokpitu, maj�c jednak na uwadze, aby noga stabilizuj�ca bazy Isofix nie opiera�a si� o jego plecy.Dodatkowy punkt kotwiczenia Isofix, tzw. top-tether, w sedanach znajduje si� z kabinie pasa�erskiej, tu� za zag��wkiem kanapy. Takie rozwi�zanie zdecydowanie u�atwia jego szybkie i prawid�owe zapi�cie. W testowanym egzemplarzu Passata GTE mocowania top-tether znalaz�y si� te� w plecach kanapy, ale skorzystanie z nich w wersji sedan jest niewygodne.Podstawa i plecy fotelika Britax-Romer TriFix idealnie przylegaj� do wyprofilowania skrajnych miejsc kanapy - jednak wcze�niej wyj�li�my z niej zag��wek. Przy jego monta�u nie by�o �adnych zastrze�e� (wsuwanie i prawid�owe zapi�cie szyn fotelik�w u�atwiaj� obudowane prowadnice mocowa� Isofix). Szeroko otwierane drzwi z ty�u daj� du�o swobody podczas wk�adania i zapinania dziecka w foteliku.R�wnie� w przypadku fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix, jego siedzisko i oparcie idealnie przylega�o do wyprofilowa� skrajnych miejsc kanapy (tu r�wnie� trzeba wyj�� z niej zag��wek). Podstawa fotelika nie zakrywa te� zamka do wpi�cia klamry pasa bezpiecze�stwa, kt�ry w tym przypadku przeznaczony jest r�wnie��dla dziecka.Od 2014 roku polskie przepisy pozwalaj� na przewo�enie dziecka (powy�ej 3 roku �ycia) bez fotelika w sytuacji, gdy na kanapie nie ma miejsca na monta� trzeciego. Wielokrotnie zwracali�my uwag�, �e praktycznie we wszystkich testowanych przez nas samochodach jest to fizycznie niemo�liwe (dziecko musi siedzie� na �rodkowym miejscu i by� zapi�te pasem bezpiecze�stwa). Pomimo obszernej kanapy w Volkswagenie Passat r�wnie� jest to niemo�liwe.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Baga�nik Volkswagena Passat GTE ma pojemno�� 402 litr�w. Kszta�t baga�nika jest nieregularny, wed�ug specyfikacji technicznej producenta szeroko�� pomi�dzy nadkolami mierzy 1014 mm. Bez problemu na jego szeroko��, za plecami kanapy i pod tyln� p�k�, zmie�ci�y si� obie cz�ci w�zka X-lander - nie by�o przy tym konieczno�ci zdejmowania k�ek z podwozia.Wed�ug danych producenta d�ugo�� baga�nika Volkswagena Passat GTE mierzy 1183 mm, tutaj r�wnie� bez problemu mie�ci si� kompletne podwozie w�zka X-lander z gondol� X-pram.W tak obszernym baga�niku bez trudu zmie�ci�a si� - w dowolnym po�o�eniu - kompletna spacer�wka Quinny Zapp Xtra 2.Oba w�zki dzieci�ce zmie�ci�y si� jednocze�nie z wykorzystaniem szeroko�ci...... i d�ugo�ci baga�nika Umieszczono w nim 4 uchwyty do mocowania m.in. linek zabezpieczaj�cych przewo�ony baga�. W przypadku naszych w�zk�w dzieci�cych za ka�dym razem spe�ni�y swoje zadanie.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Hybrydowa era Volkswagena
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry