Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Eksploatacja samochodu | Akumulatory

Zimowe problemy z akumulatorem nie ko�cz� si� z nadej�ciem wiosny
16-03-2017 | �r�d�o: materia�y prasowe

Je�li jedna mro�na noc przyczyni�a si� do problem�w z akumulatorem, mo�e to oznacza� jego techniczne zu�ycie. W tej sytuacji do�adowanie oka�e si� dzia�aniem na kr�tk� met� i nawet w letni dzie� samoch�d mo�e odm�wi� pos�usze�stwa.

�agodne zimy w ostatnich latach u�pi�y nasz� czujno��, a has�o "przygotuj samoch�d do zimy" traktujemy jako sezonowy bana�. Na og� wszystko si� dobrze ko�czy, chyba �e nagle - wzorem drogowc�w - i nas zaskakoczy�a zima. W�wczas wychodz� wszystkie zaniedbania, od braku odmra�acza do zamk�w, po letni p�yn pozostawiony w zbiorniczku spryskiwacza. O ile te zaleg�o�ci mo�emy szybko nadrobi�, to niemi�ym zaskoczeniem s� problemy z rozruchem samochodu. Najcz�stszym tego powodem jest wyczerpanie akumulatora, a zaistnia�� sytuacj� rozwi�zujemy "po�yczeniem pr�du" od innego kierowcy czy do�adowaniem go w domu.

"Akumulator, jak ka�da inna cz�� w samochodzie podlega stopniowemu zu�yciu. Paradoksalnie, w tym przypadku jego roz�adowanie nast�puje r�wnie� podczas postoju i to niezale�nie czy parkujemy pod chmurk� czy w gara�u" - m�wi Dawid Cie�la z firmy AD Polska - "Do�adowanie akumulatora jest dzi� o wiele prostsze, bo praktycznie wszystkie dost�pne na rynku baterie s� bezobs�ugowe. Przez to jednak coraz mniej czynno�ci serwisowych mo�e go odm�odzi�, co czyni go cz�ci� jednorazowego u�ytku".

Je�li wi�c mieli�my nawet jednorazowy problem z rozruchem samochodu zim�, to na wiosn� sprawd�my stan techniczny akumulatora. Warto zleci� to specjali�cie, cho�by osobie zajmuj�cej si� sprzeda�� i wymian� akumulator�w lub - jeszcze lepiej - mechanikowi w warsztacie, kt�ry dysponuje wiedz� i do�wiadczeniem oraz potrzebnymi do tego miernikami i narz�dziami.

Sam dob�r nowej baterii, nawet je�li znamy jej pojemno�� i nat�enie pr�du potrzebnego do rozruchu, nie zawsze jest prosty. W praktyce mo�e si� okaza�, �e samodzielnie kupiony akumulator b�dzie gabarytowo za du�y i nie zmie�ci si� w przeznaczonym dla niego miejscu w komorze silnika. Zdarza si� tak�e, �e producent samochodu zastosowa� odwr�cone ustawienie klem.

"Korzystaj�c z us�ug warsztatu zyskujemy wykonanie ca�ej us�ugi wyj�cia i w�o�enia nowego akumulatora w cenie zakupu, a co najwa�niejsze nie musimy martwi� si� o jego recykling. Obecnie kupuj�c now� bateri� oddajemy star� b�d� p�acimy kaucj� zwrotn�" - dodaje Dawid Cie�la z AD Polska - "Zaniedbanie wymiany zu�ytego akumulatora i ci�g�e pr�by jego do�adowania mog� okaza� si� zgubne. Roz�adowany do zera nigdy nie odzyska pe�nej sprawno�ci".

Trzeba te� zdawa� sobie spraw�, �e na �ywotno�� akumulatora wp�ywaj� coraz liczniejsze urz�dzenia, jak radioodbiorniki, nawigacja, klimatyzacja, elektrycznie regulowane szyby i lusterka czy te� dodatkowa elektronika podpinana pod gniazdka 12V lub usb. Usterka kt�rego� z nich mo�e spowodowa� pob�r pr�du nawet, gdy samoch�d stoi na parkingu.

"W takiej sytuacji trudno b�dzie kierowcy znale�� przyczyn� poboru pr�du bez wykonania odpowiednich pomiar�w. Pro�ciej wi�c zleci� t� us�ug� elektrykowi w warsztacie samochodowym" - radzi Dawid Cie�la z AD Polska - "Z naszych do�wiadcze� wynika, �e najcz�ciej dochodzi do przetarcia - z regu�y w trudno dost�pnych miejscach - wi�zki kabla, przerwania styk�w czy uszkodze� przeka�nik�w. Powa�niejsz� przyczyn� nie�adowania akumulatora w trakcie jazdy mo�e by� usterka alternatora".
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry