Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Bezpiecze�stwo dziecka | Opel Adam Rocks Unlimited

Dziecko w Oplu Adam - foteliki i w�zki
08-02-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Opel Adam to ma�y samoch�d miejski dla 4 os�b, jednak nie sprawdzi si� w roli auta dla rodzic�w z dw�jk� ma�ych dzieci. Ograniczenia w funkcjonalno�ci wn�trza napotkali�my podczas pr�b monta�u fotelik�w dla najm�odszych pasa�er�w.

Foteliki dzieci�ce:
• grupa 0/0+ Maxi-Cosi model Pebble Plus montowany tyďż˝em do kierunku jazdy za pomocďż˝ pasa bezpieczeďż˝stwa lub opcjonalnej bazy Isofix 2WayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 0/1 Maxi-Cosi model 2WayPearl montowany tyďż˝em lub przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ opcjonalnej bazy Isofix 2wayFix z nogďż˝ stabilizujďż˝cďż˝ - zestaw zgodny z regulacjďż˝ i-Size,
• grupa 1 Britax-Romer model Trifix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z dodatkowym punktem kotwiczenia top-tether z system SI-PAD chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych,
• grupa 2-3 Recaro Monza Nova 2 Seatfix montowany przodem do kierunku jazdy za pomocďż˝ Isofix z systemem ASP chroniďż˝cym przy zderzeniach bocznych.
Po dezaktywacji dzia�ania przedniej poduszki powietrznej pasa�era mo�na bezpiecznie ustawi� fotelik dziecka skierowany ty�em do kierunku jazdy. W Oplu Adam mo�na go zamontowa� jedynie za pomoc� pasa bezpiecze�stwa osoby doros�ej (nie ma on regulowanej wysoko�ci). Podczas tej czynno�ci nie napotkali�my na �adne trudno�ci. Przy takim ustawieniu fotelika musi on by� maksymalnie odsuni�ty od kokpitu przez co nie b�dzie ju� miejsca dla doros�ej osoby na tylnym siedzeniu.Na obu miejscach z ty�u (Adam homologowany jest jako auto 4-osobowe) znajduj� si� mocowania Isofix. Jednak w przypadku ustawienia bazy z nog� stabilizuj�c� mamy ograniczone mo�liwo�ci. Nie zamontujemy jej za fotelem kierowcy, bo nie ma miejsca do jej rozstawienia. Dzi�ki obudowaniu punkt�w Isofix szybko i prawid�owo zamontowali�my na nich szyny fotelika.Jedyna para bocznych drzwi Opla Adama jest wystarczaj�co szeroka, aby po odchyleniu oparcia fotela mog�a wsi��� do ty�u osoba doros�a. Przez tak powsta�y klin, co te� uda�o nam si� podczas test�w, w�o�ymy fotelik z grupy 0/0+, ale w rzeczywisto�ci, gdy w �rodku b�dzie siedzia�o dziecko, mo�e to by� niebezpieczne zadanie.Ostatecznie na prawym miejscu z ty�u zamontowali�my baz� Maxi-Cosi 2wayFix (standard i-Size), kt�ra dobrze przylega�a do wyprofilowa� tapicerki (pomimo braku standardu i-Size). Po ustawieniu na nim fotelika Maxi-Cosi Pebble Plus prawy fotel pasa�era zosta� przesuni�ty do przodu, co mocno ogranicza przestrze�na nogi siedz�cej tam osoby doros�ej. W praktyce jednak to miejsce zostaje wy��czone z u�ytku.Taki sam efekt uzyskali�my po ustawieniu na bazie 2wayFix fotelika Maxi-Cosi 2WayPearl. W tej konfiguracji jeszcze trudniej posadzi� w foteliku dziecko, bo jego konstrukcja (w por�wnaniu z modelai z grupy 0/0+) wyklucza ka�dorazowe wyjmowanie z samochodu, a tym samym wszystkie czynno�ci musz� by� wykonane wewn�trz.Przy starszym dziecku fotelik Maxi-Cosi 2WayPearl ustawiamy na tej samej bazie 2WayFix przodem do kierunku jazdy. W tej konfiguracji wszystkie czynno�ci z zapinaniem dziecka w foteliku s� �atwiejsze do wykonania. W tym uk�adzie fotel pasa�era mo�na dalej odsun�� od kokpitu (zachowuj�c przerw� pomi�dzy jego plecami i nog� stabilizuj�c� bazy 2WayFix), dzi�ki czemu doros�a osoba mo�e zaj�� miejsce z przodu.Dodatkowe punkty kotwiczenia fotelik�w typu Isofix umieszczone s� w plecach tylnych siedze�. Dost�p do nich jest bardzo �atwy od strony baga�nika.Pomimo sporych gabaryt�w fotelika Romer Trifix uda�o nam si� w�o�y� go do �rodka przez luk� powsta�� pomi�dzy odchylonym oparciem przedniego fotela a �rodkowym s�upkiem. Fotelik dobrze przylega� do wyprofilowa� kanapy, tu jednak koniecznie trzeba wyj�� zag��wek z siedzenia samochodu. Po odchyleniu oparcia przedniego fotela mamy wystarczaj�co du�o miejsca do zapi�cia dziecka w foteliku.R�wnie� w przypadku fotelika Recaro Monza Nova 2 Seatfix nie by�o problem�w z w�o�eniem go do �rodka. Podstawa i oparcie fotelika (po wcze�niejszym wyj�ciu zag��wka z siedzenia samochodu) mia�y stabilne oparcie, zapi�cie klamry pasa bezpiecze�stwa tak�e nie stanowi�o problemu. Ten pojawi� si� przy pr�bie wysuni�cia zag��wka z fotelika, kt�ry na po�owie regulacji swojej wysoko�ci zosta� zablokowany przez konstrukcj� s�upka C.W�zki dzieci�ce:
• dwuczďż˝ciowy X-lander z gondolďż˝ X-pram,
• spacerďż˝wka Quinny model Zapp Xtra 2.
Wed�ug danych producenta pojemno�� baga�nika Opla Adama wynosi 170 litr�w. Do jego wn�trza (pod p�k�) zmie�ci�o si� albo podwozie w�zka X-lander (ze zdj�tymi ko�ami)...... albo gondola X-pram. Szeroko�� baga�nika pomi�dzy nadkolami wynosi 95,4 cm, a jego d�ugo�� 46,2 cm. Dla por�wnania gondola ma 78 cm d�ugo�ci, 31 cm szeroko�ci i 21 cm wysoko�ci.W niewielkim baga�niku Opla Adam bez problemu zmie�ci� si� kompletny w�zek Quinny Zapp Xtra 2. W powi�kszeniu przestrzeni baga�owej pomo�e baga�nik dachowy, Opel proponuje belki w cenie 538 z�otych i box firmy Thule za 1520 z�otych.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Plusy i minusy | Sprawnie i w mie�cie i w trasie

 
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry