Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Pierwszy miesiąc wakacji na polskich drogach
WYDANIE NA WEEKEND | Smartfon, ProAce Kamper, VW w Polsce, Dacia Duster, Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Plusy i minusy | BMW serii 2 Active Tourer

Nadmiar zalet
31-03-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W naszych testach trafiaj� si� samochody, w kt�rych jest wi�cej plus�w ni� minus�w. Przy wyborze trzech zalet by�oby jeszcze wi�cej waha�, gdyby egzemplarz BMW serii 2 Active Tourer by� w pe�ni wyposa�ony.PlusyAsystenci kierowcy. Po raz pierwszy w BMW spotkali�my si� z ostrze�eniem przed kolizj� z funkcj� automatycznego hamowania (standard). Alarm mo�na ustawi� w trzech zakresach mierz�cych odleg�o�� od poprzedzaj�cego nas pojazdu - wczesny, �redni i p�ny b�d� ca�o�� dezaktywowa� (przycisk pod w��cznikiem �wiate� awaryjnych). Niestety, ale dopiero za dop�at� - Pakiet Driving Assistant - system ten rozbudowano o ostrze�enie przed kolizj� z pieszym i asystenta utrzymania pasa ruchu. Dla r�wnowagi, do kompletu do��czymy seryjnie montowany wy�wietlacz Head-Up.Eko(logia)nomia. Ju� od dawna, dzi�ki technologii EfficientDynamics, modele BMW cechuj� si� niskim spalaniem i emisj� CO2. Nie inaczej jest w tym minivanie. Charakterystyk� pracy, nie tylko silnika, mo�na przestawi� z Comfort na Eco Pro, przy czym kierowca decyduje o g�rnej granicy aktywno�ci. Nam uda�o si� ustawi� do pr�dko�ci 130 km/h. Utrzymuj�c j�, na autostradzie, obrotomierz nie przekracza� 2 tys. obr./min., a w pi�ciostopniowej skali komputer pok�adowy przyzna� po cztery gwiazdki za p�ynne przyspieszenie i przewidywanie sytuacji na drodze. A dla os�b ��dnych wra�e� przeznaczono ustawienie Sport.Widoczno��. Zaj�cie optymalnej pozycji za kierownic� wi��e si� tak�e z szerokim polem widzenia. Dodatkow� zalet� minivan�w jest wy�sza pozycja siedzenia. Ale niemniej wa�na - szczeg�lnie na skrzy�owaniach - jest widoczno�� przez boczne szyby. W niekt�rych modelach samochod�w utrudnia j� zbyt gruby s�upek A, kt�ry przy zbli�aniu si� do przej�cia potrafi zas�oni� pieszego lub co gorsze nadje�d�aj�cego (zgodnie z przepisami) rowerzyst�. W przypadku BMW serii 2 Active Tourer kwesti� t� rozwi�zano tr�jk�tnym przeszkleniem - proste i znacz�co podnosi bezpiecze�stwo.

MinusyPrzednie pasy. Zaj�cie optymalnej pozycji za kierownic� wi��e si� te� z dostosowaniem do naszej sylwetki wysoko�ci pasa bezpiecze�stwa. Niestety, w tym modelu BMW mo�na o tym zapomnie�.Kolumna kierownicy. I zn�w o pozycji za kierownic�. Fotel kierowcy - jak i pasa�era - mo�na regulowa� na odleg�o�� i wysoko��. Podobnie jak kolumn� kierownicy. Jednak co� �le wyliczono, bo po odpowiednim dopasowaniu po�o�enia wszystkich element�w na kolanach opiera�a si� dolna kraw�d� kierownicy.Szukanie dziury w ca�ym. Niby nic wa�nego, ale psu�o odbi�r wn�trza samochodu. Ju� w pierwszych wra�eniach zwracali�my uwag� na bardzo jasn� wyk�adzin� i takie same dywaniki welurowe. Prosto i elegancko, ale po�niegowe b�oto b�yskawicznie pozbawi�o je pierwotnego wygl�du. A przecie�, w klimacie panuj�cym w Polsce, to nie jedyne dni, w kt�rych mo�e doj�� do takich zabrudze�.

Dane z komputera pok�adowego: pokonany dystans: 502 km, �rednia pr�dko�� 55 km/h, �rednie zu�ycie paliwa 6,8 l/100 km

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Nie taki diabeďż˝ straszny
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry