portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYPADKI DROGOWE | Jeden z bezpieczniejszych miesięcy roku - listopad 2023
WEZWANIA DO SERWISU | Stellantis i Toyota poprawiają błędy oprogramowania sterownika ECU
POLSKIE DROGI | Budowa 100 obwodnic - listopad 2023

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE�STWIE
Cz�owiek - droga - pojazd | Obowi�zkowe wyposa�enie samochodu

Ma by� bezpieczniej na europejskich drogach
31-10-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Od 1 listopada powi�ksza si� lista obowi�zkowego wyposa�enia nowych samochod�w osobowych oferowanych na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie elementy znacz�co poprawi� bezpiecze�stwo.Bezpiecze�stwo na drogach jest jednym z priorytet�w Unii Europejskiej. W 2012 roku na jej terenie dosz�o do 1 077 700 wypadk�w, w kt�rych rannych zosta�o 1 432 235 os�b, a 28 126 ponios�o �mier�. Na przestrzeni ostatnich 20 lat (uwzgl�dniaj�c w tym wszystkie kraje, kt�re w mi�dzyczasie przyst�pi�y do UE) jego poziom znacznie si� poprawi�. Liczba wypadk�w i os�b poszkodowanych spad�a o 25 proc. Najwi�kszy post�p - a� o 60 procent - nast�pi� w ograniczaniu liczby zabitych! Obecnie, od 2011 roku, trwa dekada dzia�a� na rzecz brd, kt�rej celem jest redukcja ofiar �miertelnych o po�ow�.

Na poziom bezpiecze�stwa sk�adaj� si� trzy elementy - cz�owiek, droga i pojazd. Ten ostatni jest r�wnie� pod baczn� kontrol� Komisji Europejskiej. Ma w tym pomaga� m.in. powsta�a w 1997 roku - cho� niezale�na - organizacja EuroNCAP, kt�ra przeprowadzaj�c testy zderzeniowe pojazd�w wymusza dzia�ania producent�w w tym kierunku. Zaostrzaj�ce si� kryteria ocen id� w parze z regulacjami UE. Nowe samochody wyposa�ane s� ju� seryjnie w ABS, w przedni� poduszk� powietrzn� pasa�era, czy tak� sam� dla pasa�era.

Od 1 listopada dochodz� kolejne elementy, co nie jest zaskoczeniem dla producent�w. Kolejno�� i terminy ich wprowadzania reguluj� przepisy uwzgl�dniaj�ce potrzebny czas na ich wdro�enie przed procesem homologacji nowych modeli.Pierwszy z nich to doskonale ju� znany, jak te� i cz�sto stosowany, uk�ad ESP (zwany te� VSA czy DSC). Jego seryjn� produkcj� rozpocz�to blisko 20 lat temu, pocz�tkowo oferowany by� jako (bardzo droga) opcja, z czasem wszed� na wyposa�enie standardowe samochod�w z coraz ni�szych segment�w. Dzi� trudno wyobrazi� sobie jego brak, jednak dopiero od teraz musi znale�� si� w ka�dym nowym aucie osobowym i lekkim dostawczym. Za rok trafi do pojazd�w o masie powy�ej 3,5 tony.

W wi�kszo�ci modeli samochod�w kierowca ma mo�liwo�� dezaktywacji dzia�ania ESP.Podobnie jest z mocowaniami dla fotelik�w dzieci�cych typu Isofix. Znajdziemy je praktycznie we wszystkich europejskich modelach samochod�w na skrajnych miejscach kanapy. Cho� zdarzaj� si� wyj�tki, kt�re wy�apywali�my podczas naszych test�w. W niekt�rych modelach Audi, Forda czy Volvo by�a to p�atna opcja. Teraz musz� by� co najmniej dwie takie pary (z g�rnym punktem kotwiczenia). Mo�e te� by� ich wi�cej - np. w Citroenie C4 Picasso znale�li�my je na �rodkowym miejscu kanapy, w Volkswagenie Sharanie na obu siedzeniach w III rz�dzie, a w Renault Capturze na prawym fotelu z przodu.

W praktyce montowanie uchwyt�w Isofix nie prze�o�y si� na obowi�zek ich u�ywania. Na rynku wci�� dost�pne s� foteliki mocowane wy��cznie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej. W tym przypadku nie da si� inaczej, trzeba je zapi��, co nie zawsze czyni� pozostali pasa�erowie.Przypomina� ma o tym sygnalizacja niezapi�tych pas�w. Od lat obejmuje ona fotel kierowcy, coraz cz�ciej te� pasa�era siedz�cego z boku. W ostatnim czasie pojawi�a si� na miejscach tylnej kanapy. Poza informacj� wizualn� (pod�wietleniem odpowiedniego piktogramu) towarzyszy jej d�wi�k. Z tym ostatnim bywa r�nie, w jednych modelach jest ciszej i ledwo przebija si� przez graj�ce radio, w drugich bardzo g�o�no i jest na pierwszym planie. Zawsze jednak wy��cza si�, z regu�y po up�ywie 60 sekund.

Sygnalizacja uaktywnia si� po przejechaniu kr�tkiego dystansu b�d� przekroczeniu niewielkiej pr�dko�ci. Jej dzia�ania od startu silnika nie da si� wy��czy�, cho� niestety znajduj� si� osoby, kt�re w miejsce wpi�cia pasa wk�adaj� odci�t� ko�c�wk� z klamr�. Warto pami�ta�, �e waga ka�dej osoby nie przypi�tej pasem wzrasta wraz z pr�dko�ci� przy jakiej dojdzie do zderzenia. Przy 50 km/h 80 kg mo�e zamieni� si� w mas� 3 ton. Z tak� si�� uderza si� w kokpit b�d� nape�nion� poduszk� powietrzn�, a ci z ty�u w przednie fotele.Podobne si�y dzia�aj� na przedmioty przewo�one w baga�niku. Te, zgodnie z prawami fizyki niezale�nie czy uderzenie b�dzie w prz�d czy ty� auta, przemieszcz� si� w stron� kabiny pasa�erskiej. Do pewnego stopnia chroni� przed tym wzmocnienia zastosowane w konstrukcji kanapy, a nawet specjalne belki za jej plecami (co jednak utrudnia uzyskanie r�wnej powierzchni przy z�o�eniu opar�). St�d te� w naszych testach samochod�w sprawdzamy dost�pno�� uchwyt�w do zamocowania linek czy siatek zabezpieczaj�cych przewo�one w baga�niku przedmioty. A te nie zawsze s�.

Komisja Europejska nakaza�a wi�c producentom zastosowanie we wszystkich swoich modelach (co omijano np. w ta�szych wersjach) takiej konstrukcji kanapy, kt�ra maksymalnie zapobiegnie temu zagro�eniu.W ostatnich latach coraz wi�cej silnik�w opracowywanych jest wed�ug zasad downsizingu. Ograniczona zostaje masa jednostki (m.in. poprzez odj�cie jednego cylindra), a tym samym jej pojemno�� przy jednoczesnym wzro�cie mocy. W efekcie spada zu�ycie paliwa oraz poziom emisji dwutlenku w�gla. Uzupe�nieniem tych rozwi�za� jest praca silnika w systemie start/stop, a podczas jazdy komputer pok�adowy podpowiada optymalny moment zmiany bieg�w. Mo�emy si� do tego dostosowa� b�d� nie, nieraz te� zdarza�o nam si� testowa� samochody, w kt�rych wskazania te by�y dla kierowcy ledwo widoczne.

Teraz wska�nik zmiany bieg�w musi uwzgl�dni� ka�dy producent samochod�w, tak�e w modelach z automatyczn� przek�adni�, w kt�rej mamy mo�liwo�� przej�cia na tryb manualny. O tym, na ile przyniesie to oszcz�dno�ci w zu�yciu paliwa mo�na przekona� si� dopiero przy d�u�szej eksploatacji pojazdu.Na spalanie wp�ywa te� prawid�owe ci�nienie w oponach - wed�ug ostatnich bada� nie dba o to 80 proc. kierowc�w. Przy nieprawid�owym szybciej te� zu�yje bie�nik, a przede wszystkim wyd�u�y si� droga hamowania.

Rozwi�zaniem tego jest czujnik ci�nienia powietrza (TMPS) osobno montowany w ka�dym kole. O jego aktualnej warto�ci b�d� spadku (z regu�y od 20 proc.) informuje komputer pok�adowy. I w tym przypadku kierowca mo�e to zignorowa�, pytanie tylko po co?

TMPS niesie ze sob� dodatkowe koszty dla u�ytkownika. Trzeba go uwzgl�dni� podczas sezonowej wymiany opon nawet, gdy mamy dwa komplety felg.

Przepisy te dotycz� nowych samochod�w oferowanych od teraz w sprzeda�y. Nie trzeba wi�c instalowa� tych element�w - w wi�kszo�ci by�oby to technicznie niemo�liwe - w starszych pojazdach. Ich wprowadzenie nie prze�o�y si� na drastyczny wzrost cen samochod�w, bo producenci czynili to stopniowo przez ostatnie lata.

Przed nami kolejne zmiany, w kolejce do listy wyposa�enia seryjnego czekaj� m.in. asystent utrzymania pasa ruchu, monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych czy system zapobiegaj�cy najechaniu na ty� poprzedzaj�cego nas pojazdu, kt�rego pochodn� jest aktywny tempomat. Wszystko to znajdujemy ju� dzi� w testowanych przez nas samochodach, st�d faktycznie mo�emy potwierdzi� ich wp�yw na wi�ksze bezpiecze�stwo podczas jazdy. Gdy stan� si� obowi�zkiem pewnie dalej wzrosn� ceny, ale te� upowszechnienie obni�y koszty produkcji.

Patrz�c na to z szerszej perspektywy wygl�da na to, �e krok po kroku zbli�amy si� do wprowadzenia autonomicznego pojazdu - ich testy prowadzone s� ju� w ruchu miejskim. Z jednej strony pozwoli to wr�cz wyeliminowa� wypadki i osi�gn�� - dzi� utopijn� - wizj� zero w�r�d zabitych. Jako promotorzy bezpiecze�stwa powinni�my si� z tego cieszy�, jednak z drugiej strony buntuje si� w nas natura ludzka. Bo, gdzie b�dzie ta przyjemno�� i rado�� z prowadzenia samochodu?
  www.jedz-bezpiecznie.pl
e-jedzbezpiecznie.pl
e-jedzbezpiecznie.pl

copyright 2002-2023 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry