Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Poznaďż˝ Motor Show 2016

10 miejsc, kt�re warto odwiedzi� na Pozna�Motor Show
01-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Miesi�c temu organizatorzy odwo�ali tegoroczn� edycj� salonu samochodowego w Lipsku. By� mo�e Niemcy nie maj� pomys�u na ich rozw�j, za to Motor Show w Poznaniu systematycznie zyskuje na znaczeniu i to nie w skali lokalnej, a europejskiej!Targi motoryzacyjne w Poznaniu maj� d�ug� i pi�kn� tradycj�, cho� przez lata PRL-u pe�ni�y bardziej funkcj� wystawy d�br luksusowych, o kt�rych wi�kszo�� Polak�w mog�a sobie tylko pomarzy�. Lepsze czasy nadesz�y w latach 90. XX wieku i chyba wtedy nast�pi� ich najwi�kszy rozkwit. Kryzys bran�y w pierwszych latach XXi wieku stopniowo ogranicza� ich znaczenie, a� zapad�a decyzja o wykre�leniu ich z kalendarza Mi�dzynarodowych Targ�w Pozna�skich. W nowej formule powr�ci�y w 2013 roku i z ka�d� kolejn� edycj� przybywa marek samochodowych, kt�re wybieraj� je na miejsce swoich premier w Polsce.

Po dniu prasowym wybrali�my 10 miejsc, kt�re warto odwiedzi� na Pozna� Motor Show 2016. Niestety, przyznajemy si� przy tym, �e jeden dzie� to zdecydowanie za kr�tko, aby dok�adnie obej�� wszystkie ekspozycje, dlatego pomin�li�my zupe�nie m.in. zlot caravaningowy i motocykle (czytaj tak�e: WYDARZENIA | Wystawa motocykli i skuter�w 2016) oraz towarzysz�ce w tym roku Targi Techniki Motoryzacyjnej.O rosn�cym znaczeniu pozna�skiego Motor Show najlepiej �wiadczy ta premiera. Nowego Hyundaia Elantra nie pokazano w Genewie, ale w�a�nie tutaj zdecydowano si� na jego europejski debiut (pawilon 5). Od kilkunastu dni auto dost�pne jest w przedsprzeda�y, a pierwsze egzemplarze trafi� do salon�w w ci�gu dw�ch najbli�szych tygodni. Do pierwszej prezentacji tego modelu jeszcze powr�cimy (czytaj tak�e: WYDANIE NA WEEKEND | VI-generacja Hyundaia Elantra).Grupa Volkswagena (pawilon 3A) prowadzi ofensyw� w segmencie ma�ych SUV-�w czy jak kto woli crossover�w. W zaj�tym przez ni� pawilonie kr�luj� przede wszystkim trzy nowo�ci zbudowane na tej samej p�ycie pod�ogowej MQB - Audi Q2, SEAT Ateca i Volkswagen Tiguan. Wszystkie maj� du�y potencja� rynkowy (w przypadku Tiguana potwierdzi�a to ju� I-generacja czytaj tak�e: TESTY | Mocna karta Volkswagena), ale co� nam podpowiada, �e najwi�kszym hitem b�dzie model z hiszpa�skim rodowodem. Z zakupem Audi i SEAT-a poczeka� trzeba do II po�owy roku.Na stoisku Skody uwag� zwraca makieta o�rodka szkoleniowego dla kierowc�w. To inicjatywa (a tak�e w�asno�� z terenem w��cznie) Szko�y Auto, a ca�a infrastruktura wzorowana jest na bazie treningowej ADAC w Linthe pod Berlinem. Podobnie jak tam pierwszy etap szkolenia odbywa� si� b�dzie w sali wyk�adowej, a nast�pnie - to ju� zupe�nie polska koncepcja - w Autolabie (czytaj tak�e: AKTUALNO�CI | Dotkn��, spr�bowa�, poczu�). Oficjalne otwarcie Autodromu Skody w Poznaniu zaplanowano na czerwiec tego roku.Plac pomi�dzy halami 3, 3A i 4 (oficjalnie oznaczony jako strefa 3) jest miejscem pokaz�w mo�liwo�ci aut z nap�dem 4x4. W tym roku zaj�o go Audi i BMW. G��wn� atrakcj� jest mo�liwo�� poprowadzenia jednego z samochod�w po specjalnie przygotowanym torze przeszk�d (czytaj tak�e: WYDARZENIA | Poczu� czym jest Quattro).Prawie ka�dy z obecnych na Pozna� Motor Show producent�w samochod�w prezentuje na swoich modelach baga�niki z rowerami. Wi�kszo�� z nich nosi firmowe logo, co w przypadku np. Porsche mo�e by� du�ym zaskoczeniem. Z ciekawo�ci poszli�my jednak na stoisko BMW (pawilon 3), sprawdzi�, czy rowery maj� opony z paskiem odblaskowym - widzieli�my je ju� na ubieg�orocznym salonie we Frankfurcie. Ich producentem jest Continental, za� model Cruise Contact dost�pny jest ju� w Polsce (jeszcze niedawno ich stosowanie by�o u nas... zabronione) i wkr�tce pojawi� si� w naszej redakcji. Na marginesie za prezentowany rower elektryczny BMW zap�aci� trzeba ponad 14 tys. z�otych.IV-generacja Mazdy nie jest rynkow� nowo�ci�, po raz pierwszy zaprezentowano j� w 2014 roku. Co te� nie zabrania jej wci�� uwodzi�, w tym obytych ze wszystkimi mo�liwymi modelami samochod�w dziennikarzy. Na zako�czonej przed kilkoma dniami Mi�dzynarodowej Wystawie Samochod�w w Nowym Jorku przyznali oni Ma�dzie MX-5 dwa niezwykle presti�owe tytu�y - World Car Design i World Car of the Year 2016 (czytaj tak�e: WYDARZENIA | Podw�jny triumf Mazdy). W Poznaniu prezentowane s� dwa egzemplarze - jeden w magicznym kolorze Red Soul, drugi co prawda pomalowany by� na bia�o, ale p�niej zosta� ozdobiony grafikami �ukasza Samsonowicza kryj�cego si�pod pseudonimem artystycznym Zimz Zimzonowicz.Co na stoisku Mercedesa robi motocykl (pawilon 5)? Odpowied� zawiera przyczepiona do jego kierownicy informacja "Od 2014 roku Mercedes AMG ��czy pasj� do sport�w motorowych oraz zaawansowane rozwi�zania techniczne z eksluzywn� w�osk� mark� motocyklow� MV Augusta". Dodatkowo w tworzeniu modelu Dragster RR bra� udzia� nie kto inny, jak Lewis Hamilton. Motocykl wyposa�ono w 4-suwowy, 3-cylindrowy silnik o pojemno�ci 798 ccm i mocy 140 KM osi�ganej przy 1310 obr/min. Jego cena detaliczna to 105 tys. z�otych.W Polsce bardzo rzadko mo�na zobaczy� na �ywo jakikolwiek studyjny model samochodu. Jego sprowadzenie, nawet na pozna�ski Motor Show by�o nielada wyzwaniem, nie tylko logistycznym, ale i konfrontacj� si�y argument�w u prze�o�onych, �e warto go sprowadzi�. I uda�o si�, na stoisku (pawilon 5) wyodr�bnionej niedawno z Citroena nowej marki DS stan�� tzw. concept car o nazwie Divine (czytaj tak�e: SALON SAMOCHODOWY | Pary� 2014 | Podr� w dalek� i bli�sz� przysz�o��, cz�� 1).Na stoisku Fiata (pawilon 5) dominuj� dwa nowe modele - Tipo i przede wszystkim 124 Spider. Ten drugi nawi�zuje do legendarnego ju� roadstera sprzed blisko p� wieku. Postawienie ich obok siebie jest nie tylko fascynuj�c� lekcj� motoryzacyjnej historii, ale te� niepowtarzaln� okazj� do por�wnania czy obecni styli�ci i konstruktorzy dor�wnali swoim starsztm kolegom. Nowe wcielenie Fiata 124 Spider nap�dza 4-cylindrowy silnik 1.4 MultiAir o mocy 140 KM.Maxi-Cosi jest jednym z Partner�w naszych test�w samochod�w, w kt�rych wykorzystujemy foteliki dla dzieci (czytaj tak�e: TESTY). Niezale�nie od tego i tak zwr�ciliby�my uwag� na t� imponuj�c� ekspozycj� sk�adaj�c� si� z blisko 100 fotelik�w ze wszystkich grup wagowo-wiekowych (pawilon 4). Warto te� pozna� ofert� praktycznych akcesori�w, jak dodatkowe lusterko umo�liwiaj�ce obserwacj� siedz�cych z ty�u dzieci, zas�ony przeciws�oneczne na tylne szyby, czy organizer na zabawki.

Pozna� Motor Show 2016 potrwa do niedzieli, 3 kwietnia w godzinach 10.00-18.00. Bilet jednorazowego wst�pu kosztuje 20 z�/os, dla rodzin przewidziano zni�ki, dzieci do lat 3 wchodz� bezp�atnie.

czytaj tak�e:

Coraz wi�ksze show
09-04-2015

Zaledwie trzy lata temu do kalendarza pozna�skich targ�w powr�ci�a motoryzacja. Bie��ca edycja Motor Show przyci�gn�a ju� prawie wszystkie marki samochod�w.

5 rynkowych premier na Motor Show 2014
29-03-2014

B�dziemy narzeka�, �e samochody prezentowane w Poznaniu to przede wszystkim przegl�d bie��cej oferty salon�w sprzeda�y. Ale w�r�d nich znalaz�o si� kilka rynkowych premier, z kt�rych wybrali�my pi��.

Trzy rzeczy, kt�re warto zobaczy� na Motor Show 2014
28-03-2014

Trzy tygodnie po dniach prasowych 84. Salonu Samochodowego w Genewie odwiedzili�my pozna�ski Motor Show aspiruj�cy do miana najwa�niejszej imprezy w Polsce. Niestety, skala por�wnawcza sk�ania do stwierdzenia, �e to nadal wystawa nowo�ci... z oferty diler�w.

Pozna�skie retrospekcje
05-04-2013

Czasy �wietno�ci targ�w motoryzacyjnych w Poznaniu sko�czy�y si� wraz z za�amaniem bran�y na prze�omie XX i XXI wieku. Po latach pr�buj� odbudowa� swoj� pozycj�, a na ile to si� udaje mo�na oceni� samemu przez najbli�szy weekend.


 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry