Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Premiery | Opel Astra K hatchback

Ruszy�a produkcja nowej Astry
29-09-2015 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od momentu rynkowego debiutu Opel Astra zwi�zany jest z Polsk�. Dzi� w Gliwicach oficjalnie rozpocz�to produkcj� V-generacji tego modelu.Oczywi�cie by� to debiut symboliczny, bo przed kilkunastoma dniami pierwsze egzemplarze Astry (w nomenklaturze producenta oznaczone liter� K) zape�ni�y szczelnie stoisko Opla na salonie samochodowym we Frankfurcie. Nie jest �adn� tajemnic�, �e przed rozpocz�ciem w�a�ciwej produkcji zawsze powstaje pr�bna, ale pe�nowarto�ciowa, partia. Zreszt� cz�� samochod�w wyje�d�a w angielskim Ellesmere Port i co ciekawe Astry z kierownic� po prawej stronie (z logo Vauxhall) powstaj� tak�e w Gliwicach.Produkcja w General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach ruszy�a pod koniec 1998 roku. Obecnie na tych terenach dzia�aj� fabryki samochod�w osobowych i silnik�w oraz Centrum Us�ug Wsp�lnych, a zatrudnienie zbli�a si� do 4 tys. os�b. Obecnie z ta�m GMMP zje�d�a IV-generacja Astry (J) w nadwoziu sedan, GTC i OPC oraz kabriolet Cascada, kt�ry jeszcze w tym roku - ze znaczkiem Buick - trafi na ameryka�ski rynek. Oficjalnie od dzi� uzupe�nieniem produkcji jest nowa Astra (K) w wersji hatchback. �rednio co 100-110 sekund bramy fabryki w Gliwicach opuszcza jeden samoch�d.

Wed�ug danych firmy Samar za okres stycze� - sierpie� 2015, Astra zajmuje 4. miejsce w rankingu sprzeda�y nowych samochod�w w Polsce. Z kolei Opel, tak�e dzi�ki Corsie, Mokce, Insignii i Merivie, plasuje si� na 4. miejscu w�r�d wszystkich producent�w. Podobnie jest w innych krajach europejskich.Wszystko to sprawia, �e zainteresowanie rozpocz�ciem produkcji nowego auta spotyka si� z du�ym zainteresowaniem w�adz pa�stwowych i lokalnych, zarz�du firmy oraz medi�w. "Wszyscy jeste�my dumni z tego, �e najlepsze produkty w swojej klasie s� produkowane w�a�nie w Polsce. Rozw�j fabryki ma tak�e du�e znaczenie zar�wno dla �l�ska, jak�i ca�ej polskiej gospodarki" - powiedzia� na dzisiejszym spotkaniu w Gliwicach wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechoci�ski.�

Z kolei Peter Christian Kuspert, wiceprezes ds. sprzeda�y i obs�ugi posprzeda�nej w Oplu doda�, �e "jeszcze przed oficjalnym wej�ciem modelu na rynek otrzymali�my ponad 30�000 zam�wie�, co pokazuje, �e spe�niamy oczekiwania naszych klient�w". Od pocz�tku miesi�ca przedsprzeda� nowej Astry prowadzona jest r�wnie� w polskich salonach, jej podstawowa wersja kosztuje blisko 60 tys. z�otych.Nowej Astrze, tak�e w wersji kombi, czyli Sports Tourer, przyjrzeli�my si� ju� z bliska na salonie samochodowym we Frankfurcie. Dzi� mieli�my okazj�, niestety tylko na fotelu pasa�era, odby� jazd� po terenie fabryki. Trudno z niej wyci�gn�� jakiekolwiek wnioski, niemniej od razu spodoba� si� du�y, dotykowy ekran na desce rozdzielczej. Skrywa on w sobie system IntelliLink, kt�ry umo�liwia integracj� samochodu ze smartfonem dzia�aj�cym pod iOS oraz Android.

Uwag� przyci�gn�y r�wnie� matrycowe reflektory LED IntelliLUX, w kt�re wyposa�ony zosta� egzemplarz nr 1 wyprodukowany dzi� w Gliwicach. Nowa Astra to tak�e pierwszy model Opla, w kt�rym seryjnie montowany jest system OnStar, kt�ry jest pochodn� - wci�� nie wdro�onego w Polsce - eCall. Zreszt� na wyposa�eniu pojawi�y si� nowe wersje znanych ju� element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo.I na koniec praktyczne odkrycie. W wielu wsp�czesnych modelach samochod�w wymiana �ar�wek w reflektorach g��wnych jest mocno utrudniona b�d� wr�cz niemo�liwa do wykonania poza serwisem. W nowej Astrze wystarczy odkr�ci� "wieko" b�d� zdj�� plastikow� os�on�. Brawo!
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry