portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
POLSKIE DROGI | Wkrótce początek prac na S11 Kępno - Olesno?
WYPADKI DROGOWE | Wypadek wypadkowi nierówny - luty 2024
AKCJE SERWISOWE | Honda, Hyundai, Peugeot i Renault

Portal dla wszystkich uczestnikw ruchu drogowego | Jed Bezpiecznie

Jedź Bezpiecznie | magazyn motoryzacyjny

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Wypadki drogowe


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Suzuki Ignis III 4WD

Dziecko w Suzuki Ignis - foteliki i w�zki
20-10-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Nasze czteroosobowe Suzuki Ignis mo�e by� ciekaw� propozycj� dla rodziny z dw�jk� dzieci. Problemem jest jednak ograniczenie w maksymalnym wysuni�ciu zag��wka z wykorzystywanego przez nas fotelika dla najstarszego dziecka.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych
.Po dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasa�era, na jego miejscu mo�na ustawi� fotelik dzieci�cy w pozycji ty�em do kierunku jazdy. Fotelik mo�na zamontowa� wy��cznie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej (w ka�dej wersji wyposa�enia ma on regulacj� wysoko�ci). Przednie fotele Suzuki Ignis 4WD w wersji Elegance maj� boczne wyprofilowania, kt�re nie przeszkadza�y w prawid�owym ustawieniu skorupy fotelika dzieci�cego Maxi-Cosi Pebble Plus.Przy ustawieniu z przodu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy, ca�o�� musi by� maksymalnie odsuni�ta od kokpitu. W tej pozycji osoba doros�a siedz�ca z ty�u (kanapa i jej oparcie r�wnie� maksymalnie odsuni�te do ty�u) nie powinna narzeka� na brak miejsca na wysoko�ci kolan.Fotelik Maxi-Cosi Pebble Plus mo�na zamontowa� r�wnie� na opcjonalnej bazie Isofix 2WayFix. Fabrycznie obudowane uchwyty Isofix na kanapie gwarantuj� szybki i prawid�owy monta� szyn fotelika. Du�ym u�atwieniem przy wk�adaniu i wyjmowaniu fotelika ze �rodka samochodu s� szeroko (niemal pod k�tem 90 stopni) otwierane drzwi.Ustawienie z ty�u fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy wymaga maksymalnego przysuni�cia fotela pasa�era do kokpitu. Pomimo to siedz�ca z ty�u osoba doros�a nie powinna narzeka� na brak miejsca na wysoko�ci n�g. Takiego ustawienia nie uzyskamy za fotelem kierowcy. Fizycznie nie ma miejsca na rozstawienie nogi stablizuj�cej bazy Maxi-Cosi 2WayFix, a ty� fotelika dzieci�cego opiera si� o plecy fotela.Na bazie Isofix 2WayFix mo�na r�wnie� zamontowa� fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl przeznaczony dla starszego dziecka. W pozycji ty�em do kierunku jazdy, podczas wsadzania i zapinania szelkami b�d� odpinania i wyjmowania dziecka z fotelika, tak�e docenimy szeroko otwierane drzwi.Fotelik 2WayPearl na bazie 2WayFix mo�na te� zamontowa� przodem do kierunku jazdy. Model ten ma regulowany k�t pochylenia ca�ej skorupy, kt�ry - po wyj�ciu zag��wka z oparcia kanapy - bez problemu ustawili�my w ka�dej z trzech pozycji. Wszystkie testowane przez nas produkty firmy Maxi-Cosi spe�niaj�, podobnie jak wyprofilowania kanapy Suzuki Ignis, standard i-Size. Przy powy�szych pr�bach siedzenie i oparcie kanapy przesuni�te by�y maksymalnie do ty�u.Dodatkowy punkt kotwiczenia (top-tether) fotelik�w dzieci�cych Isofix znajduje si� w g�rnej cz�ci plec�w opar� kanapy. �atwy do nich dost�p mamy zar�wno od strony progu baga�nika, jak i kabiny pasa�erskiej.Przed monta�em fotelika Britax-Romer TriFix tak�e usun�li�my zag��wek kanapy. Aby skorupa fotelika lepiej przylega�a do oparcia kanapy zmienili�my k�t jego pochylenia o dwie pozycje.Zag��wek z kanapy wyj�li�my tak�e przed monta�em fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix. Oparcie kanapy powr�ci�o te� na pozycj� maksymalnego wychylenia do ty�u. Podstawa fotelika Recaro nie zakrywa klamry do wpi�cia pasa bezpiecze�stwa, z kt�rego tu korzysta tak�e dziecko. Niestety, odleg�o�� od siedziska kanapy do podsufitki jest zbyt ma�a do maksymalnego zakresu wysuni�cia zag��wka fotelika Recaro. Nie dokonamy tego tak�e po przesuni�ciu kanapy do przodu.Testowana wersja Suzuki Ignis 4WD homologowana jest dla czterech os�b, st�d te� nie podejmowali�my pr�by z usadzeniem dziecka pomi�dzy dwoma fotelikami. Po zamontowaniu fotelika z systemem Isofix zar�wno przesuwanie kanapy, jak i zmiana k�ta pochylenia jej oparcia, dost�pne s� w pe�nym zakresie.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Wed�ug naszych pomiar�w d�ugo�� (nieregularnej) pod�ogi baga�nika (przy maksymalnym cofni�ciu kanapy i k�ta pochylenia oparcia) wynosi 48 cm. W pe�nym wykorzystaniu tej d�ugo�ci przeszkadza przede wszystkim wyprofilowanie (stopie�) tu� przed plecami kanapy. W tej konfiguracji nie zmie�ci�o si� podwozie (bez k�ek) w�zka dzieci�cego X-lander.Dzi�ki funkcji przesuwania tylnych siedze� i regulacji k�ta pochylenia opar� zwi�ksza si� pojemno�� baga�nika. Aby zmie�ci� podwozie wykorzystywanego przez nas w�zka dzieci�cego X-lander wystarczy�o przestawi� ca�� kanap� o jedn�, a k�t oparcia o dwie pozycje. Mamy jednak zastrze�enie - po przesuni�ciu kanapy pomi�dzy jej plecami, a pod�og� baga�nika powstaje dziura.Wed�ug naszych pomiar�w wysoko�� baga�nika od pod�ogi do ruchomej p�ki wynosi 50 cm. Podczas wk�adania gondoli X-pram okaza�o si�, �e nawet niewielkie tr�cenie p�ki baga�nika powoduje jej wypadni�cie z plastikowych zaczep�w. Przed zamkni�ciem klapy baga�nika trzeba wi�c poprawi� jej mocowanie.Ze spakowaniem spacer�wki Quinny Zapp Xtra 2 nie by�o �adnych problem�w, ale w baga�niku Suzuki Ignis brakuje uchwyt�w do mocowania siatki b�d� linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. Pr�g za�adunkowy pustego samochodu znajduje si�na wysoko�ci 73 cm, mierzona przy nim g��bo�� baga�nika wynosi 14 cm.Szeroko�� baga�nika mierzona pomi�dzy nadkolami przy pod�odze liczy 102 cm. Podczas pakowania przedmiot�w, np. w�zk�w trzeba uwa�a�, bo plastikowe os�ony nadkoli �atwo zarysowa�. Przy wspomnianym wcze�niej ustawieniu kanapy bez problemu zmie�ci�y si� wszystkie elementy u�ywanych przez nas w�zk�w dzieci�cych X-lander i Quinny.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Plusy i minusy | D�uga lista...

 
 

copyright 2002-2024 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry