Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | Kwiecie� 2016

Bez szans na prze�ycie!
06-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: EuroNCAP

Specjali�ci z EuroNCAP przetestowali cztery modele nale��ce do kategorii czteroko�owc�w (L7e). Wyniki nie pozostawiaj� z�udze�, pojazdy te nie zapewniaj� pasa�erom �adnej ochrony.Organizacja EuroNCAP nie ogranicza si� do testowania samochod�w. Od 2014 roku ocenia r�wnie� poziom bezpiecze�stwa w czteroko�owcach, do kt�rych zaliczane s� m.in. quady. Ale s��to tak�e pojazdy przypominaj�ce sylwetk� i wyposa�eniem samochody osobowe. Przepisy dziel� je na dwie kategorie - czteroko�owce lekkie (L6e) i czteroko�owce (L7e). Do kierowania lekkimi potrzebne jest prawo jazdy minimum kat. AM, o kt�re w Polsce mog� stara� si� ju� 14-latkowie. Aby usi��� za kierownic� czteroko�owca trzeba uko�czy� 16 lat i zda� egzamin na prawo jazdy kat. B1.

R�nice pomi�dzy obiema kategoriami pojazd�w sprowadzaj� si� do ich osi�g�w i masy. Lekkie nie mog� rozwija� pr�dko�ci wi�kszej ni��45 km/h i wa�y� ponad 350 kg. W przypadku czteroko�owca przeznaczonego do przewozu os�b jego masa mo�e by� wi�ksza o 50 km, a przy przewozie towar�w o 150 kg.

Ograniczenia masy maj� istotny wp�yw na wyposa�enie tych pojazd�w i nie ma �adnych narzuconych standard�w jak w przypadku samochod�w. Z regu�y nie ma w nich miejsca na tradycyjne systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo (z obecnie przetestowanych 4 modeli tylko jeden mia� poduszk� powietrzn� dla pasa�era, ale i to nie pomog�o przy ko�cowej ocenie!), a karoseria wykonana jest z tworzyw sztucznych. Niemniej pojazdy te poruszaj� si� po drogach publicznych i specjali�ci z EuroNCAP zdecydowali si� na przeprowadzenie test�w zdereniowych.


Obecnie czteroko�owce podlegaj� jedynie pr�bie zderzenia czo�owego (ca�� szeroko�ci� w przeszkod� sta�� przy pr�dko�ci 50 km/h) i uderzenia w bok (symulowane uderzenie innego pojazdu na wysoko�ci s�upka B przy pr�dko�ci 50 km/h). Specjali�ci z EuroNCAP nie wykluczaj� w przysz�o�ci rozszerzenia test�w o kolejne pr�by, kt�re przechodz� samochody. Teraz w ka�dej pr�bie mo�na zdoby� maksymalnie po 16 pkt, przy czym przyznanie liczby gwiazdek uzale�nione jest od �redniej wa�onej. Przy jej obliczaniu trzykrotnie wi�kszy wp�yw maj� wyniki uzyskane przy zderzeniu czo�owym ni� bocznym. Przy uzyskaniu od 0 do 24,9 proc. nie przyznaje si� �adnej gwiazdki, od 25 do 34,9 proc. 1 gwiazdk�, od 35 do 44,9 proc. 2 gwiazdki, od 45 do 59,9 proc. 3 gwiazdki, od 60 do 74,9 proc. 4 gwiazdki i powy�ej 75 proc. 5 gwiazdek. Nale�y jednak pami�ta�, �e ostatecznego wyniku czteroko�owc�w nie mo�na bezpo�rednio por�wnywa� do ocen samochod�w.Aixam Crossover GTR
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie czo�owe 2/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie boczne 10/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: �rednia wa�ona 25 proc.
Bajaj Qute
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie czo�owe 4/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie boczne 6/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: �rednia wa�ona 28 proc.
Chatenet CH30
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie czo�owe 6/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie boczne 6/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: �rednia wa�ona 38 proc.
Microcar M.GO Family
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie czo�owe 4/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: zderzenie boczne 6/16 pkt.
Bezpiecze�stwo doros�ych: �rednia wa�ona 28 proc.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry