Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Grudzie�2016

Grudzieďż˝ na polskich drogach
02-01-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W 2015 roku to w grudniu zgin�o najwi�cej os�b na polskich drogach. Pod tym wzgl�dem mIniony miesi�c mo�e okaza� si� bezpieczniejszy, jednak daleko nam b�dzie do optymistycznego podsumowania pe�nych 12 miesi�cy.

W grudniu - wed�ug wst�pnych danych polskiej policji - dosz�o do 2698 wypadk�w drogowych, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 3146 os�b, a 236 ponios�o �mier�. W ostatecznym bilansie liczby te niestety wzrosn�, jednak wiele na to wskazuje, �e by� to bezpieczniejszy okres ni� grudzie� 2015 roku. W�wczas - to ju� pe�ne statystyki - odnotowano 3045 wypadk�w, 3481 rannych i 318 zabitych.

Najniebezpieczniejszym dniem grudnia 2016 roku by� poniedzia�ek (12.12), podczas kt�rego dosz�o do 126 wypadk�w, w wyniku kt�rych 142 osoby odnios�y obra�enia. Paradoksalnie tego dnia zgin�o "tylko" 6 os�b. Pod tym wzgl�dem najtragiczniejszymi dniami by�y dwie kolejne soboty (3.12) i (10.12). W tych dniach by�o po 13 ofiar �miertelnych w - odpowiednio - 101 i 103 wypadkach (128 i 114 rannych).

Z kolei pierwszy dzie� Bo�ego Narodzenia, kt�ry w tym roku wypad� w niedziel�, okaza� si� jednym z najbezpieczniejszych na polskich drogach. 25 grudnia dosz�o do 45 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 56 os�b, a 2 ponios�y �mier�. Ten sam bilans ofiar �miertelnych w statystykach policji mamy tak�e w pi�tek (30.12) - 65 wypadk�w i 81 rannych.

Z tymi danymi warto zestawi� drugi dzie� �wi�t (poniedzia�ek), w kt�rym dosz�o do "zaledwie" 64 wypadk�w, w wyniku kt�rych rannych zosta�o 73 os�b i a� 11 ponios�o �mier�! Og�lnie tegoroczny okres �wi�t Bo�ego Narodzenia mo�na zaliczy� do bezpieczniejszych ni� przed rokiem (czytaj tak�e: POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE�STWIE | Nadspodziewanie bezpieczne �wi�ta na polskich drogach!).

Warto zwr�ci� uwag� na jeszcze jedne por�wnanie. Przed rokiem na prze�omie grudnia i stycznia (wed�ug wst�pnych w�wczas statystyk) dosz�o do 86 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 91 os�b, a 17 ponios�o �mier�. Tym razem bilans wypadk�w i rannych by� prawie dwukrotnie wi�kszy (130 zdarze� i 173 rannych), ale pomimo tego zgin�a "tylko" (i a�) jedna osoba wi�cej.

Statystyczna �rednia dzienna w ca�ym 2016 roku wynios�a 91 wypadk�w, 110 rannych i 8 zabitych. Te wst�pne dane, w zestawiu pe�nych danych sprzed roku: 90 wypadk�w, 109 rannych i 8 zabitych, ju� wskazuj�, �e poziom bezpiecze�stwa na polskich drogach zn�w si� pogorszy�!

W grudniu 2016 roku policjanci ujawnili 5457 nietrze�wych kieruj�cych.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry