Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | Suzuki Baleno | Kwiecie� 2016

Suzuki Baleno
04-05-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto i film: EuroNCAP

W momencie rynkowego debiutu II-generacji Suzuki Baleno auto poddano dw�m testom zderzeniowym EuroNCAP. R�nica pomi�dzy nimi to a� dwie gwiazdki, w kt�rych otrzymaniu pomog�a obecno�� systemu Radar Brake Support.Suzuki rozpocz�o produkcj� modelu Baleno w 1995 roku. W tym czasie jeszcze pracowano nad powo�aniem europejskiej instytucji zajmuj�cej si� ocen� bezpiecze�stwa w samochodach osobowych. Wyniki pierwszych test�w zderzeniowych EuroNCAP og�oszono dwa lata p�niej. W 1998 roku poddano ich ocenie pierwszy model Suzuki, kt�rym w�a�nie by�o Baleno.

Specyfikacja �wczesnych test�w znacznie r�ni�a si� od dzisiejszej, st�d wynik�w nie mo�na por�wnywa�. I-generacja Baleno otrzyma�a 1 i p� gwiazdki (z pi�ciu) za bezpiecze�stwo doros�ych. To p� oznacza�o przekre�lenie, co mia�o uwypukli� znacz�cy pow�d obni�enia oceny. W tym przypadku by�y to obra�enia kierowcy doznane podczas zderzenia czo�owego i bocznego. Bezpiecze�stwo poprawi�aby poduszka powietrzna, kt�rej monta�u nie wymaga�y jednak obowi�zuj�ce w�wczas w Europie przepisy.

W drugiej branej pod uwag� kategorii - ochronie pieszych - przyznano 2 z 4 gwiazdek, co by�o wynikiem zadowalaj�cym.

O tym jak znacz�co zmieni�y si� elementy test�w EuroNCAP �wiadczy fakt, �e nowe Baleno otrzyma�o dwie oceny (2 i 4 gwiazdki). Od 2016 roku sprawdzianowi mog� by� poddane dwie wersje tego samego modelu. Jeden z wyposa�eniem standardowym i je�li nie ma w nim okre�lonych system�w podnosz�cych bezpiecze�stwo mo�e by� uzupe�niony drugim. W przypadku Suzuki Baleno by� to Radar Brake Support, kt�ry dost�pny jest - na polskim rynku - w dw�ch najwy�szych poziomach: Premium Plus i Elegance. RBS to system minimalizuj�cy skutki najechania na ty� poprzedzaj�cego nas auta zar�wno przy ma�ych (w mie�cie), jak i du�ych pr�dko�ciach. Dzia�a on na kilku poziomach, od zasygnalizowania kierowcy zagro�enia do wykonania za niego pe�nego hamowania.

Standardowe wyposa�enie Suzuki Baleno obejmuje m.in. 6 poduszek powietrznych, wszystkie pasy z napinaczami i ogranicznikiem oraz sygnalizacj� niezapi�cia, system mocowania fotelik�w Isofix na skrajnych miejscach kanapy oraz uk�ady ABS i ESP..

Bezpiecze�stwo doros�ych 30,8 pkt. (80 proc.)
Bezpiecze�stwo doros�ych 32,5 pkt. (85 proc.)


Podczas uderzenia przodem auta w przeszkod� odkszta�caln� u kierowcy istnieje ryzyko odniesienia powa�niejszych obra�e� klatki piersiowej i st�p, za� u pasa�era klatki i goleni (w sumie 7,5 z 8 pkt). Z kolei podczas pr�by uderzenia ca�� szeroko�ci� auta w przeszkod� sta�� na obra�enia nara�ona jest klatka piersiowa u kierowcy. W tej pr�bie u pasa�era, kt�ry siedzi na kanapie po przek�tnej za kierowc�, stwierdzono o wiele powa�niejsze obra�enia klatki piersiowej oraz g�owy (��cznie przyznano 7 z 8 pkt.).

W przypadku uderzenia w bok auta stwierdzono ryzyko odniesienia obra�e� g�owy kierowcy. Podobnie by�o podczas pr�by uderzenia z s�up, przy czym dodatkowo krytyczne wskazania odnosi�y si� do klatki piersiowej kierowcy (13,6 z 16 pkt.).

Dobr� ochron� kr�g�w szyjnych przy uderzeniu w ty� auta zapewniaj� zag��wki wszystkich foteli (2,6 z 3 pkt).

Wszystkie te wskazania odnosz� si� do obu testowanych modeli Suzuki Baleno. R�nice powstaj� przy ocenie dzia�ania systemu pomagaj�cemu unikn�� kolizji przy niskich pr�dko�ciach. Za Radar Brake Support przyznano 1,8 z 3 pkt. W podsumowaniu bezpiecze�stwa os�b doros�ych da�o to r�nic� 1,7 pkt. co odpowiada 5 proc. oceny maksymalnej. Wed�ug obowi�zuj�cych dzi� wska�nik�w uzyskanie w tej kategorii 80 proc. oceny pozwala na przyznanie 5 gwiazdek (przy ko�cowym wyniku musz� by� jednak spe�nione limity w pozosta�ych trzech cz�ciach testu).Bezpiecze�stwo dzieci 36,1 pkt. (73 proc.)

Od tego roku w testach EuroNCAP uczestnicz� manekiny 6- i 10-latka, co te� wp�ywa na u�ywane foteliki dzieci�ce. W przypadku Suzuki Baleno najm�odzego pasa�era posadzono w modelu KidFix z systemem SICT chroni�cym przy uderzeniach bocznych firmy Romer, za� starszego na podk�adce podwy�szaj�cej b�d�cej cz�ci� fotelika Safe Voyage firmy Fischer Price. W obu przypadkach manekiny - jak i w rzeczywisto�ci dzieci - siedz� przodem do kierunku jazdy.

Przy uderzeniu czo�owym przyznano 12,1 z 16 pkt. (u m�odszego stwierdzono du�e przeci��enia dzia�aj�ce na klatk� piersiow�, u starszego na tej wysoko�ci by�y mniejsze, ale zdecydowanie niebezpieczne si�y dzia�a�y na kr�gi szyjne). Przy uderzeniu bocznym nie by�o zastrze�e� do bezpiecze�stwa 6-letniego dziecka, natomiast u 10-latka stwierdzono bardzo niebezpieczne obra�enia g�owy i klatki piersiowej. Spowodowane to by�o niepe�nym otwarciem kurtyny powietrznej przez co g�owa manekina uderzy�a w s�upek C (5 z 16 pkt.).

II-generacja Suzuki Baleno wyposa�ona zosta�a w mocowania Isofix z g�rnym punktem kotwiczenia (top-tether) na skrajnych miejscach kanapy zgodnych ze standardem i-Size. Oceniono r�wnie� dzia�anie wy��cznika poduszek powietrznych pasa�era i towarzysz�ce mu ostrze�enia oraz instrukcj� obs�ugi. Za wszystkie te elementy przyznano 7 z 12 punkt�w.

Specjali�ci z EuroNCAP oceniaj� tak�e jako�� monta�u wybranych przez siebie 11 modeli fotelik�w. W zale�no�ci od konstrukcji mog� by� one zapinane za pomoc� pasa bezpiecze�stwa lub systemu Isofix. W trakcie tego sprawdzianu nie stwierdzono �adnych problem�w. Przyznano za to maksymaln� liczb� 12 punkt�w.

Ocena za poziom bezpiecze�stwa dzieci jest taka sama dla obu modeli Baleno. Wynik 36,1 pkt. daje 73 proc. oceny maksymalnej, co ju� nie pozwala na przyznanie 5 gwiazdek (dolny limit w tej kategorii to 75 proc.).

Ochrona pieszych 27,6 pkt. (65 proc.)

Konstrukcja przodu auta oceniana jest r�wnie� pod k�tem ochrony potr�conei osoby. Na wysoko�ci zderzaka (n�g pieszego) przyznano 6 pkt., na wysoko�ci kraw�dzi maski (miednicy) 4,1 z 6 pkt. i na powierzchni pokrywy silnika (g�owy) 17,5 z 24 pkt. Najwi�ksze zagro�enie dla pieszego stanowi� oba przednie s�upki Suzuki Baleno.

Od niedawna w tej kategorii oceniane jest dzia�anie systemu wykrywania obecno�ci pieszego z funkcj� ograniczenia skutk�w jego potr�cenia. Z regu�y jest to cz�� uk�adu zapobiegania kolizjom, jednak nie ma go na wyposa�eniu Suzuki Baleno (0 z 6 pkt.).

Ostateczna ocena za ochron� potr�conego pieszego jest identyczna dla obu modeli. Rezultat 27,6 pkt. odpowiada 65 proc. oceny maksymalnej co przekracza wyznaczony limit dla 5 gwiazdek.Elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo 3 pkt. (25 proc.)
Elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo 5,3 pkt. (43 proc.)

Z branych pod uwag� element�w wyposa�enia podnosz�cych bezpiecze�stwo, Suzuki Baleno zosta�o wyposa�one w sygnalizacj� niezapi�tych pas�w dla wszystkich miejsc. Przyznano za to maksymaln� liczb� 3 punkt�w, jednak trzeba pami�ta�, �e to obowi�zkowy element wyposa�enia nowych samochod�w sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

W bazowej wersji Suzuki Baleno nie by�o ogranicznika pr�dko�ci, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz systemu ograniczaj�cego skutki kolizji - najechania na poprzedzaj�cy nas pojazd - przy du�ej pr�dko�ci. St�d te� ostateczny wynik to 3 pkt., czyli 25 proc. oceny maksymalnej. W tej kategorii jest to dolna granica do przyznania 3 gwiazdek.

Z kolei wersja Baleno wyposa�ona w Radar Brake Support oceniona zosta�a na 5,3 pkt. (43 proc.) - co przekracza przyj�t� granic� dla 4 gwiazdek.

Komentarz redakcji

Przy ostatecznej ocenie specjali�ci z EuroNCAP bior� pod uwag� ocen� z poszczeg�lnych kategorii test�w. Nast�pnie s� one przeliczane wed�ug przyj�tych wska�nik�w wa�no�ci. I tak w latach 2016/17 a� 40 proc. przypisano bezpiecze�stwu doros�ych, pozosta�e kategorie maj� po 20 proc. W praktyce cena dw�ch gwiazdek EuroNCAP dla Suzuki Baleno wynosi 2 tys. z�otych. To r�nica - w polskim cenniku - pomi�dzy wersj� Premium, a Premium Plus wyposa�on� w Radar Brake Support.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry