Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Informacje | Przegl�d mijaj�cego tygodnia

Aktualno�ci, nowo�ci i ciekawostki
07-12-03-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: BMW, archiwum, UFG, archiwum, Kawasaki

W ci�gu tygodnia otrzymujemy kilkadziesi�t maili z informacjami, kt�rych nie jeste�my w stanie wykorzysta� w bie��cych publikacjach. Nic straconego, co weekend zrobimy przegl�d najciekawszych i nie zawsze zwi�zanych z bezpiecze�stwem na drodze.


100-lecie BMW
Ro�nie popularno�� hybrydowych modeli Toyoty
Ranking najaktywniejszych towarzystw ubezpieczeniowych
Grupa PSA mierzy rzeczywiste zu�ycie paliwa
Kawasaki partnerem Tour de Pologne


100-lecie BMWKolejna firma z bran�y motoryzacyjnej do��czy�a do grona "stulatk�w". Cho� historia jej powstania si�ga pierwszych lat XX wieku, za oficjaln� dat� uwa�a si� 7 marca 1916 roku. Tego dnia zarejestrowana zosta�a sp�ka Bayerische Flugzeugwerke AG, przemianowana p�niej na Bayerische Motoren Werke, od kt�rej wywodzi si� stosowany do dzi��skr�t BMW.

Jeszcze na d�ugo przed oficjaln� rejestracj� sp�ki jej dzia�alno�� koncentrowa�a si� na produkcji silnik�w lotniczych. Tym samym firma bra�a czynny udzia� w dzia�aniach militarnych Niemiec podczas I wojny �wiatowej. Podobnie by�o podczas kolejnej, w trakcie kt�rej wykorzystywano do pracy robotnik�w przymusowych i wi�ni�w z oboz�w koncentracyjnych. Bawarski koncern nie ucieka� od tej odpowiedzialno�ci, m.in. inicjuj�c w p�niejszych latach debat� nt. udzia�u BMW w historii Niemiec czy powo�uj�c fundacj� zajmuj�c� si� wyp�acaniem odszkodowa�.

W wyniku przegranej w I Wojnie �wiatowej pa�stwo niemieckie nie mog�o posiada� w�asnej armii, co zmusi�o zarz�d BMW do rozpocz�cia produkcji silnik�w do �odzi i samochod�w ci�arowych, a od 1920 roku tak�e do motocykli. Ju��trzy lata p�niej zaprezentowany zosta� pierwszy motocykl BMW R32. Jeszcze w tej samej dekadzie zacz�to my�le� o produkcji w�asnego samochodu osobowego, kt�ry pod nazw� BMW 303 zadebiutowa� dopiero w 1933 roku. W czerwcu 1936 roku na torze Nurburgring zaprezentowano pierwszy sportowy model BMW 328. Od tego czasu motorsport sta� si� wa�nym poligonem do�wiadczalnym marki, z kt�rego po�rednio wywodzi si� linia M.


BMW Art Cars Collection

Dziedziniec Centrum Sztuki Wsp�czesnej w Warszawie zape�ni�a wyj�tkowa kolekcja modeli BMW. Jak na miejsce prezentacji przysta�o, ka�dy z nich jest niepowtarzaln� form� obrazu autorstwa �wiatowej s�awy artyst�w.


Dzi� w sk�ad Grupy BMW wchodzi r�wnie�, wyodr�bniona na pocz�tku lat 60. XX wieku, sp�ka Motorrad (motocykle) oraz dwie marki samochod�w - MINI i Rolls-Royce. W ostatnich latach firma postawi�a na tak�e na rozw�j alternatywnych rodzaj�w nap�du, wprowadzaj�c do swojej oferty modele hybrydowe z serii "i" (czytaj tak�e: "i" elektryzuje now� seri� BMW). Cz�� z ich podzespo��w powstaje w podkrakowskiej fabryce Valeo.Wizja przysz�o�ci wyra�ona zosta�a w studyjnym modelu BMW Vision Next 100, kt�ry po cz�ci jest zapowiedzi� samochodu autonomicznego, cho� jak podkre�laj��przedstawiciele koncernu, kierowca wci�� b�dzie mia� mo�liwo�� samodzielnego prowadzenia. Auto prezentowane b�dzie na licznych imprezach zwi�zanych z obchodem jubileuszu firmy. Kulminacyjnym punktem b�dzie, zaplanowany na weekend 9-11 wrze�nia, Festiwal "BMW - The Next 100 Years" w Monachium.

Ro�nie popularno�� hybrydowych modeli ToyotyW przeci�gu ostatniej dekady Toyota sprzeda�a na ca�ym �wiecie ponad 8 milion�w samochod�w z nap�dem hybrydowym. Obecnie w ofercie tego japo�skiego producenta znajduje si�a� 31 takich modeli.

Trudno w to uwierzy�, ale polscy kierowcy tak�e coraz ch�tniej kupuj� auta z nap�dem hybrydowym. Toyota sprzeda�a ich w naszym kraju ponad 10 tys. egzemplarzy, za� na przestrzeni tylko ostatniego roku odnotowa�a wzrost o 50 proc. Natomiast w dw�ch pierwszych miesi�cach tego roku w polskich salonach sprzedano 1100 hybryd. Najwi�ksz� popularno�ci� cieszy si� Auris (hatchback i kombi) i Yaris (tylko w nadwoziu 5-drzwiowym). Ju� wkr�tce do oferty do��cz� kolejne trzy modele. W kwietniu b�dzie to nowa generacja Priusa (obecnie jest to Prius+) oraz RAV4, a pod koniec roku - zaprezentowany na ko�cz�cym sie� w�a�nie salonie samochodowym w Genewie - crossover C-HR.

Japo�ska firma wylicza r�wnie� korzy�ci dla �rodowiska p�yn�ce z popularyzacji aut o nap�dzie hybrydowym. Wed�ug jej wylicze� sprzeda� tylko takich modeli z logo Toyoty zmniejszy�a o 22 mld litr�w zu�ycie benzyny oraz ograniczy�a o 58 mln ton emisj� CO2.

Ranking najaktywniejszych towarzystw ubezpieczeniowychNa koniec 2015 roku w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdowa�y si� dane na temat 21 730 tys. aktywnych polis OC i 4 930 tys. polis AC wystawionych dla pojazd�w mechanicznych. Jej rzetelno�� uzale�niona jest przede wszystkim od firm ubezpieczeniowych, kt�re zobligowane s� do przesy�ania i aktualizowania tych danych. Na tej podstawie UFG od 5 lat prowadzi ranking najaktywniejszych towarzystw.

Na najwy�szym stopniu podium znalaz�o si� PZU, tu� za nim Compensa oraz Warta. Dwa kolejne miejsca nale�� do Avivy i Link 4.
"Kolejne lata publikacji rankingu wskazuj� systematyczny wzrost rzetelno�ci ubezpieczycieli w zasilaniu og�lnopolskiej bazy danych ubezpiecze� komunikacyjnych" - m�wi S�awa Cwali�ska Weychert, wiceprezes UFG - "Warto podkre�li�, �e r�nice mi�dzy ubezpieczycielami z pierwszej pi�tki rankingu s� naprawd� minimalne, a r�wnie� firmy z ko�cowych miejsc - ka�dego roku - wyra�nie poprawiaj� swoje wyniki. Cieszy wi�c niezwykle, �e poszczeg�lne firmy przyk�adaj� coraz wi�ksz� wag� i znaczenie do jako�ci danych przesy�anych do bazy Funduszu".

Aktualno�� bazy danych ma r�wnie� wp�yw na wykrywalno�� pojazd�w, kt�re nie maj� wa�nego ubezpieczenia OC. W ubieg�ym roku przeprowadzono 85 tys. takich spraw, kt�re zako�czy�y si� na�o�eniem kar w wysoko�ci 55 mln z�otych. Obecnie, w przypadku samochodu osobowego, za brak wa�nego OC poni�ej 3 dni op�ata karna wynosi 740 z�otych, od 3 do 14 dni 1850 z�otych i powy�ej 14 dni 3700 z�otych.


W 2015 roku ubezpieczyciele skierowali do UFG ponad 144 mln zapytaďż˝ o historiďż˝ ubezpieczenia pojazdu lub kierowcy oraz 120 mln zapytaďż˝ o szkody przez nich spowodowanych.

"Nasz ranking ma na celu zmobilizowanie firm do dba�o�ci o jako�� oraz terminowo�� przesy�ania danych do O�rodka Informacji Funduszu" - dodaje El�bieta Wanat-Po�e�, prezes UFG - "Utrzymanie wysokiej jako�ci tych danych le�y w interesie ca�ego rynku, szczeg�lnie teraz gdy rosn� ceny polis i rzetelna informacja o historii ubezpieczenia danego kierowcy ma wp�yw na precyzyjne wyliczenie wysoko�ci jego sk�adki".

Grupa PSA mierzy rzeczywiste zu�ycie paliwaGrupa PSA postanowi�a dobrowolnie podda� kontroli swoje trzy modele samochod�w nap�dzanych najpopularniejszym obecnie silnikiem 1.6 HDi 120 KM. Pomiar�w zu�ycia paliwa dokonano wed�ug protoko�u opracowanego wsp�lnie z organizacj� pozarz�dow� Transport & Environment, federacj� France Nature Environnement oraz o�rodkiem certyfikacyjnym Bureau Veritas. Testy prowadzone zosta�y na drogach publicznych z podzia�em na 25,5 km w mie�cie, 39,7 km poza obszarem zabudowanym oraz 31,1 km na autostradzie. W samochodach w��czona by�a klimatyzacja, obci��enie uwzgl�dnia�o obecno�� pasa�er�w i baga�y, a trasa by�a zr�nicowana pod k�tem nachylenia terenu.


modele
Peugeot 308
1.6 BlueHDi 120 KM
start/stop, 6-manual
wersja Allure
Citroen C4 Grand Picasso
1.6 BlueHDi 120 KM
start/stop, 6-manual
wersja Exclusive
DS3
1.6 BlueHDi 120 KM
start/stop, 6-manual
wersja So Chic

Zu�ycie paliwa zmierzone
w protokole testowym (l/100 km)

5,0
5,6
4,9

Zu�ycie paliwa uzyskane przez klient�w
- wyniki z ankiet konsumenckich (l/100 km)
5,0/5,1
5,5/5,7
5,1/5,3


Uzyskane wyniki zbli�one by�y do osi�g�w uzyskiwanych przez przeci�tnego kierowc� podczas codziennej jazdy. Greg Archer, jeden z dyrektor�w Transport & Environment, podsumowa� - "Protok� ten dowodzi r�wnie�, �e testy drogowe s� wiarygodn� metod� mierzenia prawdziwych emisji CO2. Dlatego uwa�amy, �e powinien on sta� si� procedur� przyj�t� i stosowan� przez og� producent�w".

Z kolei przedstawiciele Grupy PSA zadeklarowali, �e do po�owy tego roku przeprowadzone zostan� pomiary zu�ycia paliwa w warunkach rzeczywistych dla 30 popularnych modeli Citroen, DS i Peugeot.

Kawasaki partnerem Tour de PologneW lipcu wystartuje 73. Tour de Pologne UCI World Tour, kt�ry zaliczany jest do najwa�niejszych wy�cig�w kolarskich nie tylko w Polsce, ale i w Europie �rodkowej. Partnerem strategicznym w tegorocznej edycji, obejmuj�cej r�wnie� pierwszy w historii Tour de Pologne Kobiet, zosta�a firma Kawasaki Polska.

Umowa zak�ada udost�pnienie 23 motocykli Kawasaki, w tym modeli Versys 1000, Versys 650 i GTR 1400. B�d� one pe�ni�y role pojazd�w patrolowych w obu wy�cigach. Dwa pierwsze z tych modeli trafi� te� do sprzeda�y w wersji limitowanej "Tour de Pologne".

Wy�cig g��wny, pod has�em "Na szlakach historii", rozegrany b�dzie w dniach 12 do 18 lipca, za� Tour de Pologne Kobiet przez trzy nast�pne dni.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry