portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Ruszają prace na S19 na wysokości Białegostoku
Z RYNKU | Inna „popularność” Toyoty w Polsce
PRZEPISY | Znaki drogowe dla pojazdów wojskowych

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Informacje | Przegl�d mijaj�cego tygodnia

Aktualno�ci, nowo�ci i ciekawostki
04-05-06-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: Audi, archiwum, Renault, archiwum i Fiat

W ci�gu tygodnia otrzymujemy kilkadziesi�t maili z informacjami, kt�rych nie jeste�my w stanie wykorzysta� w bie��cych publikacjach. Nic straconego, co weekend zrobimy przegl�d najciekawszych i nie zawsze zwi�zanych z bezpiecze�stwem na drodze.Druga ods�ona Audi A5
Zmodernizowany Peugeot 2008
Pe�na chwa�y historia Clio
Ni�sze odszkodowania dla ofiar wypadk�w
Filtry dla alergik�w w modelach FCA


Druga ods�ona Audi A5

Po blisko dekadzie od wprowadzenia na rynek Audi A5 zaprezentowano jego drug� generacj�. Gam� otwiera wersja w nadwoziu coupe uzupe�niono o mocniejsz� odmian� S5.Jak zapewnia producent A5 to ca�kowicie nowe auto. W por�wnaniu do poprzednika zwi�kszono wszystkie jego wymiary przy jednoczesnym obni�eniu masy auta. Dzi�ki temu do 465 litr�w (+10) wzros�a pojemno�� baga�nika, w kt�rej dalszym powi�kszaniu pomaga dzielone oparcie kanapy w proporcjach 40:20:40. Wprowadzono r�wnie��znane z innych modeli praktyczne rozwi�zania jak mo�liwo�� otwarcia klapy baga�nika za pomoc� przesuni�cia stopy pod tylnym zderzakiem, pod kt�rym mo�e by� schowany hak do holowania przyczepy.

R�wnie� w konstrukcji nadwozia wykorzystano elementy znane z nowszych modeli Audi. W�r�d opcji dost�pny jest system wyboru dynamiki jazdy Drive Select oraz dynamiczny uk�ad kierowniczy, kt�rego si�a prze�o�enia zale�na jest od pr�dko�ci i k�ta skr�tu k�.

Tradycyjny zestaw zegar�w mo�na zast�pi� wy�wietlaczem o przek�tnej 12,3 cala. Mo�e on pos�u�y� m.in. do wy�wietlenia map nawigacji. Jego uzupe�nieniem jest mniejszy ekran dotykowy umieszczony na �rodku kokpitu. Ca�o�ci��mo�na sterowa� za pomoc� touchpada b�d� komend g�osowych.

W�r�d nowych element�w wyposa�enia znalaz� si� m.in. aktywny tempomat, asystent monitoruj�cy ruch poprzeczny podczas wyjazdu ty�em z miejsca parkingowego oraz pakiet Safety & Service obejmuj�cy np. automatyczne wezwanie pomocy po wypadku i zdalne powiadomienie o usterce z mo�liwo�ci� um�wienia wizyty w warsztacie.

W gamie jednostek nap�dowych znalaz�y si� dwa 4-cylindrowe silniki benzynowe TFSI i trzy wysokopr�ne TDI. Wsp�pracuj� one z manualn� skrzyni� bieg�w lub przek�adni� S tronic. Dla najmocniejszej wersji silnika diesla (3.0 TDI 218 KM) przewidziano automat tiptronic o o�miu prze�o�eniach.Montowany jest on r�wnie� w wersji S5 pod mask�, kt�rej znalaz� si� nowy silnik turbodo�adowany V6 o mocy 354 koni mechanicznych. Jak zapewnia producent pozwoli on osi�gn�� "setk�" w czasie 4,7 sekundy.

Sta�y nap�d quattro znalaz� si�na wyposa�eniu seryjnym A5 z topowym silnikiem TDI i odmianie S5. Nowe coupe pojawi si� w sprzeda�y w II po�owie tego roku. Mo�na za�o�y�, �e ofert� uzupe�ni nadwozie kombi i cabrio.

Zmodernizowany Peugeot 2008

W po�owie czerwca w punktach dilerskich marki Peugeot zostan� zorganizowane dni otwarte. Pretekstem b�dzie wprowadzenie do sprzeda�y zmodernizowanego crossovera 2008.Peugeot 2008 zadebiutowa� w 2013 roku na salonie samochodowym w Genewie. Trzy lata p�niej w tym samym miejscu Francuzi zaprezentowali jego od�wie�on� wersj�. Zmiany w linii nadwozia s� kosmetyczne - poszerzono nadkola, za�o�ono nowy grill oraz os�ony podwozia i przede wszystkim wprowadzono nowy lakier Czerwony Ultimate. Pod mask� znalaz�y si� znane 3-cylindrowe silniki benzynowe 1.2 PureTech o mocy 82, 110 i 130 koni mechanicznych oraz 4-cylindrowe jednostki wysokopr�ne 1.6 HDi 75, 100 i 120 KM. Wszystkie spe�niaj� norm� emisji spalin Euro 6, cho�nie ka�dy posiada system start/stop. Poza 5- lub 6-biegow� skrzyni� manualn� z silnikiem 1.2 PureTech 110 KM wsp�pracuje 6-prze�o�eniowym automat.

2008 oferowany b�dzie w 3 poziomach wyposa�enia (b�dzie jeszcze linia GT), w kt�rych znalaz�o si�kilka nowych element�w. W wi�kszo�ci s� to p�atne opcje dost�pne tylko w topowej wersji Allure: kamera cofania (2100 z�), Park Assist (2800 z�) i Active City Brake (1000 z�). Do wersji Active i Allure mo�na zam�wi� jeszcze system Grip Control z 5 trybami jazdy: �nieg, off-road, piasek, ESP off i ESP standard z dedykowanymi oponami typu Mud & Snow.

Zmodernizowany Peugeot 2008 kosztuje od 54 900 do 88 300 z�otych.

Pe�na chwa�y historia Clio

Renault Clio obchodzi 25-lecie obecno�ci na rynku. Przez ten czas zyska� on miano najlepiej sprzedaj�cego si� modelu spo�r�d francuskich marek.W 1990 roku Clio (co w j�zyku greckim oznacza przynosz�cy s�aw�) zast�pi� na rynku model 5. By� to jednak zupe�nie nowa koncepcja, zrywaj�ca z dotychczasowym postrzeganiem miejskich kompakt�w. Zar�wno pod wzgl�dem konstrukcyjnym, jak i wyposa�enia (m.in. ABS, wspomaganie uk�adu kierowniczego czy podgrzewane lusterka boczne). Dla podkre�lenia jego znaczenia Renault postanowi�o zast�pi� stosowane do tej pory oznaczenie cyfrowe nazw� w�asn�. Clio docenili najpierw dziennikarze przyznaniem presti�owego tytu�u Car of the Year 1991.

W II-generacji (1998) wyposa�enie Clio zosta�o uzupe�nione o 4 poduszki powietrzne, za� gam� jednostek nap�dowych utworzy�y 16-zaworowe silniki benzynowe. Kolejne udogodnienia wprowadzono wraz z III-generacj� w 2005 roku. By�a to m.in. zast�puj�ca tradycyjny kluczyk karta hand free oraz ogranicznik pr�dko�ci. Konstruktorzy opracowali r�wnie� nowe rozwi�zania z zakresu bezpiecze�stwa czynnego i biernego, co potwierdzi�y testy zderzeniowe EuroNCAP. Renault Clio, jako pierwsze w swojej klasie, otrzyma�o najwy�sz� ocen� 5 gwiazdek. Rok p�niej dziennikarze z Europy zn�w przyznali mu tytu� Car of the Year 2006. Tym samym Clio sta�o si� pierwszym modelem w historii tego plebiscytu, kt�ry otrzyma�o to wyr�nienie dwa razy.

Nast�pna generacja zadebiutowa�a w 2012 roku rozpoczynaj�c jednocze�nie now� stylistyk� samochod�w Renault. Tym razem na wyposa�eniu znalaz� si� system R-Link umo�liwiaj�cy dost�p do mobilnych technologii.

Przez 25 lat Renault sprzeda�o ponad 13 milion�w Clio, co uczyni�o z niego najpopularniejszy model na �wiecie spo�r�d francuskich marek. Jego historia obrazuje r�wnie� ewolucj� miejskiego kompaktu, kt�ry w 1990 roku mia� 3,71 metra d�ugo�ci, a dzi� mierzy nieco ponad 4 metry. Premiera kolejnej generacji Renault Clio ju� za kilka dni.

Ni�sze odszkodowania dla ofiar wypadk�w

S�dy tn� wysoko�� roszcze� os�b poszkodowanych w wypadkach drogowych, do kt�rych doprowadzili nieubezpieczeni b�d� nieznani sprawcy. Prawie w ka�dej sprawie wnioskowana kwota mia�a by� rekompensat� za cierpienia fizyczne i psychiczne.Takie wnioski p�yn� z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 rok. Wysoko�� wyp�at za szkody osobowe w tych wypadkach drogowych wynios�a 90 mln z�otych, z czego 70 proc. spraw dotyczy�o w�asnego post�powania likwidacyjnego, pozosta�e rozstrzygni�� s�dowych. �rednie roszczenia poszkodowanych (za lata 2008-2015) opiewa�y na kwot� 72 tysi�cy z�otych, z czego 8 proc. dotyczy�o zwrot�w koszt�w rehabilitacji, pozosta�e rekompensaty za cierpienia fizyczne i psychiczne. Po rozpatrzeniu spraw s�dy przyznawa�y oko�o 30 tysi�cy z�otych odszkodowania.

Z kolei �rednia roszcze� rodzin ofiar �miertelnych (wi�kszo�� dotyczy�a wypadk�w jeszcze z lat 1991-2007) wynosi�a 51 tys. z�otych. Tutaj przyznana przez s�d wysoko�� odszkodowa� wynosi�a od 30 do 22 tys. z�otych.

"Te dysproporcje mi�dzy ��daniami z faktycznie zas�dzanymi kwotami po raz kolejny dowodz� potrzeby stworzenia cho�by og�lnych, ale powszechnie obowi�zuj�cych i sta�ych zasad przyznawania tych �wiadcze�" - uwa�a S�awa Cwali�ska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - "W niedawnych badaniach przeprowadzonych przez UFG wi�kszo�� Polak�w opowiedzia�a si� za racjonalno�ci� w ustalaniu rekompensat za uszczerbki na zdrowiu czy ustalaniu zado��uczynie� za b�l i cierpienie".

Wspomniane badanie przeprowadzi�a firma GfK Polonia w pierwszej po�owie lutego bie��cego roku na grupie 1020 os�b w wieku 15+. Ponad po�owa ankietowanych opowiedzia�a si�, wzorem cz�ci kraj�w UE, za wprowadzeniem w naszym kraju urz�dowej tabeli odszkodowa�. Natomiast 1/3 os�b by�a za utrzymaniem obecnych zasad, pozostali nie mieli na ten temat zdania.

Filtry dla alergik�w w modelach FCA

Kolejny koncern samochodowy wprowadza do swojej oferty antyalergiczny filtr kabinowy. Teraz mog� go zamontowa� w�a�ciciele niekt�rych modeli Alfy, Fiata, Jeepa i Lancii.Pod mark� Mopar oferowane s� oryginalne cz�ci zamiennych i akcesori�w do modeli produkowanych przez Koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Najnowszym produktem w jej portfolio s� filtry kabinowe Mopar Prime z dodatkowym wk�adem antyalergicznym. Sk�ada si� on z warstwy nasyconej polifenolami pozyskiwanymi z ro�lin. Ich w�a�ciwo�ci zatrzymuj� do 96 proc. alergen�w jak py�ki, gazy i inne zanieczyszczenia.

Nowe filtry antyalergiczne przeznaczone s� do Alfy Giuletta i Mito, Fiata Panda, Grande Punto i ca�ej rodziny 500, Jeepa Renegade i Lancii Ypsilon.
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry