Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Volkswagen Sharan II facelifting

Dziecko w Volkswagenie Sharan - foteliki i w�zki
26-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Teoretycznie w 7-osobowym Volkswagenie Sharan mo�na jednocze�nie zamontowa� a� 5 fotelik�w dzieci�cych typu Isofix. W praktyce napotykamy na ograniczenia dla modeli fotelik�w z nog� stabilizuj�c�.Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po od��czeniu poduszki powietrznej pasa�era na jego miejscu mo�na ustawi� fotelik dzieci�cy ty�em do kierunku jazdy. Jego monta� mo�liwy jest wy��cznie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej. Przy jego zapinaniu nie napotkali�my �adnych trudno�ci. W tej konfiguracji prawy fotel powinien by� maksymalnie odsuni�ty do ty�u - osoba doros�a siedz�ca za nim nie powinna narzeka� na brak miejsca na nogi.W wersji wyposa�enia Comfortline i Highline w pod�odze przed skrajnymi fotelami w II rz�dzie znajduj� si� schowki. Ich obecno�� wyklucza ustawienie w tym miejscu fotelik�w dzieci�cych z nog� stabilizuj�c�.Problem ten mo�na rozwi�za� montuj�c fotelik z nog� stabilizuj�c� na �rodkowym miejscu. Mo�e w tym jednak przeszkadza� niewielki tunel �rodkowy - w przypadku bazy Maxi-Cosi 2WayFix wysoko�� nogi jest regulowana w kilku zakresach. W tej konfiguracji nie ma mo�liwo�ci przesuni�cia do przodu ca�ego fotela. Przesuwane drzwi boczne znacznie u�atwiaj� wk�adanie do samochodu fotelika z dzieckiem. Na oznaczeniach punkt�w Isofix nie ma informacji o standardzie i-Size.Wed�ug specjalist�w od bezpiecze�stwa ustawienie fotelika na �rodku w II-rz�dzie siedze� jest najbezpieczniejszym miejscem w samochodzie dla dziecka. Po zamontowaniu na bazie 2WayFix wi�kszego fotelika r�wnie� odwr�conego do kierunku jazdy nadal pozostaje du�o miejsca dla os�b doros�ych siedz�cych zar�wno z przodu, jak i z ty�u (w III rz�dzie).Ustawienie przodem do kierunku jazdy fotelika Maxi-Cosi 2WayPearl by�o ostatni� z mo�liwych konfiguracji wykorzystania bazy 2WayFix z nog� stabilizuj�c�.W plecach ka�dego z foteli w II rz�dzie znajduje si� dodatkowy punkt kotwiczenia Isofix. Pas fotelika najwygodniej jest zapi�� od strony kabiny pasa�erskiej.Pomimo schowania pary uchwyt�w Isofix pomi�dzy siedzisko i oparcie z �atwo�ci� wsuwa si� w nie szyny fotelika. Oparcie ka�dego z trzech foteli ma regulowany k�t pochylenia (w zakresie 20 stopni) jednak w tej sytuacji nale�y je ustawi� maksymalnie do pioniu.Na �adnym z trzech foteli w II rz�dzie podstawa fotelika Recaro Monza Nova nie zas�ania�a zamka do wpinania klamry pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej. Wszystkie czynno�ci zwi�zane z przypinaniem dzieci u�atwia szeroki otw�r drzwi.Trzy niezale�ne fotele mo�na przesuwa� do prz�d/ty� razem z zamontowanymi na nich fotelikami dzieci�cymi (poza modelem z nog� stabilizuj�c�). Ustawienie dw�ch fotelik�w, nawet na skrajnych miejscach II-rz�du, nie utrudnia wsiadania do ty�u. Jedynym ograniczeniem jest kszta�t fotelika, jak w przypadku Recaro Monza Nova, kt�rego wypuk�o�ci mog� utrudnia� sk�adanie opar�.Trzy niezale�ne fotele w II rz�dzie s� pe�nowymiarowe, bez trudu zmie�ci�y si� na nich jednocze�nie 3 foteliki dzieci�ce. �rodkowy pas bezpiecze�stwa zamontowany jest w podsufitce. Uwaga, za dop�at� 860 z�otych mo�emy na jednym z zewn�trznych miejsc zam�wi� sk�adane podwy�szenie dla dzieci powy�ej 3 roku �ycia. Zintegrowane siedziska z obu stron wymagaj��dop�aty 1660 z�otych.Po zamontowaniu dw�ch fotelik�w dzieci�cych na trzecim miejscu wygodnie podr�owa� b�dzie osoba doros�a.Opcjonalne fotele w III rz�dzie r�wnie� wyposa�ono w mocowania Isofix. Niestety, ze wzgl�du na ma�� ilo�� miejsca, pr�ba rozstawienia nogi stabilizuj�cej bazy 2WayFix zako�czy�a si� niepowodzeniem.Ka�dy z foteli w III rz�dzie r�wnie� posiada dodatkowy punkt kotwiczenia top-tether. W tym przypadku klamr� pasa mocuj�cego fotelik dzieci�cy najwygodniej zapi�� od strony baga�nika.Trzeci rz�d siedze� r�wnie� tworz� dwa osobne fotele, w zale�no�ci od potrzeb mo�na ustawi� tylko jeden, a na nim zamontowa� fotelik dzieci�cy. Sk�adane oparcia foteli w II rz�dzie zapewniaj� du�� swobod� podczas zapinania dziecka w foteliku, jego podstawa nie zakrywa zamka do wpinania klamry pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej.W III rz�dzie siedze� bez problemu zmie�ci�y si� obok siebie dwa foteliki dzieci�ce montowane za pomoc� systemu Isofix. Dla stabilniejszego oparcia ich plec�w nale�y wyj�� zag��wki z du�ych foteli.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Volkswagen skrz�tnie ukrywa... wymiary baga�nika podaj�c jedynie maksymalne warto�ci. Jego szeroko�� pomi�dzy nadkolami wynosi 1088 mm. Na d�ugo��, w konfiguracji 5-osobowej, pod zas�oni�t� rolet�, zmie�ci�y si� dwa nasze w�zki dzieci�ce. W ich zabezpieczeniu przed przesuwaniem podczas jazdy pomog� fabrycznie montowane w baga�niku cztery uchwyty do mocowania siatki lub linek.Po roz�o�eniu foteli w III rz�dzie siedze� oczywi�cie otrzymujemy kr�tszy, ale za to g��bszy baga�nik. R�wnie� w tym przypadku Volkswagen nie podaje jego wymiar�w. W tak powsta�ym wg��bieniu baga�nika zmie�ci�a si� gondola w�zke X-lander X-Move, kt�ra ma 21 cm wysoko�ci.W zag��bieniu baga�nika zmie�ci� si� r�wnie��kompletny w�zek Quinny Zapp Xtra2, kt�ry ma 71 cm d�ugo�ci i 29 cm szeroko�ci.Po zdj�ciu z w�zk�w k�ek uda�o si� zmie�ci� oba modele do baga�nika Volkswagena Sharana w konfiguracji dla 7-os�b.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry