Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Volkswagen Sharan II facelifting

Dziecko w Volkswagenie Sharan - wyposa�enie samochodu
25-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Trzeci rz�d siedze� wymaga dop�aty, w zamian otrzymujemy dwa kolejne fotele z pe�nym zestawem mocowa� dla fotelik�w dzieci�cych. Sharan to kolejny model Volkswagena, w kt�rym osobno mo�na zablokowa� mo�liwo�� otwarcia drzwi i szyb tylko po wybranej stronie samochodu.Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era jest standardem w ka�dym z trzech poziom�w wyposa�enia Volkswagena Sharan. Umieszczono go w zamykanym schowku w kokpicie po stronie pasa�era. Do zmiany statusu dzia�ania poduszki (wed�ug widniej�cego schematu) potrzebny jest kluczyk od stacyjki zap�onu silnika.Od��czenie poduszki sygnalizowane jest pod�wietleniem na sta�e diody "OFF", kt�r� umieszczono na �rodkowym panelu kokpitu. W przypadku Sharana, Volkswagen zrezygnowa� z umieszczenia drugiej diody "ON" ostrzegaj�cej o aktywnej poduszce powietrznej.Po obu stronach os�ony przeciws�onecznej dla pasa�era umieszczono ostrze�enia o zakazie ustawiania na jego miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej.Ostrze�enia maj� form� uniwersalnych piktogram�w.Trzy pojedyncze fotele w II-rz�dzie s� standardem wyposa�enia wszystkich wersji tego modelu, w plecach ka�dego z nich znalaz� si� dodatkowy punkt kotwiczenia, tzw. top-tether.Ka�dy z trzech niezale�nych foteli w II-rz�dzie wyposa�ony zosta� w system mocowania fotelik�w Isofix (bez oznacze� standardu i-Size).Uwaga, poza bazow� wersja wyposa�enia Trendline, pozosta�e maj� ukryte w pod�odze schowki. Ich obecno�� wyklucza ustawienie na skrajnych miejscach w II-rz�dzie fotelik�w dzieci�cych z nog� stabilizuj�c�.Dwa niezale�ne fotele w III-rz�dzie r�wnie��wyposa�ono w dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w dzieci�cych, tzw. top-tether.Ka�dy w niezale�nych foteli w III-rz�dzie (dost�pnych za dop�at�) tak�e wyposa�ono w pary mocowa� dla fotelik�w dzieci�cych typu Isofix (na nich r�wnie� nie ma oznaczenia standardu i-Size).Standardem wyposa�enia s� elektrycznie przesuwane drzwi z ty�u oraz elektrycznie regulowane szyby boczne. Kierowca mo�e to wszystko zablokowa� przyciskiem umieszczonym w panelu swoich drzwi - w tym osobno dla lewej lub prawej strony samochodu.W testowanej wersji Sharana u�yto tapicerki z Alcantary ze sk�rzanymi dodatkami, kt�rymi pokryto m.in. plecy przednich foteli. Pomimo jej jasnego koloru bez problemu uda�o si� usun�� �lady pozostawione przez buty dzieci. Sk�adane stoliki w oparciach przednich foteli s� standardem opr�cz bazowej wersji Trendline. Niezale�nie od poziomu wyposa�enia przyciemniane szyby z ty�y (65 proc.) oferowane s� jako opcja (1670 z� lub w kilku pakietach), z kolei za szklany, dwucz�ciowy dach dop�ata wynosi 5300 z�otych.W �rodkowym pod�okietniku znalaz�o si� miejsce na kolejne gniazdo 12V (pomi�dzy fotelem kierowcy i pasa�era s� jeszcze dwa!) oraz port USB (dop�ata 290 z�otych).U�ytkownicy ka�dej wersji wyposa�enia maj� do dyspozycji 3-strefow� klimatyzacj� automatyczn�. Za dop�at� 550 z�otych (niedost�pnej dla Trendline) standardowe gniazdo 12V mo�na zast�pi� 230V. Pozwala to na bezpo�rednie pod��czenie do zasilania wielu urz�dze� multimedialnych, kt�rymi mo�na zaj�� uwag� podr�uj�cych dzieci.Pasa�erowie w III-rz�dzie siedze� mog� skorzysta� z - fabrycznie montowanego - gniazdka 12V umieszczonego w baga�niku.W baga�niku ka�dej wersji wyposa�enia Volkswagena Sharana znaduj� si� 4 uchwyty do mocowania siatki lub linek podtrzymuj�cych przewo�one przedmioty. W przypadku wersji 7-osobowej przy komplecie roz�o�onych foteli do dyspozycji pozostaj� tylko dwa uchwyty. Po z�o�eniu opar� w II- i III-rz�dzie mo�na jeszcze wykorzysta� dwa uchwyty znajduj�ce si� za s�upkami B. Za dop�at� Volkswagen oferuje kilka praktycznych rozwi�za� z siatkami mocowanymi na specjalnych prowadnicach.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry