portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
PORADY | Co można zamontować w miejscu fabrycznych amortyzatorów samochodu?
WYPADKI DROGOWE | Tragiczne "rekordy" śmierci na początku i końcu lipca
WEEKEND | Stawki za OC • Taigo • Kontrola aftermarketu • e-mobilność w Gdyni • Drogi

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Eksploatacja samochodu | Oleje i smary

Olej silnikowy: jak cz�sto trzeba go wymienia�?
25-04-2017 | �r�d�o: materia�y prasowe

Czy faktycznie wystarczy wymienia� olej zgodnie z instrukcj� obs�ugi auta? Czy mo�na bezpiecznie pokona� nawet 30 tys. km pomi�dzy wymianami?

"Je�li producent samochodu dopuszcza mo�liwo�� wymiany oleju nawet co 30tysi�cy kilometr�w, to mo�na tak robi� - ale z jednym zastrze�eniem. Producent zak�ada, �e auto jest w pe�ni sprawne i eksploatowane w optymalny spos�b" - t�umaczy Andrzej Husiaty�ski, kierownik dzia�u technicznego TOTAL Polska. To, �e w miar� zu�ycia samochodu warto skraca� okresy wymiany oleju jest zgodne ze zdrowym rozs�dkiem, jednak jak rozumie� "optymalny spos�b eksploatacji"?

Przede wszystkim, wyznaczaj�c interwa� wymiany oleju, producent samochodu my�li raczej o "cyklach pracy silnika", a nie przejechanych kilometrach. "Kilometr pokonany w ci�gu kwadransa w korkach, a kilometr przejechany na autostradzie to z punktu widzenia eksploatacji samochodu dwie zupe�nie r�ne rzeczy" - m�wi Andrzej Husiaty�ski. Zu�ycie silnika i degradacja oleju post�puje o wiele szybciej w czasie jazdy miejskiej. Szczeg�lnie szkodliwe jest pokonywanie kr�tkich odcink�w dom-praca-dom, w czasie kt�rych olej nie osi�ga swojej temperatury roboczej i w rezultacie nie odparowuje z niego woda, kt�ra nieuchronnie si� do niego przedostaje z otoczenia. To zmienia w�a�ciwo�ci fizykochemiczne oleju, reaguje z dodatkami i powoduje, �e szybciej przestaje on spe�nia� swoje zadanie. "Je�li samoch�d je�dzi g��wnie w mie�cie, warto olej wymieni� nieco cz�ciej ni� zaleca producent auta. Wielu producent�w aut sugeruje skracanie interwa��w nawet o jedn�-trzeci�" - dodaje Andrzej Husiaty�ski.

Sprawa komplikuje si� jeszcze bardziej, je�li samoch�d wyposa�ony jest w filtr cz�stek sta�ych DPF. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko silnik�w Diesla, ale tak�e coraz wi�kszej liczby aut benzynowych spe�niaj�cych norm� czysto�ci spalin Euro 6, gdzie stosowane s� filtry GPF (Gasoline Particulate Filter). Zgodnie z za�o�eniem sadza ze spalin gromadzi si� w tym filtrze, by zosta� wypalona w czasie jazdy w trasie. Ale co, je�li akurat samoch�d porusza si� w korku, a filtr trzeba oczy�ci�? "Sterownik silnika podaje dodatkowe dawki paliwa do kom�r spalania tak, by sztucznie podnie�� temperatur� spalin. Niestety, ten proces powoduje, �e cz�� paliwa sp�ywa po �ciankach cylindr�w i dostaje si� do oleju, rozcie�czaj�c go" - wyja�nia Andrzej Husiaty�ski. To powoduje, �e cho� dzisiejsze silniki maj� tendencje do spalania oleju pod obci��eniem, na wska�niku poziomu oleju mo�e... przybywa� zamiast ubywa�. Ale nie ma si� z czego cieszy�, bo jest to zjawisko na tyle niebezpieczne, �e na przyk�ad Mazda umieszcza na wska�niku, powy�ej poziomu "max', dodatkowe oznaczenie, po osi�gni�ciu kt�rego olej nale�y natychmiast wymieni�. Nieco przyja�niej dla u�ytkownika rozwi�za� to Opel (w Insigni czy Astrze J), gdzie wyst�puje procentowy wska�nik jako�ci oleju (�wie�y = 100 procent).

Olej degraduje si� tak�e pod wp�ywem kontaktu z powietrzem. Jest to powolny proces i przy zastosowaniu oleju syntetycznego na tyle nieszkodliwy, �e je�li producent silnika dopuszcza takie rozwi�zanie, to mog� by� bezpiecznie wymieniane co 24 miesi�ce.

"Wszystko zale�y od sposobu eksploatacji samochodu. Je�li je�dzi g��wnie w trasie to olej mo�na wymienia� zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. Je�eli nasz silnik jest mocno wyeksploatowany to proces spalania paliwa jest mniej dok�adny. Silnik produkuje wi�cej zanieczyszcze� i wtedy olej ulega szybszej degradacji. W takich przypadkach nawet jak eksploatujemy samoch�d w trasie zaleca�bym skracanie interwa��w o jedn�-trzeci� w stosunku do zalece� producenta. Podobnie poleca�bym w aucie wykorzystywanym g��wnie na kr�tkie dojazdy do pracy. Tutaj r�wnie� olej powinien by� wymieniany co max 20 tysi�cy kilometr�w. Je�eli kto� ma zaci�cie sportowe i silnik cz�sto pracuje w zakresach submaksymalnych czy silnik poddawany by� tuningowi oznacza to dla oleju, �e musi on odprowadzi� znacznie wi�ksz� ilo�� ciep�a ni� przy normalnej eksploatacji. To za� prowadzi do przy�pieszonego utleniania oleju i mo�e powodowa� odk�adanie si� zanieczyszcze� w silniku, zakleszczanie pier�cieni, itd. W tym przypadku r�wnie� skr�ci�bym interwa� pomi�dzy wymianami, aby zapobiec niebezpiecze�stwu. Skracanie przebieg�w pomi�dzy wymianami w ka�dym z powy�szych przypadk�w b�dzie z korzy�ci� dla �ywotno�ci naszego silnika" - podsumowuje Andrzej Husiaty�ski.
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry