Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | 2016

Podsumowanie test�w zderzeniowych EuroNCAP z 2016 roku
30-12-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: EuroNCAP

W mijaj�cym roku organizacja EuroNCAP przeprowadzi�a seri� 25 pr�b zderzeniowych odnosz�cych si� tylko do 17 modeli samochod�w. W testach tych po raz pierwszy w historii wzi�a udzia� marka SsangYong.

Niezwykle dynamiczny w ostatnich latach post�p technologiczny ma swoje odzwierciedlenie r�wnie� w przemy�le motoryzacyjnym. Dzisiejsze konstrukcje samochod�w i elementy wyposa�enia r�ni� si� znacznie nawet od tych stosowanych w poprzedniej generacji tego samego modelu. Po cz�ci maj� na to wp�yw za�o�enia Unii Europejskiej, kt�rych celem jest redukcja ofiar �miertelnych o 50 proc. do 2020 roku. Jednym z narz�dzi do jego realizacji jest organizacja EuroNCAP przeprowadzaj�ca testy zderzeniowe samochod�w osobowych (od niedawna tak�e czteroko�owc�w lekkich i ci�kich) dost�pnych na rynkach Starego Kontynentu. Wytyczne te zawarte s� w og�lnodost�pnych specyfikacjach test�w, kt�re zaostrzane s� co roku.

I tak od 2016 do 2020 roku waga poszczeg�lnych kategorii test�w w ocenie ko�cowej wynosi - ochrona doros�ych 40 proc., za� ochrona dzieci, piszecyh i systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo po 20 proc. Znacz�ce r�nice zachodzi� b�d� jednak w obr�bie poszczeg�lnych kategorii. Dzi�, aby dany model m�g� uzyska� maksymaln� ocen� 5 gwiazdek, powinien osi�gn�� odpowiednio 80, 75, 60 i 50 proc. z maksymalnej liczby punkt�w. Ale ju� od 2018 roku w kategorii ochrony dzieci b�dzie to 80 proc., a w systemach podnosz�cych bezpiecze�stwo a� 70 proc.

Przygotowania do tych zmian wida� ju� by�o w 2016 roku, gdy do test�w mog�y stan�� dwa egzemplarze tego samego modelu. Jeden z nich w konfiguracji standardowej z elementami wyposa�enia wymaganymi b�d� preferowanymi przez EuroNCAP. Je�li dany model nie posiada� ich w wersji bazowej, drugi egzemplarz m�g� zosta� wzbogacony o tzw. Safety Pack (pod warunkiem jego dost�pno�ci w ka�dym z 28 kraj�w UE). W sumie odnios�o si�to Fiata Tipo, Kii Niro, SsangYong Tivoli, Suzuki Baleno i Ignis oraz Toyoty Hillux. Dzi�ki temu wida� jak znacz�co - przynajmniej w teorii - wzrasta poziom bezpiecze�stwa w modelach wyposa�onych chocia�by w asystenta automatycznego hamowania/zapobiegania kolizji z innych pojazdem b�d� potr�cenia pieszego. Najwi�cej pod tym wzgl�dem zyska�y Suzuki Ignis i Toyota Hillux, w kt�rych ocena z trzech gwiazdek wzros�a do maksymalnych pi�ciu (czytaj tak�e: TESTY ZDERZENIOWE EURONCAP | Opcjonalny pakiet bezpiecze�stwa podci�ga oceny dw�ch modeli samochod�w).

W 2016 roku w testach EuroNCAP zadebiutowa�a marka SsangYong. Ocenie poddano model Tivoli w konfiguracji standardowej i opcjonalnej. Uzyskane wyniki przypisano awansem r�wnie� bli�niaczemu modelowi XLV.W obu przypadkach wersja standardowa by�a (w 2016 roku) najni�ej oceniona przez specjalist�w z EuroNCAP w kategorii ochrony doros�ych i pieszych.

Nienajlepsze wyniki uzyska� tak�e Fiat Tipo. Jednak ocena poziomu ochrony dzieci zosta�a zani�ona nie przez rozwi�zania zastosowane przez konstruktor�w samochodu, a dob�r fotelik�w dzieci�cych (czytaj tak�e: TESTY ZDERZENIOWE EURONCAP | Fiat Tipo). Tutaj r�wnie� zasz�y zmiany - od 2016 roku w testach bior� udzia� manekiny dzieci odpowiadaj�ce 6- i 10-latkowi - oba usadzone z ty�u przodem do kierunku jazdy. Z kolei w kategorii system�w podnosz�cych bezpiecze�stwo najni�sze wyniki uzyska�y wszystkie modele, kt�re oceniano w dw�ch egzemplarzach.

W�r�d najlepszych (najbezpieczniejszych) modeli znalaz�y si�: Alfa Giulia (ochrona doros�ych), Mercedes Klasa E (ochrona dzieci), Toyota Hillux - po dodaniu Safety Pack (ochrona pieszych) i Ford Edge (systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo).

Tradycyjnie te� na koniec roku organizacja EuroNCAP wskaza�a najlepsze modele w swojej klasie (liczona �rednia z czterech kategorii test�w). Jednocze�nie jest to podkre�lenie wa�nego faktu, �e 5-gwiazdkowe modele mo�na por�wnywa� ze sob� jedynie z obr�bie reprezentowanej klasy i to pod warunkiem, �e testy (m.in. z uwagi na zmieniaj�ce si� specyfikacje) by�y przeprowadzone w danym roku kalendarzowym. W 2016 roku wyr�nienie "Best in Class Cars of 2016" otrzyma�y: Hyundai Ioniq (ma�y samoch�d rodzinny), Toyota Prius (du�y samoch�d rodzinny) i Volkswagen Tiguan (ma�y samoch�d terenowy).


model
poziom
wyposa�enia
ocena
og�lna
ochrona
doros�ych
ochrona
dzieci
ochrona
pieszych
systemy
podnosz�ce
bezpiecze�stwo

Alfa Romeo Giulia
standard
37,4 (98%)
39,7 (81%)
29,2 (69%)
7,3 (60%)

Audi Q2
standard
35,6 (93%)
42,4 (86%)
29,6 (70%)
8,5 (70%)

Fiat Tipo
opcja
31,3 (82%)
29,8 (60%)
26,2 (62%)
6,9 (57%)

Fiat Tipo
standard
31,3 (82%)
29,8 (60%)
26,2 (62%)
3,0 (25%)

Ford Edge
standard
32,5 (85%)
37,7 (76%)
28,3 (67%)
10,7 (89%)

Hyundau Ioniq
standard
34,9 (91%)
39,4 (80%)
29,8 (70%)
9,9 (82%)

Kia Niro
opcja
34,8 (91%)
39,6 (80%)
29,7 (70%)
9,7 (81%)

Kia Niro
standard
31,8 (83%)
39,6 (80%)
24,3 (57%)
7,1 (59%)

Mercedes Klasa E
standard
36,3 (85%)
44,6 (90%)
32,5 (77%)
7,4 (62%)

Peugeot 3008
standard
32,9 (86%)
42,0 (85%)
28,2 (67%)
7,0 (58%)

Renault Scenic
standard
34,5 (90%)
40,2 (82%)
28,5 (67%)
7,1 (59%)

SEAT Ateca
standard
35,6 (93%)
41,4 (84%)
30,1 (71%)
7,3 (60%)

SsangYong Tivoli
opcja
31,3 (82%)
30,4 (62%)
27,4 (65%)
5,2 (43%)

SsangYong Tivoli
standard
28,3 (74%)
30,4 (62%)
23,2 (55%)
3,0 (25%)

SsangYong XLV
opcja
31,3 (82%)
30,4 (62%)
27,4 (65%)
5,2 (43%)

SsangYong XLV
standard
28,3 (74%)
30,4 (62%)
23,2 (55%)
3,0 (25%)

Subaru Levorg
standard
35,0 (92%)
41,0 (83%)
31,7 (75%)
8,3 (68%)

Suzuki Baleno
opcja
32,5 (85%)
36,1 (73%)
27,6 (65%)
5,3 (43%)

Suzuki Baleno
standard
30,8 (80%)
36,1 (73%)
27,6 (65%)
3,0 (25%)

Suzuki Ignis
opcja
33,1 (87%)
38,8 (79%)
32,6 (77%)
7,2 (60%)

Suzuki Ignis
standard
30,1 (79%)
38,8 (79%)
28,3 (25%)
3,0 (25%)

Toyota Hilux
opcja
35,6 (93%)
40,3 (82%)
35,0 (83%)
7,6 (63%)

Toyota Hilux
standard
32,6 (85%)
40,3 (82%)
30,9 (73%)
7,6 (63%)

Toyota Prius
standard
35,0 (92%)
40,3 (82%)
32,7 (77%)
10,2 (85%)

Volkswagen Tiguan
standard
36,7 (96%)
41,5 (84%)
30,6 (72%)
8,2 (68%)

 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry