Untitled Document
magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY | Pierwsze wrażenia - Niedoceniana w Polsce japońska marka i jej SUV
WYDANIE NA WEEKEND | Tydzień brd, Klasa S, Nowe znaki, Car of the Year, Polskie drogi
TESTY | Plusy i minusy - Dwie skrajności w bezpieczeństwie dzieci | Jeep Compass

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

TESTY

Dokument bez tytułu

WSPIERAMY

Ford - Podziel się drogą

SERWISY

Wydanie na weekend

Najczęściej czytane

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo dzieci

Przepisy

Doskonalenie techniki jazdy

Salon samochodowy

Elektromobilność

Polskie drogi

Wywiady

Testy zderzeniowe Euro NCAP

Akcje przywoławcze do serwisów

Technika

Porady

Produkty

Ubezpieczenia

Z rynku

Wydarzenia

Sport

 
Plusy i minusy | Opel Adam Rocks Unlimited

Sprawnie i w mie�cie i w trasie
13-02-2017 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Opel Adam to miejskie auto, ale dzi�ki mocniejszemu silnikowi sprawnie poradzi sobie w d�ugiej trasie. Jego niewielki rozmiar znacznie ogranicza mo�liwo�ci ustawie� fotelik�w dzieci�cych.

PlusyJednostka nap�dowa. Testowany maluch Opla zosta� wyposa�ony w najmniejszy w ofercie, jednolitrowy silnik benzynowy. Jednocze�nie jest to najmocniejsza - 115 koni mechanicznych - jednostka dost�pna w tym modelu. Pomo�e nam to w sprawnym wykonaniu manewru wyprzedzania, o czym wielokrotnie przekonali�my si� podczas jazdy po autostradzie. O ile w mie�cie na mniejsze spalanie wp�ywa system start/stop, to w trasie przydaje si� sz�sty bieg. Takie zestawienie sprawia, �e testowany Adam nie jest autem wy��cznie miejskim.City. Niewielki rozstaw osi 2211 mm przy ca�kowitej d�ugo�ci 3747 mm pozwala na sprawniejsze manewrowanie na zat�oczonych ulicach i przede wszystkim na ciasnych miejscach parkingowych. Czasem jednak trzeba nakr�ci� si� kierownic�, ale w tym momencie z pomoc� przychodzi funkcja City. Zwi�kszone wspomaganie u�atwia maksymalny skr�t k� w miejscu, co docenimy m.in. podczas parkowania r�wnoleg�ego przy kraw�niku.Elementy ochronne. Ruch miejski, czy te� zat�oczone parkingi, stwarzaj� wiele zagro�e� dla lakieru karoserii. Przed przypadkowym otarciem b�d� obiciem drzwiami innego pojazdu w du�ym stopniu chroni� plastikowe listwy biegn�ce przez ca�� d�ugo�� dolnej kraw�dzi nadwozia. Dodatkowo na 18-calowe felgi�na�o�one zosta�y plastikowe obr�cze (dop�ata 400 z�otych). Co prawda s� one jednym z element�w personalizacji, ale w praktyce zabezpieczaj� te� felgi przed otarciem np. o kraw�nik.

MinusyS�upek C. Ze wzgl�du na d�ugo�� Opla Adama nie mo�na wytyka� braku miejsca na roz�o�enie nogi stabilizuj�cej bazy Isofix, a tym samym ogranicze� przy monta�u fotelik�w dla najm�odszych pasa�er�w. Wi�ksze foteliki (grupa 1 i 2-3) mie�ci�y si� idealnie. Jednak przy pr�bie wyci�gni�cia zag��wka z naszego fotelika Recaro (dopasowania jego wysoko�ci do wzrostu dziecka) mogli�my to zrobi� tylko do pewnego zakresu. Wy�ej si� nie da, bo na przeszkodzie stoi konstrukcja s�upka C. Przy wy�szym dziecku (od 135 cm) pozostaje u�ycie samej podk�adki. My jednak wolimy maksymalnie dok�d si� da korzysta�z fotelika, kt�ry zapewnia lepsze trzymanie boczne i ochron� cia�a oraz g�owy.Wy��cznik poduszki powietrznej. Jego konstrukcja bywa r�na i nigdy dot�d nie zwracali�my uwagi, czy w przypadku takiego prze��cznika, jak w Oplu Adam mo�na zmieni� status jej dzia�ania czymkolwiek innym jak kluczykiem od stacyjki silnika. Okazuje si� jednak, �e mo�na to zrobi� p�askim przedmiotem. W praktyce bez przeszk�d mo�e to nie�wiadomie zrobi�inna osoba, a nawet dziecko, a kierowca nie zawsze zwr�ci uwag� na sygnalizacj� statusu poduszki.Dach. Jednym z wyr�nik�w Opla Adam Rocks w odmianie Unlimited jest cz�ciowo otwierany dach wykonany z brezentu. To standardowy element wyposa�enia, z kt�rego w warunkach klimatycznych panuj�cych w Polsce rzadko skorzystamy. Przede wszystkim jednak, podczas jazdy z wi�kszymi pr�dko�ciami wzmaga��si� ha�as w kabinie pasa�erskiej. Dodatkowo podczas naszego testu zim� pokry� go trudny do usuni�cia l�d, a wentylacja musia�a dzia�a� wysokich obrotach.

Dane z komputera pok�adowego: przejechany dystans podczas testu: 435 km, �rednia pr�dko��: 31 km/h, �rednie zu�ycie paliwa: 7,2 l/100 km.

czytaj tak�e:
Bezpiecze�stwo dziecka | Wyposa�enie samochodu
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
 

copyright 2002-2020 | polityka prywatności | wydawca: Williana | kontakt | do góry