portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Eksploatacja samochodu | Amortyzatory

Czy warto kupowa� u�ywany amortyzator?
14-03-2016 | �r�d�o: materia�y prasowe

Ka�dy w�a�ciciel starszych samochod�w stara si� zoptymalizowa� koszty naprawy do jego rynkowej warto�ci. S� jednak elementy, na kt�rych pod �adnym pozorem nie wolno oszcz�dza�!Sprawny amortyzator nie tylko poprawia komfort jazdy, ale przede wszystkim zapewnia optymalny docisk nadwozia do nawierzchni drogi. Bez spe�nienia tego warunku kierowcy trudno b�dzie zapanowa� nad jego trakcj�, co w konsekwencji stworzy skrajnie niebezpieczne sytuacje.

"Na zu�ycie amortyzator�w wp�ywa wiele czynnik�w, nie zawsze s� one zwi�zane z jako�ci� drogi. Bardzo cz�sto do ich uszkodzenia przyczyniaj� si� sami kierowcy np. podczas przejazd�w przez progi zwalniaj�ce czy pokonywaniu kraw�nik�w" - m�wi Andrzej Chmielewski, doradca techniczny IHR - "Oznak �wiadcz�cych o niesprawnych amortyzatorach mo�e by� wiele, od ko�ysania nadwozia, poprzez nienaturalne wibracje uk�adu kierowniczego, na nurkowaniu przodu podczas hamowania ko�cz�c. Przyczyni� si� one tak�e do szybszego i nier�wnego zu�ycia bie�nika opon".

Zbli�aj�ca si� nied�ugo sezonowa wymiana opon powinna by� okazj� do ogl�dzin wizualnych amortyzator�w. Osadzaj�ce si� na nich t�uste zabrudzenia mog� �wiadczy� o wycieku oleju, a tym samym nieodwracalnym uszkodzeniu amortyzatora. Rozpoczyna si� wi�c poszukiwanie zamiennika, kt�rego cena powinna proporcjonalnie odpowiada� warto�ci rynkowej pojazdu. A najlepiej, �eby kosztowa�a jak najmniej!

Dlatego te� cz�� w�a�cicieli samochod�w decyduje si� na kupno... amortyzator�w u�ywanych. Takich ofert jest pe�no na portalach aukcyjnych, gie�dach czy z�omowiskach. Czy warto ryzykowa� taki zakup?

"Ka�dy z nas stara si� maksymalnie oszcz�dza� na eksploatacji i cz�ciach do samochodu. Niekt�re elementy karoserii czy wn�trza mo�na wymieni� na u�ywane, ale s� te� podzespo�y, na kt�rych nie wolno oszcz�dza�" - dodaje Andrzej Chmielewski - "Kupno u�ywanego amortyzatora wi��e si� z wielk� niewiadom� co do jego historii i stanu technicznego. Aby go naprawd� oceni�, trzeba by przeprowadzi� laboratoryjne testy, kt�re wi��� si� z jego... fizycznym zniszczeniem".

Zamiast poszukiwa� u�ywanych amortyzator�w warto przyjrze� si� ofercie ich producent�w. W�wczas oka�e si�, �e fabrycznie nowe nie kosztuj� fortuny, a zyskujemy dodatkowo pewno��, �e s� sprawne i pos�u�� nam przez kolejne lata. Wymiana amortyzatora powinna by� zawsze przeprowadzana parami na tej samej osi. Dodatkowo oceni� trzeba, a najlepiej r�wnie� wymieni�, spr�yny oraz g�rne mocowanie, na kt�re dzia�aj� najwi�ksze si�y podczas ka�dej jazdy samochodem.
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry