Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - foteliki i wózki
TESTY | Dziecko w Hondzie CR-V - wyposażenie samochodu
SALON SAMOCHODOWY | Innowacyjne poduszki powietrzne Klasy S, a montaż fotelików

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Dzia�ania na rzecz BRD | Partnerstwo dla Bezpiecze�stwa Drogowego

Podzi�kowania za promowanie BRD
25-11-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Po raz si�dmy wyr�niono osoby, firmy i instytucje, kt�re promuj� szeroko poj�te bezpiecze�stwo na drodze. Konkurs organizuje "Partnerstwo Dla Bezpiecze�stwa Drogowego", kt�rego cz�onkiem jest nasza Fundacja "Jed� Bezpiecznie".

"Partnerstwo Dla Bezpiecze�stwa Drogowego" obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia. Nasz magazyn wspiera t� organizacj� od samego pocz�tku, a od 2010 roku cz�onkiem wspieraj�cym jest te� Fundacja ?Jed� Bezpiecznie".

Od siedmiu lat Partnerstwo organizuje konkurs, do kt�rego zg�aszane s� inicjatywy, programy czy osoby zajmuj�ce si� promowaniem bezpiecze�stwa na drodze. Jest to jedna, je�li nie jedyna w tej chwili, forma docenienia ich pracy, a cz�sto te��szansa za zaprezentowanie swoich dzia�a� przed wi�kszym forum. Zgodnie z za�o�eniem zg�asza� mo�na wszelkie projekty, jednak z du�� przychylno�ci� jury spotykaj� si� nawet ma�e akcje o niewielkim, ale bardzo istotnym zasi�gu lokalnym.

Obecnie nagrody "Partner Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego" przyznawane s� w pi�ciu kategoriach: organizacja pozarz�dowa, firma, instytucja, media oraz osoba. Do fina�u ka�dej z nich by�y po trzy nominacje. Zwyci�zc�w poznali�my jak co roku podczas uroczystej gali, kt�r� tradycyjnie poprowadzi�a Monika Zamachowska.Organizacja Pozarz�dowa Roku - Fundacja CREDU z Sopotu: "kt�rej ide� przewodni� w dzia�aniu jest kreatywne my�lenie i edukacja praktyczna. Organizacja dzia�a w oparciu o d�ugofalowe i cykliczne programy realizowane lokalnie i na skal� ca�ego kraju. Jednym z takich projekt�w jest prowadzony od dwunastu lat program edukacyjny Autochodzik, skierowany do najm�odszych u�ytkownik�w dr�g. Jego celem jest przygotowanie do samodzielno�ci w ruchu drogowym poprzez kszta�towanie i utrwalanie prawid�owych postaw i nawyk�w przydatnych w poruszaniu si� po drogach. Program jest realizowany poprzez spacery edukacyjne, prezentacje multimedialne, �wiczenia konstrukcyjne, zadania dla rodzinki i szkolenia dla nauczycieli".

Nominowani: Stowarzyszenie "Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego" i Fundacja "Drogi Mazowsza".Firma Roku - Kompania Piwowarska S.A.: "kt�ra do tematu bezpiecze�stwa podchodzi bardzo szeroko, a dzia�ania prewencyjne podejmuje na wielu p�aszczyznach. Z jednej strony firma konsekwentnie od kilku lat prowadzi program �wiadomy Kierowca, kt�ry jest skierowany do pracownik�w Kompanii Piwowarskiej. Jego celem jest wzrost bezpiecze�stwa w ruchu drogowym oraz poprawa komfortu pracy kierowc�w. W ramach programu przeszkolonych osta�o do tej pory ponad 1000 pracownik�w. Projekt zyska� aprobat� zarz�du i b�dzie nadal rozwijany. Z drugiej strony Kompania promuje odpowiedzialno�� w piciu alkoholu poprzez m.in. popularyzowanie aplikacji mobilnej "Sprawd� promile" lub uruchomienie specjalnej Strefy Sprawd� Promile".

Nominowani: Circle K Polska (dawniej Statoil) i MAN Trucks Niepo�omice.Media Roku - portal BRD24.pl za: "profesjonalizm i bardzo szerokie spojrzenie na tematyk� bezpiecze�stwa drogowego. Portal to medium, gdzie w jednym miejscu mo�na znale�� wiele ciekawych wywiad�w, analiz, informacji, przyk�ad�w z zagranicy i statystyk".

Nominowani: kana� na YouTube "Polskie drogi" i Polskie Radio Krak�w.Instytucja Publiczna Roku - Zesp� Szk� Og�lnokszta�c�cych w Wydminach: "szko�a i dzia�aj�cy w niej Szkolny Klub Bezpiecze�stwa od lat pracuje, aby ka�de dziecko w Gminie Wydminy by�o bezpieczne do kwadratu poprzez organizowanie corocznej kampanii M�odzi Bezpieczni do Kwadratu. Opr�cz Kampanii uczniowie podejmuj� szereg innych innowacyjnych pomys��w, kt�rych celem jest zainteresowanie lokalnych w�adz i mieszka�c�w tematem bezpiecze�stwa drogowego. Mi�dzy innymi zaprojektowali znak, ostrzegaj�cy przed pieszymi u�ywaj�cymi mp3 i telefon�w, nagrali teledysk do piosenki edukacyjnej "Przepisowy ruch drogowy"; organizuj� happeningi przed szko��, mi�dzygminny konkurs wiedzy brd oraz sprawno�ciowy turniej rowerowy; opublikowali kalendarz propaguj�cy bezpieczny i ekologiczny transport, pisz� petycje do W�jta. Dzia�ania szko�y i Szkolnego Klubu Bezpiecze�stwa pomog�y w zbudowaniu lokalnego partnerstwa staraj�cego si� dotrze� przede wszystkim do �wiadomo�ci m�odego cz�owieka w kwestii w�asnego bezpiecze�stwa. Zauwa�ono wzrost �wiadomo�ci rodzic�w w edukowaniu swoich dzieci w kwestii bezpiecze�stwa".

Nominowani: Publiczna Szko�a Podstawowa nr 2 im. Miko�aja Kopernika w D�browie Tarnowskiej i Szko�a dzia�aj�ca przy M�odzie�owym O�rodku Wychowawczym w Debrznie.Osoba Roku - Katarzyna Dobrza�ska-Junco, za�o�ycielka Stowarzyszenia "Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego" za: "aktywne, bezinteresowne dzia�ania na rzecz poprawy bezpiecze�stwa ruchu drogowego, za tworzenie og�lnopolskich kampanii edukacyjnych skierowanych do m�odych kierowc�w, dzieci i m�odzie�y, za zaanga�owanie w pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, ich rodzinom, a tak�e bliskim ofiar �miertelnych. Kapitu�a nagrody doceni�a stworzenie przez Pani� Katarzyn� znakomitego modelu wsp�pracy na rzecz bezkompromisowej walki o popraw� bezpiecze�stwa ruchu drogowego. Katarzyna Dobrza�ska-Junco to prelegentka konferencji i seminari�w naukowych, autorka wielu artyku��w z zakresu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, wsp�tworz�ca i prowadz�ca program Radiostrada Noc� na temat bezpiecze�stwa w ruchu drogowym. To pomys�odawczyni i realizatorka program�w: PrzyWracam, Jad� z Wyobra�ni�, Road Show, Pa�stwowe obchody Dnia Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych, Radiostrada Noc�, Akademia Jasnej S�wki".

Nominowanl: Krzysztof Wo�niak, dziennikarz TOK FM, wsp�prowadz�cy audycje "Sko�owani" i "Przewodnik Drogowy" oraz Bogus�awa Barbara Zimmer, wydawca miesi�cznika "Polski Traker" i "Polski Traker Bus".

czytaj tak�e:
Partner Bezpiecze�stwa Ruchu Drogowego 2015
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry