Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | Toyota Prius | Kwiecie� 2016

Toyota Prius
27-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto i film: EuroNCAP

Toyota Prius po raz trzeci przesz�a testy zderzeniowe EuroNCAP i ponownie przyznano jej najwy�sz� ocen�. Jednak za ka�dym razem liczona by�a wed�ug obowi�zuj�cych w�wczas kryteri�w.Seryjn� produkcj� Toyoty Prius rozpocz�to w 1997 roku, czyli w tym samym, w kt�rym powsta�a organizacja EuroNCAP. Jednak na pierwszy test zderzeniowy tego modelu trzeba by�o poczeka� a� do 2004 roku. Poddana w�wczas ocenie II-generacja Priusa uzyska�a bardzo wysokie noty, kt�re przyznawano jeszcze osobno w trzech kategoriach: za ochron� doros�ych pasa�er�w (maksymalnych 5 gwiazdek), dzieci (4 z 5 gwiazdek) i pieszych (2 z 4 gwiazdek). Specyfikacja test�w dla aut hybrydowych by�a i jest identyczna jak dla modeli z silnikiem spalinowym.

Wyniki kolejnych, ju� dla III-generacji auta, og�oszono w sierpniu 2009 roku. 6 miesi�cy wcze�niej znacz�co zaostrzono kryteria test�w zderzeniowych EuroNCAP. Od tego momentu wyniki z 4 kategorii (dosz�y systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo) sk�ada�y si� na jedn� ocen� ko�cow�. Tak�e i tutaj Toyota Prius uzyska�a maksymaln� liczb� 5 gwiazdek.

Tera�niejsza pr�ba r�wnie� przynios�a najwy�sz� ocen�. Toyota Prius zapisa�a si� te� w historii EuroNCA, jako auto, kt�re jako pierwsze poddano testom wed�ug ponownie zaostrzonych kryteri�w. Producenci mog� teraz dostarcza� dwa modele r�ni�ce si� elementami podnosz�cymi bezpiecze�stwo. W przypadku tego Priusa zestaw Safety Sense montowany jest w ka�dej z trzech wersji wyposa�enia. Na pe�n� list� sk�ada si� 7 poduszek powietrznych (w tym kolanowa dla kierowcy), sygnalizacja niezapi�tych pas�w dla wszystkich miejsc, wszystkie pasy bezpiecze�stwa z pirotechnicznymi napinaczami i ogranicznikiem napi�cia, system Isofix (zgodny ze standardem i-Size) na skrajnych miejscach kanapy,

Nowa Toyota Prius zadebiutowa�a w Europie podczas ubieg�orocznego salonu samochodowego we Frankfurcie. W ofercie dost�pny jest tylko jeden model z silnikiem benzynowym 1.8 o mocy 98 koni mechanicznych wsp�pracuj�cym z elektrycznym generuj�cym kolejne 72 KM. Razem daje to jednak 122 KM (90 kW).Bezpiecze�stwo doros�ych 35 pkt. (92 proc.)

Podczas uderzenia przodem auta w przeszkod� odkszta�caln� istnieje u kierowcy ryzyko odniesienia powa�niejszych obra�e� klatki piersiowej i w mniejszym stopniu - tak�e u pasa�era - n�g (w sumie 7,1 z 8 pkt). Z kolei podczas pr�by uderzenia ca�� szeroko�ci� auta w przeszkod� sta�� na obra�enia naro�ona jest klatka piersiowa u obu os�b siedz�cych z przodu (7,8 z 8 pkt.).

Za ochron� kierowcy podczas uderzenia w bok auta przyznano maksymaln� ocen�, natomiast podczas pr�by uderzenia w s�up stwierdzono wysokie ryzyko odniesienia powa�nych obra�e� klatki piersiowej (14,6 z 16 pkt.).

Dobr� ochron� kr�g�w szyjnych przy uderzeniu w ty� auta zapewniaj� zag��wki wszystkich foteli (2,6 z 3 pkt). Wysoko oceniono te� dzia�anie systemu ograniczaj�cego skutki kolizji b�d� potr�cenia pieszego przy niskich pr�dko�ciach (3 pkt.), kt�ry jest cz�ci� wspomnianego zestawu Safety Sense.

Bezpiecze�stwo dzieci 40,3 pkt. (82 proc.)

W zakresie oceny bezpiecze�stwa podr�uj�cych samochodem dzieci zasz�y najwi�ksze zmiany. Od teraz w testach uczestnicz� manekiny 6- i 10-latka, co te� wp�ywa na u�ywane foteliki. M�odszego posadzono w modelu KidFix z systemem SICT chroni�cym przy uderzeniach bocznych firmy Romer, za� starszego na podk�adce podwy�szaj�cej firmy Graco. W obu przypadkach manekiny siedz� przodem do kierunku jazdy. Przy uderzeniu czo�owym przyznano 15,1 z 16 pk.t (stwierdzono wi�ksze przeci��enia klatki piersiowej u 6-latka), przy bocznym maksymalne 8 pkt.

Nowa Toyota Prius zosta�a wyposa�ona w mocowania Isofix z g�rnym punktem kotwiczenia (top-tether) na skrajnych miejscach kanapy zgodnych ze standardem i-Size. Oceniono r�wnie� dzia�anie wy��cznika poduszek powietrznych pasa�era i towarzysz�ce mu ostrze�enia oraz instrukcj� obs�ugi. Za wszystkie te elementy przyznano 6 z 12 punkt�w.

Specjali�ci z EuroNCAP oceniaj� te� jako�� monta�u wybranych przez siebie 11 modeli fotelik�w. W zale�no�ci od konstrukcji mog� by� zapinane za pomoc� pasa bezpiecze�stwa lub systemu Isofix. W trakcie tego sprawdzianu napotkano na powa�ne problemy z prawid�owym monta�em na pas bezpiecze�stwa fotelik�w Maxi-Cosi Cabriofix, Romer King II LS i Romer KidFix XP ustawionych na �rodkowym miejscu kanapy. Og�lnie przyznano 11,3 z 12 punkt�w. Wysoka nota, przy wymienionych zastrze�eniach, wynika z proporcji ocen przyznawanych w tej cz�ci test�w.

Ochrona pieszych 32,7 pkt. (77 proc.)

Konstrukcja przodu auta oceniana jest r�wnie� pod k�tem ochrony potr�conego pieszego. Na wysoko�ci zderzaka (n�g pieszego) przyznano 6 pkt., na wysoko�ci kraw�dzi maski (miednicy) 4,8 z 6 pkt. i na powierzchni pokrywy silnika (g�owy) 16,9 z 24 pkt. Najwi�ksze zagro�enie dla pieszego stanowi� oba przednie s�upki Toyoty Prius.

Specjali�ci z EuroNCAP sprawdzaj� r�wnie� dzia�anie system�w wykrywania pieszego z funkcj� zapobiegania b�d� ograniczenia skutk�w jego potr�cenia. Ich ocena odbywa si� wed�ug 6 scenariuszy: przebiegaj�cej osoby doros�ej przy pr�dko�ci samochodu 60 km/h, przechodz�cego pieszego przy pr�dko�ci samochodu 40 i 60 km/h oraz wybiegaj�cego dziecka zza innego pojazdu przy pr�dko�ci samochodu 20 km/h, a tak�e po jednym z udzia�em dziecka i doros�ego, w kt�rym samoch�d musi wyhamowa� z wi�kszych pr�dko�ci. Za te elementy przyznano 4,9 z 6 pkt.Elementy podnosz�ce bezpiecze�stwo 10,2 pkt. (85 proc.)

Nowa Toyota Prius wyposa�ona zosta�a w ogranicznik pr�dko�ci z funkcj� odczytu znak�w dorgowych (jego dzia�anie oceniono na 2 z 3 pkt.), sygnalizacj� niezapi�tych pas�w (3 pkt.), asystenta utrzymania pasa ruchu (2,5 z 3 pkt.) oraz system zapobiegaj�cy kolizjom przy wi�kszych pr�dko�ciach z funkcj� automatycznego hamowania (2,8 z 3 pkt.).
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry