Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WYDANIE NA WEEKEND | Elektromobilność, Klasa G, Młodzi kierowcy, Motorsport, Drogi
PRZEPISY | Polska dzielona na strefy zagrożenia
POLSKIE DROGI | Zróżnicowane stawki na polskich autostradach

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Produkty

Porady

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Wyniki test�w zderzeniowych EuroNCAP | Kwiecie� 2016

EuroNCAP podnosi poprzeczk� w ocenach test�w zderzeniowych
21-04-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: EuroNCAP

Zgodnie z zapowiedziami organizacja EuroNCAP rozszerza kryteria przyznawania ocen w testach zderzeniowych. Jako pierwsze sprawdzianowi wed�ug nowej specyfikacji zosta�y poddane Toyota Prius i Suzuki Baleno.Przede wszystkim od teraz przyznawana ocena w postaci gwiazdek obowi�zuje przez okres 6 lat. Ma to ustrzec w�a�cicieli tych modeli przed b��dnym ich por�wnywaniem do wynik�w uzyskiwanych przez kolejne samochody. Okres ten mo�e zosta� skr�cony, co wi��e si� z odebraniem przyznanych gwiazdek, je�li w mi�dzyczasie producent samochodu zrezygnuje z montowania ocenianych system�w bezpiecze�stwa. Weryfikacja pod tym k�tem b�dzie prowadzona co roku.

Zmieni�y si� r�wnie� proporcje wynik�w z poszczeg�lnych kategorii test�w, kt�re sk�adaj� si� na ocen� ko�cow�. I tak dla oceny bezpiecze�stwa os�b doros�ych jest to 40 proc., za� dla bezpiecze�stwa dzieci, ochrony pieszego oraz element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo po 20 proc. Proporcje te utrzymane b�d� do 2020 roku.

Jednocze�nie podwy�szono progi od jakich przyznawane s� poszczeg�lne gwiazdki. I tak np., aby uzyska� maksymaln� "pi�tk�" to za bezpiecze�stwo os�b doros�ych trzeba uzyska�minimum 80 proc. z 38 pkt., za bezpiecze�stwo dzieci 75 proc. z 49 pkt., za ochron� pieszych 60 proc. z 42 pkt, za� za systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo 50 proc. z 12 pkt. W przypadku u�amk�w zaliczanie do odpowiedniego progu nast�pi po zaokr�gleniu wszystkich miejsc po przecinku w d�.


EuroNCAP stawia na ochronďż˝ pieszych
12-11-2015

Od pierwszych test�w przeprowadzanych przez organizacj� EuroNCAP min�y ju� blisko dwie dekady. Przez ten czas nieustanie je modyfikowano i dodawano kolejne elementy - w przysz�ym roku b�dzie to m.in praktyczna ocena system�w chroni�cych pieszych.


W latach 2018-19 na znaczeniu zyskiwa� b�d� oceny w za bezpiecze�stwo dzieci (80 proc.) i za systemy (a� 70 proc.). Przyczyni� si� do tego dodatkowe kryteria przyznawania ocen, ju� teraz w testach dynamicznych manekiny 18-miesi�cznego i 3-letniego dziecka "podros�y" do wieku 6 i 10 lat. Poddawane testom modele musz� te� by� przystosowane do standardu fotelik�w i-Size. Z kolei pod k�tem ochrony pieszego oceniany jest system zapobiegaj�cy jego potr�ceniu. Od strony technicznej to nic innego jak rozszerzony system automatycznego hamowania przed przeszkod�/innym pojazdem (AEB).

Ostatnia zmiana pozwoli na jednoczesne testowanie dw�ch tych samych modeli. Jeden z nich musi by� wersj� z seryjnym wyposa�eniem, drugi - zg�oszony na wniosek producenta - z opcjonalnym pakietem podnosz�cym bezpiecze�stwo. Specjali�ci z EuroNCAP oceni� je osobno i taka informacja musi znale�� si� w salonach sprzeda�y. W za�o�eniach na tej podstawie to klient ma zdecydowa�, kt�ry model kupi - w tym miejscu rodzi si� pytanie, czy firmy ubezpieczeniowe w jaki� spos�b to doceni�?

Jako pierwsze wed�ug nowych specyfikacji i zasad zosta�y ocenione trzy modele - Toyota Prius i dwie wersje Suzuki Baleno.Suzuki Baleno - wersja standardowa
Bezpiecze�stwo doros�ych: 30,8 pkt. (80 %)
Bezpiecze�stwo dzieci: 36,1 pkt. (73 %)
Ochrona pieszego: 27,6 pkt. (65 %)
Systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo: 3 pkt. (25 %)


Suzuki Baleno - wersja z opcjonalny pakietem bezpiecze�stwa
Bezpiecze�stwo doros�ych: 32,5 pkt. (85 %)
Bezpiecze�stwo dzieci: 36,1 pkt. (73 %)
Ochrona pieszego: 27,6 pkt. (65 %)
Systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo: 5,3 pkt. (43 %)
Toyota Prius
Bezpiecze�stwo doros�ych: 35 pkt. (92 %)
Bezpiecze�stwo dzieci: 40,3 pkt. (82 %)
Ochrona pieszego: 32,7 pkt. (77 %)
Systemy podnosz�ce bezpiecze�stwo: 10,2 pkt. (85 %)
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry