Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Statystyki policyjne | Listopad 2016

Trochďż˝ optymizmu na polskich drogach
01-12-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Po serii trzech tragicznych miesi�cy na polskich drogach, w listopadzie odnotowano znaczny spadek liczby zabitych. Nie oznacza to jeszcze, �e mijaj�cy rok b�dzie bezpieczniejszy od poprzedniego!

Wed�ug wst�pnych danych policji w listopadzie na polskich drogach dosz�o do 2431 wypadk�w, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 2812 os�b, a 196 ponios�o �mier�. W analogicznym okresie 2015 roku odnotowano 2735 zdarze�, 3224 rannych i 238 zabitych. Ostateczny bilans listopada 2016 jeszcze wzro�nie, ale ju� dzi� mo�na za�o�y�, �e odnotowano w nim popraw� bezpiecze�stwa na drogach.

To b�dzie dobra informacja, bo poprzednie trzy miesi�ce by�y najtragiczniejszymi okresami 2016 roku. W sierpniu w wypadkach drogowych zgin�o 307 os�b, we wrze�niu i w pa�dzierniku po 304 osoby. W materiale z okazji �wiatowego Dnia Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych alarmowali�my, �e w tym roku liczba ofiar �miertelnych wzros�a ju� o 129 os�b (czytaj tak�e: POROZMAWIAJMY O BEZPIECZE�STWIE | Coraz wi�cej zabitych na polskich drogach).

Od pocz�tku bie��cego roku, w��czaj�c w to wst�pne dane za listopad, na polskich drogach dosz�o do 30 364 wypadk�w. W ich wyniku rannych zosta�o 36 784 os�b, a 2619 ponios�o �mier�. Statystyczna (po 335 dniach) �rednia dzienna to 90.6 zdarze�, 109,8 poszkodowanych i 7,8 zabitych.

Najniebezpieczniejszym dniem listopada by��ostatni poniedzia�ek (28.11), w kt�rym dosz�o do 110 wypadk�w. Proporcjonalnie do nich by�a te� najwi�ksza liczba rannych - 143 os�b. Paradoksalnie tego dnia zgin�y "tylko" 4 osoby.

Najtragiczniejszy bilans odnotowano - nomen omen - w �wiatowym Dniu Pami�ci Ofiar Wypadk�w Drogowych (niedziela, 20.11). Tego dnia, w zaledwie 79 wypadkach zgin�o a� 15 os�b (88 rannych).

Z kolei najbezpieczniejszym dniem by� �wi�teczny pi�tek (11.11), podczas kt�rego dosz�o do 50 wypadk�w drogowych, w kt�rych poszkodowanych zosta�o 56 os�b. I kolejny paradoks - tego dnia zgin�o a��10 os�b. W sumie dni z tak� liczb� zabitych w listopadzie by�o a� sze��.

Najmniej ofiar �miertelnych - po dwie - by�o we wtorek (8.11 - 75 wypadk�w/79 rannych) i �rod� (30.11 - 94 wypadki/92 rannych).

W listopadzie funkcjonariusze policji ujawnili 5892 nietrze�wych kieruj�cych.
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry