Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Techno-Classica 2016

BILSTEIN nie zapomina o legendach motoryzacji
09-05-2016 | �r�d�o: materia�y prasowe firmy BILSTEIN

Producenci motoryzacyjni lubi� si� chwali� wi�zami ze sportem motorowym i z najlepsz� klasyczn� motoryzacj�. Bilstein nie musi tego robi� - ten niemiecki producent zawiesze� po prostu jest cz�ci� motorsportu, a najbardziej wymagaj�cym u�ytkownikom aut zabytkowych Dzia� Zam�wie� Specjalnych (KSW) Bilstein pomaga w naprawach czy przer�bkach nawet najstarszych amortyzator�w.Pr�bk� mo�liwo�ci firmy Bilstein mo�na by�o zobaczy� na targach Techno-Classica, kt�re odby�y si� w kwietniu w niemieckim Essen. Na stoisku producenta sensacj� budzi�a Lancia Beta Monte Carlo. Niewiele jest tak fascynuj�cych rzeczy w motoryzacji jak nadwozia aut stworzonych do wy�cig�w turystycznych z lat 70. i 80. Niesamowicie poszerzone, agresywne, podporz�dkowane tylko jednej funkcji. W 1981 roku tym w�a�nie autem startowa� Hans Heyer w Wy�cigowych Mistrzostwach Niemiec. Ten 500-konny turbo-potw�r jest �ywym pomnikiem niesamowitej in�ynierii i ma te� w tym sw�j udzia� Bilstein, kt�ry oryginalnie zaprojektowa� i zbudowa� gwintowane amortyzatory i spr�yny do tego auta.

Do ka�dego samochodu co� specjalnegoDzia� zam�wie� specjalnych na przyk�adzie Alfy Romeo Giulii prezentowa� czym jest seria amortyzator�w B6. Wymieniaj�c oryginalne amortyzatory na Bilstein B6 mo�na znacz�co poprawi� spos�b, w jaki auto si� prowadzi i to bez znacz�cego pogorszenia komfortu jazdy. Amortyzatory Bilstein B6 r�wnie dobrze sprawdzaj� si� w klasycznych autach sportowych jak Porsche 911/912. Nazwa Bilstein jest jednak dla wielu synonimem wyczynowych zawiesze�, dlatego dla klient�w o innych wymaganiach Dzia� Zam�wie� Specjalnych zademonstrowa� zawieszenia gwintowane b�d�ce hybryd� element�w z zestaw�w B14 i B16. Producent nie zapomnia� te� o u�ytkownikach youngtimer�w lubi�cych dynamiczn� jazd�, ale nie kosztem utraty oryginalnego charakteru auta. Dla ikon lat 80. i 90. czyli BMW serii 3 E30 i E36 �wietn� propozycja jest amortyzator Bilstein B8 pozwalaj�cy na lekkie obni�enie pojazdu. Z kolei dla bardzo cz�sto u�ywanych do amatorskiego sportu BMW serii 02, przodk�w serii 3, Bilstein produkuje specjalnie zaprojektowane do tego modelu kompletne zawieszenie gwintowane.

Nagroda MotorKlassik

Na stoisku Bilsteina by�o czu�, �e firmie nie chodzi jedynie o produkcj� bezdusznych podzespo��w zawieszenia, a spe�nianie pewnej misji. Nagrod� za ci�k� prac� jest z pewno�ci� dla Bilsteina si�dme ju� zwyci�stwo w plebiscycie niemieckiego magazynu MotorKlassik. Ponad 22 tys. czytelnik�w g�osowa�o w kilku kategoriach dotycz�cych klasycznej motoryzacji, 65,5 proc. z nich wskaza�o Bilsteina jako najlepsz� firm� w kategorii zawiesze�. Dla firmy jest to wielkie wyr�nienie, ale i motywacja do dalszej pracy w ci�g�ym doskonaleniu swoich produkt�w. Wyniki plebiscytu zostan� opublikowane w numerze 06/2016 magazynu MotorKlassik.

Poprawiďż˝ historiďż˝

Specjali�ci dzia�u zam�wie� specjalnych Bilstein s� w stanie odbudowa� ka�dy amortyzator, nawet do najrzadszego auta. Przy regeneracji zu�ytych amortyzator�w nie do��, �e doprowadza si� je do stanu fabrycznie nowych, to mo�na na �yczenie zmieni� te� ich charakterystyk�. Jak to wygl�da w praktyce?

Mercedes W113 Pagoda jest autem uwielbianym, bij�cym rekordy cenowe, ale nigdy nie s�yn�� ze szczeg�lnie dobrych manier na drodze. Eksperci Bilsteina wsp�lnie z firm� Michl Klassik z niemieckiego Braunfels sprawili, �e jazda tym kultowym roadsterem sta�a si� zupe�nie nowym do�wiadczeniem. Pagody wyposa�one w �aman� tyln� o� zachowywa�y si� niezwykle nerwowo przy hamowaniu z wi�kszej pr�dko�ci, poniewa� bardzo unosz� ty�. Specjalnie zaprojektowane przez specjalist�w Bilstein amortyzatory i zupe�nie nowe spr�yny pozwoli�y wyeliminowa� to zachowanie, przy okazji sprawiaj�c, �e teraz Pagoda mo�e prowadzi� si� du�o pewniej po zakr�tach. Oczywi�cie nie by�oby to wielk� sztuk� gdyby nie fakt, �e Mercedes z tym zawieszeniem nie straci� praktycznie nic ze swojego komfortu. Co wa�ne, wyposa�one w to zawieszenie W113 nie straci te� w Niemczech statusu auta historycznego podczas obowi�zkowych przegl�d�w, a co za tym idzie zni�ek podatkowych.

Najrzadsze z rzadkich

Dzia� Zam�wie� Specjalnych Bilstein spe�nia na co dzie� najbardziej niezwyk�e i skomplikowane �yczenia klient�w odno�nie zawiesze�. S� jednak takie zam�wienia, o kt�rych pracownicy b�d� pami�ta� d�ugo. W�a�ciciel bardzo rzadkiego, jednego z zaledwie 15 wyprodukowanych Porsche 924 Carrera GTS Clubsport, poprosi� Dzia� Zam�wie� Specjalnych o odtworzenie oryginalnych amortyzator�w typu upside down. Tego typu konstrukcja jest zdecydowanie sztywniejsza. W zwyk�ym 924 mog�oby to dziwi�, ale ta wersja przygotowana by�a do walki na torach wy�cigowych. Jej turbodo�adowany 2-litrowy silnik osi�ga� moc 270 KM przy masie w�asnej auta 1050 kg. Jednostk� nap�dow� wyposa�ono w such� misk� olejow� zapewniaj�c� dobre smarowanie nawet podczas najd�u�szej jazdy torowej, w aucie by�a zamontowana klatka bezpiecze�stwa, kube�kowe fotele z pi�ciopunktowymi pasami, regulowany z kabiny korektor si�y hamowania, kute felgi BBS oraz oczywi�cie amortyzatory Bilstein. Jedno z tych aut otrzyma� od Porsche pi�ciokrotny zwyci�zca Le Mans Derek Bell, kt�ry u�ywa je do dzi� i uwa�a za najlepsze auto drogowe, jakim kiedykolwiek je�dzi�.

T� sam� rzadk� wersj� Porsche 924 startowa� w Rajdowych Mistrzostwach Niemiec w 1981 roku ambasador marki Bilstein Walter Rohrl. Mimo, �e auto to powsta�o raczej z my�l� o torach wy�cigowych, na rajdowych odcinkach specjalnych uda�o mu si� wygra� nim dwa rajdy i raz zaj�� drug� lokat�. Rohrl, okre�lany cz�sto "najlepszym kierowc� wszechczas�w" czy "geniuszem kierownicy", ma bardzo ciekaw� teori� co do dostrajania zawiesze�. Za najlepszy instrument do tego uwa�a ten... na kt�rym siedzi. I nie ma w�tpliwo�ci, �e wie co m�wi. �wiadczy o tym jego d�uga lista wygranych rajd�w. Walter Rohrl twierdzi, �e wcale nie jest najwa�niejsza szybko�� z jak� pokonuje si� tras�, ale perfekcja z jak� si� to robi. To sprawia, �e jest on doskona�ym kierowc� testowym dla firmy takiej jak Bilstein, r�wnie� d���cej do perfekcji. Niezale�nie czy Rohrl testuje auta na morderczym N�rburgring czy torze testowym Papenburg, musi czu�, �e samoch�d tworzy z jego cia�em jedn� ca�o��. To znak, �e i inni u�ytkownicy b�d� zadowoleni z produkt�w Bilsteina.

Pe�na dost�pno�� cz�ci do aut unikalnychNiewiele aut sta�o si� takimi ikonami jak niesamowicie nowatorskie Porsche 959. Auto powsta�o specjalnie na potrzeby grupy B, wi�c jego uk�ad jezdny musia� by� nieprzeci�tny. Na ka�de ko�o auta przypada�y a� dwa amortyzatory specjalnie zaprojektowane przez in�ynier�w Bilstein. Jeden z nich mia� ma�y silnik elektryczny, za pomoc� kt�rego mo�na by�o regulowa� si�� t�umienia. Drugi wyposa�ony by� w pomp� hydrauliczn� i odpowiada� za regulacj� wysoko�ci prze�witu. Dzi�ki temu 959 by�o ca�kiem wygodne, oczywi�cie jak na superauto. Ka�de z 337 wyprodukowanych 959 mo�e nadal liczy� na Bilsteina - amortyzatory do tego auta s� nadal w ofercie.

Z kolei Volkswagen Transporter T3 by� ostatni� generacj� tego auta z silnikiem umieszczonym z ty�u, ale te� pierwsz� oferowan� z nap�dem na cztery ko�a. Obchodz�cy w tym roku 30-lecie model sta� si� pojazdem wr�cz kultowym i wersje Syncro s� cz�sto marzeniem dla wielu podr�nik�w. Z powodu intensywnej i cz�sto bardzo ci�kiej eksploatacji na z�ych drogach elementy zawieszenia do tych aut bywaj� produktem pierwszej potrzeby dla w�a�cicieli. Spr�yny B3 s� idealnym zamiennikiem cz�ci fabrycznych, poniewa� wysokogatunkowa stal, z kt�rej je zbudowano zapewnia niezwyk�� elastyczno��, a co za tym idzie odporno�� na p�kni�cia. Gazowe amortyzatory B4 daj� spore rezerwy bezpiecze�stwa dzi�ki szybkiemu t�umieniu nier�wno�ci, oraz co bardzo istotne w takich autach zapewniaj� tak� sam� si�� t�umienia niezale�nie od obci��enia. Dla najbardziej wymagaj�cych Bilstein oferuje do tego auta r�wnie� model B6 zapewniaj�cy pewniejsze, bardziej precyzyjne prowadzenie bez skutk�w ubocznych w postaci utraty komfortu.

Nie tylko do aut niemieckich

Produkty Bilsteina nie s� jednak zarezerwowane jedynie dla w�a�cicieli aut zachodnich, niemiecki producent ma w swojej ofercie r�wnie� amortyzatory do produkt�w FSO, Malucha oraz klasycznych modeli Skody czy �ady. W katalogu producenta z Ennepetal mo�na znale�� te� cz�ci do bardzo rzadkich w Europie aut japo�skich z lat 60. czy 70. Wszystkie produkty do aut klasycznych mo�na znale�� w katalogu "BILSTEIN Classic Programme" oraz w na stronie internetowej producenta.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry